Biology

սպիտակուցներ

1
play

7 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Դարձելի բնափոխման ժամանակ պահպանվում է սպիտակուցի

  երկրորդային կառուցվածքը

  առաջնային կառուցվածքը

  երրորդային կառուցվածքը

  բ ոլոր կառուցվածքները

 • 2. Multiple-choice
  45 seconds
  1 pt

  Ինչ ֆունկցիա են կատարում սպիտակուցները

  կառուցողական

  ընդունակ են ինքնակրկնապատկման

  լավ լուծիչ են

  մտնում են քրոմոսոմի կազմի մեջ

 • 3. Fill-in-the-Blank
  1 minute
  1 pt

  Սպիտակուցները ինչպիսի նյութեր

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes