Quiz
การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
5 minutes ago by
alimin_13973
Save
Edit
Live modes
Start a live quiz
Asynchronous learning
Assign homework
15 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดคือ สาเหตุหรือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

  answer choices

  ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่างๆ

  ความก้าวหน้างของสิ่งแวดล้อม

  ความก้าวหน้าของสภาพเศรษฐกิจสังคม

  ความก้าวหน้าของความต้องการของมนุษย์

 • Question 2
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดคือ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ถูกต้องและทันสมัยที่สุด

  answer choices

  รถไฟฟ้า

  การใช้ไปรษณียบัตร

  การใช้ Application ในการสั่งงาน

  ก. การซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้า

 • Question 3
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  เทคโนโลยีใดเป็นการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยขีดความสามารถด้านการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์ขั้นสูง

  answer choices

  เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขั้นสูง

  เทคโนโลยีชีวภาพ

  เทคโนโลยีพลังงานทดแทน

  เทคโนโลยีวัสดุชาญฉลาด

 • Question 4
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดคือความหมายของเทคโนโลยีเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

  answer choices

  เทคโนโลยีใหม่ที่มีการคิดค้นขึ้นมาในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

  เทคโนโลยีที่มีใช้โดยทั่วไปแต่มีการปรับปรุง

  เทคโนโลยีใหม่ที่มีการคิดค้นขึ้นมาเพื่อความสะดวก

  เทคโนโลยีที่ช่วยเหลือมนุษย์

 • Question 5
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  สิ่งใดมีความสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

  answer choices

  คอมพิวเตอร์

  วิทยาศาสตร์

  มนุษย์

  วิศวกรรมสาสตร์

 • Question 6
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดคือ ผลกระทบทางด้านลบของการสร้างเขื่อน

  answer choices

  เปลืองพื้นที่ทำการเกษตร

  ดินเสียเพราะการขุดเจาะ

  ปิดกั้นทางน้ำของสิ่งมีชีวิตในน้ำ

  เปลืองทรัพยากรในการสร้าง

 • Question 7
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ผลกระทบใดเป็นผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม

  answer choices

  บำบัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

  มีความต้องการแรงงานมากขึ้นในการใช้เครื่องจักร

  ทำให้ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากประเทศอื่น

  ทำให้ประเทศมีรายได้มากขึ้น

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ผลกระทบใดเป็นผลกระทบทางด้านบวกของการสร้างสนามบิน

  answer choices

  รายได้เพิ่มขึ้นจากการขนส่ง

  มีการเวนคืนที่ดินมีการย้ายที่อยู่

  มลพิษสะอาดเนื่องจากมีการทำความสะอาดเครื่องบิน

  ประชาชนตื่นตัวตลอดเวลาเนื่องจากได้ยินเสียงจากเครื่องบิน

 • Question 9
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดคือผลกระทบด้านบวกของโครงการแกล้งดิน

  answer choices

  ไม่ก่อให้เกิดการย้ายถิ่น

  ใช้แรงงานปรับปรุงดิน

  มีต้นทุนในการปรับปรุงดิน

  ดินมีความสมบูรณ์แต่มีสารเคมีตกค้าง

 • Question 10
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านต่างๆ ทำให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยกเว้นข้อใด

  answer choices

  มีเครื่องมือเครื่องจักรกลใช้ในงานต่างๆ

  ช่วยในการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก

  มียารักษาโรคต่างๆเพิ่มมากขึ้น

  นำพลังงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์

 • Question 11
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ความก้าวหน้าของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความ เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ทั้งที่เกิดประโยชน์และโทษ ด้านใดมีผลกระทบกับนักเรียนมากที่สุด

  answer choices

  ด้านสังคม

  ด้านเศรษฐกิจ

  ด้านสิ่งแวดล้อม

  ด้านการเมืองการปกครอง

 • Question 12
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดคือผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในด้านลบ

  answer choices

  การทำให้เกิดอาชญากรรม

  การทำให้เกิดความวิตกกังวล

  การทำให้เกิดการพัฒนาอาวุธไปใช้ในทางที่ผิด

  ถูกทุกข้อ

 • Question 13
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  เทคโนโลยีมีความสำคัญในด้านการศึกษาอย่างไร

  answer choices

  ใช้ติดต่อกับเพื่อน

  ใช้ค้นหาข้อมูลในการทำรายงาน

  ใช้ลอกการบ้าน

  ใช้ฟังเพลงและดูภาพยนต

 • Question 14
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การพัฒนาและการสร้างเทคโนโลยีส่งผลอย่างไรมากที่สุด

  answer choices

  มีการใช้ทรัพยากรมากขึ้น

  มีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น

  มีโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น

  มลพิษเสียมากขึ้น

 • Question 15
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดคือผลกระทบทางเทคโนโลยีต่อการศึกษา

  answer choices

  มีการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน Application

  มีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน

  มีสื่อการสอนที่ดีมากขึ้น

  ถูกทุกข้อ

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code