Quiz
ประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี
a few seconds ago by
pichet_t_16190
Save
Edit
Live modes
Start a live quiz
Asynchronous learning
Assign homework
20 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  1. เพราะเหตุใดพระยาตาก (สิน) จึงตัดสินใจหลบหนีออกจากกรุงศรีอยุธยาขณะที่ทัพพม่ากำลังล้อมเมืองอยู่

  answer choices

  ถูกคาดโทษจากผู้นำทัพ

  เกรงว่าจะถูกจับเป็นเชลย

  หาที่มั่นใหม่เพื่อใช้ทำศึก

  ในกรุงขาดแคลนเสบียงอาหาร

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อได้เปรียบของกรุงธนบุรีในการเป็นราชธานีคืออะไร

  answer choices

  มีพื้นที่ทำนามาก

  มีประชากรอาศัยอยู่มาก

  มีกำแพงเมืองแข็งแรง

  เป็นเมืองเล็กอยู่ใกล้ทะเล

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  เพราะเหตุใดสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงต้องทรงยกทัพไปปราบชุมนุมต่างๆ ทั้งที่เป็นคนไทยด้วยกัน

  answer choices

  เพื่อตัดทอนกำลังข้าศึก

  เพื่อความเป็นเอกภาพในชาติ

  เพื่อแสดงความเป็นใหญ่

  เพื่อให้คนไทยเกิดความเกรงกลัว

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ปัญหาทางเศรษฐกิจที่กรุงธนบุรีกำลังประสบอย่างหนักคือข้อใด

  ผล

  answer choices

  ขาดแคลนอาหาร

  เกิดภาวะเงินเฟ้อ

  ขาดดุลการค้ามาก

  เพาะปลูกไม่ได้

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ภายหลังเสียกรุง ค่าใช้จ่ายของกรุงธนบุรีส่วนใหญ่มักจะถูกใช้ไปในการใด

  answer choices

  ทำนุบำรุงวัด

  ป้องกันพระนคร

  ซื้อเสบียงอาหาร

  ก่อสร้างพระราชวัง

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดกล่าวสรุปเกี่ยวกับลักษณะศิลปวัฒนธรรมในสมัยธนบุรีได้เหมาะสมที่สุด

  answer choices

  ได้รับอิทธิพลจากพม่า

  ทำตามอย่างสมัยอยุธยา

  มีเอกลักษณ์เฉพาะตน

  ใช้รูปแบบผสมระหว่างไทยกับพม่า

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ในสมัยธนบุรีไทยเป็นฝ่ายชนะพม่าได้โดยตลอดเป็นเพราะอะไร

  answer choices

  ไทยมีอาวุธดีกว่าพม่า

  ทหารพม่าเบื่อสงคราม

  คนไทยสามัคคีกันรบ

  ชัยภูมิของไทยได้เปรียบ

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยสมัยธนบุรี

  answer choices

  เผยแผ่พระพุทธศาสนา

  ทำสงครามขยายอาณาเขต

  ติดต่อค้าขายกับชาติตะวันตก

  ฟื้นฟูบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  เพราะเหตุใดสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกจึงยกทัพกลับมากรุงธนบุรี โดยไม่ทำสงครามกับเขมรให้เรียบร้อยเสียก่อน

  answer choices

  ขาดแคลนเสบียงอาหาร

  เกิดเหตุจลาจลที่กรุงธนบุรี

  เขมรยอมเข้ามาสวามิภักดิ์ก่อน

  เขมรเข้มแข็งจนยากเกินกำลัง

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  การสร้างเสถียรภาพทางสังคมในเรื่องใดที่ถือเป็นผลงานเด่นของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

  answer choices

  ชำระกฎหมาย พระพุทธศาสนา

  ปราบปรามโจรผู้ร้าย

  ส่งเสริมฐานะของไพร่

  ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ปัจจัยสำคัญที่ช่วยทำให้ไทยกอบกู้เอกราชกลับคืนมาได้ในเวลาอันรวดเร็ว น่าจะมาจากอะไร

  answer choices

  แม่ทัพไทยฝีมือดี

  พม่าเปลี่ยนตัวผู้นำ

  มอญช่วยโจมตีพม่า

  ได้พ่อค้าต่างชาติช่วย

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  สาเหตุที่ทำให้กรุงธนบุรีประสบปัญหาทางเศรษฐกิจเกิดจากอะไร

  answer choices

  มีศัตรูพืชทำลายไร่นา

  ประสบกับภาวะแห้งแล้ง

  จ่ายเงินซื้ออาวุธเป็นจำนวนมาก

  ผลจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 พ.ศ. 2310

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ในสมัยธนบุรีได้มีการกวดขันการขึ้นทะเบียนไพร่อย่างเข้มงวด ทั้งนี้เพื่ออะไร

  answer choices

  เกณฑ์พลง่ายยามมีศึกสงคราม

  ป้องกันการทำจารกรรม

  เอาไว้เป็นแรงงานในการทำนา

  มีความสะดวกในการจัดเก็บภาษี

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  สภาพความวุ่นวายในสมัยตอนปลายกรุงธนบุรีเกิดจากอะไร

  answer choices

  ขุนนางบางคนก่อกบฏ

  ราษฎรประสบภาวะอดอยาก

  ถูกพม่าบุกโจมตีอย่างหนัก

  พระมหากษัตริย์ถูกลอบปลงพระชนม์

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดมิใช่จุดมุ่งหมายของพม่าในการยกทัพเข้ามาโจมตีกรุงธนบุรี

  answer choices

  ต้องการเอาเป็นเมืองขึ้น

  เอาไว้เป็นฐานเพื่อโจมตีเขมร

  ขัดขวางมิให้ไทยฟื้นตัวได้

  หวังเป็นใหญ่ในดินแดนแถบนี้

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  เหตุการณ์ที่นำไปสู่การจลาจลในกรุงธนบุรีเป็นลำดับแรกคือเหตุการณ์ใด

  answer choices

  จวนเจ้าเมืองกรุงเก่าถูกปล้น

  พระยาสรรค์นำกำลังเข้ายึดวัง

  การปราบปรามกลุ่มเจ้าพระฝาง

  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงผนวช

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงยินยอมให้สำเร็จโทษพระองค์ทั้งนี้เพราะทรงมีเหตุผลใด

  answer choices

  มิให้บ้านเมืองแตกแยก

  พม่าจะได้เลิกรุกรานไทย

  ทรงเห็นสัจธรรมในชีวิต

  เพื่อจะได้พ้นจากโรคร้าย

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดคือภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยด้านศิลปกรรมสมัยธนบุรีทั้งหมด

  answer choices

  วัดอินทาราม โรงพระแก้ว พระตำหนักเก๋งคู่ เทวาลัยเกษตรพิมาน

  ป้อมวิไชยประสิทธิ์ วัดอรุณราชวราราม วัดสลัก ท้องพระโรงพระราชวังเดิม

  สมุดภาพไตรภูมิ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ตู้ลายรดน้ำ วัดบางหว้าใหญ่

  วัดหงส์อาวาสวิหาร พระแท่นบรรทมของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี พระแท่นสำหรับประทับ เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  พระยาตากประกาศตนขึ้นเป็นเจ้าที่เมืองใด

  answer choices

  ระยอง

  จันทบุรี

  นครนายก

  ปราจีนบุรี

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  เพราะเหตุใดสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงปราบชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลกไม่สำเร็จ

  answer choices

  กำลังน้อยสู้ไม่ได้

  ขาดเสบียงอาหาร

  เกิดกบฏในเมืองหลวง

  ถูกกระสุนปืนข้าศึกได้รับบาดเจ็บ

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code