Biology

8th

grade

Image

อวัยวะรับความรู้สึก (ดวงตากับการมองเห็น)

45
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  หลังจากอ่านหนังสืออยู่ในห้องที่เปิดไฟสว่างได้ซักครู แล้วมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นภาพต้นไม้ได้อย่างชัดเจน เนื่องจากการปรับนัยน์ตาตามข้อใด

  กล้ามเนื้อยึดเลนส์ตาหดตัว ความนูนเลนส์ตาเพิ่มขึ้น ม่านตาหดตัว

  กล้ามเนื้อยึดเลนส์ตาหดตัว ความนูนเลนส์ตาเพิ่มขึ้น ม่านตาคลายตัว

  กล้ามเนื้อยึดเลนส์ตาคลายตัว ความนูนเลนส์ตาลดลง ม่านตาหดตัว

  กล้ามเนื้อยึดเลนส์ตาคลายตัว ความนูนเลนส์ตาลดลง ม่านตาคลายตัว

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  ในชั้นเรตินาของนัยน์ตา พบว่าบริเวณ A เป็นที่รับภาพได้ชัดเจน แต่เมื่อแสงตกที่บริเวณ B จะไม่เกิดภาพ ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ A และ B

  A โฟเวีย B จุดบอด

  A เลนส์ตา ฺB เยื่อบุตา

  A โฟเวีย B เส้นประสาทตา

  A กระจกตา B รูม่านตา

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  การบริจาคดวงตา หมายถึงการบริจาคโครงสร้างส่วนใดของนัยน์ตา

  เลนส์ตา

  กระจกตา

  เนื้อเยื่อชั้นโครอยด์

  เนื้อเยื่อชั้นเรตินา

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?