Chemistry

Image

HP1 Bài 3_2

76
plays

25 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Tìm Câu trả lời sai. Phương châm xây dựng nền quốc phòng toàn dân?

  Độc lập tự chủ

  Chỉ liên minh quân sự với các nước khác

  Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

  Xây dựng ba thứ quân hùng mạnh

 • 2. Multiple-choice
  10 seconds
  1 pt

  Câu 2 Tìm Câu trả lời đúng. Vai trò của nền quốc phòng toàn dân?

  Thúc đẩy kinh tế phát triển

  Thúc đẩy khoa học công nghệ phát triển

  Giữ vững hoà bình ổn định

  Là 1 trong 2 nhiệm vụ chiến lược

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Chọn Câu trả lời đúng. Tác dụng của nền quốc phòng toàn dân?

  Giành cho mai sau

  Thúc đẩy công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

  Có tác dụng trong phát triển kinh tế - xã hội hiện tại

  Chờ chiến tranh

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes