Quiz
แบบทดสอบพันธุกรรมม.3
12 days ago by
tercin_tertor_40509
Save
Edit
Live modes
Start a live quiz
Asynchronous learning
Assign homework
40 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ออโตโซม (Autosome) คือข้อใด

  answer choices

  โครโมโซมเพศ

  โครโมโซมร่างกาย

  โครโมโซมที่เพิ่มขึ้นจากคนปกติ

  โครโมโซมที่ทำให้เซลล์สร้างจำนวนผิดปกติ

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นลักษณะทางพันธุกรรม

  answer choices

  อั้มมีตาชั้นเดียวเหมือนพ่อ

  ชมภู่มีผิวสีคล้ำขึ้นเมื่อไปเรียนว่ายน้ำ

  นุ่นมีเส้นผมเหยียดตรงหลังจากไปยืดผมมา

  แพนเค้กมีตาสองชั้นจากการศัลยกรรมตกแต่ง

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  โครโมโซมในเซลล์ของร่างกายมนุษย์มีจำนวนเท่าใด

  answer choices

  22 แท่ง

  23 แท่ง

  46 แท่ง

  48 แท่ง

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ใครคือบิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์

  answer choices

  แอเวอรี

  เกรเกอร์ เมนเดล

  แมคลอยด์

  แมคคาร์ที

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  บุคคลใดแห่งวังจุฑาเทพมีลักษณะที่นำโดย

  ยีนเด่น

  answer choices

  คุณชายรณพีร์ไม่มีลักยิ้ม

  คุณชายปวรรุจมีแนวผมตรง

  คุณชายพุฒิภัทรมีริมฝีปากบาง

  คุณชายรัชชานนท์มีสันจมูกโค้ง

 • Question 6
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  การถ่ายทอดลักษณะจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งของสิ่งมีชีวิต โดยอาศัยเซลล์สืบพันธุ์เป็นความหมายของข้อใด

  answer choices

  พันธุกรรม

  พันธุศาสตร์

  มรดกทางพันธุกรรม

  ลักษณะทางพันธุกรรม

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  พันธุกรรมคืออะไร

  answer choices

  การสืบทอดทายาทของสิ่งมีชีวิต

  การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตจากพ่อแม่ไปสู่ลูกหลาน

  การกระจายเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตโดยคงลักษณะเดิมไว้

  การคัดเลือกพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตโดยอาศัยธรรมชาติหรือมนุษย์

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  หน่วยที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมคืออะไร

  answer choices

  ยีน

  เซลล์

  นิวเคลียส

  โครโมโซม

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  หน่วยพันธุกรรมจะพบได้ที่ใด

  answer choices

  ยีน

  เซลล์

  นิวเคลียส

  โครโมโซม

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ในปัจจุบัน เราสามารถตรวจสอบสายสัมพันธ์ระหว่าง พ่อ แม่ ลูกได้ โดยอาศัยสิ่งใดต่อไปนี้

  answer choices

  ยีน

  โครโมโซม

  DNA

  การถ่ายทอดลักษณะ

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ลักษณะทางพันธุกรรมจากรุ่นพ่อแม่จะถูกถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้โดยผ่านทางใด

  answer choices

  ยีน

  โครโมโซฒ

  เซลล์ร่างการ

  เซลล์สืบพันธุ์

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  มนุษย์มีโครโมโซมทั้งหมดจำนวนกี่คู่

  answer choices

  22 คู่

  23 คู่

  44 คู่

  46 คู่

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  โครโมโซมของมนุษย์ระหว่างเพศหญิง และเพศชายจะมีจำนวนโครโมโซมต่างกันอยู่เท่าใด

  answer choices

  22 คู่

  23 คู่

  1 คู่

  46 คู่

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ลักษณะในข้อใด เป็นความแปรผันต่อเนื่อง

  answer choices

  ถนัดซ้าย ถนัดขวา

  ห่อลิ้นได้ ห่อลิ้นไม่ได้

  ส่วนสูง น้ำหนัก

  มีลักยิ้ม ไม่มีลักยิ้ม

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ลักษณะทางพันธุกรรมในข้อใดต่อไปนี้ จะไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าสิ่งแวดล้อมจะเป็นอย่างไร

  answer choices

  ลายนิ้วมือ

  สติปัญญา

  สีผิวของคน

  ทุกข้อที่กล่าวมา

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  สิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีอิทธิพล ทำให้เกิดความแปรผัน คือข้อใด

  answer choices

  อายุ

  เพศ

  อุณหภูมิ

  ระบบสืบพันธุ์

 • Question 17
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ส่วนประกอบที่ทำหน้าที่ควบคุมการแสดงออกของลักษณะต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโครโมโซมเรียกว่าอะไร

  answer choices

  ยีน

  DNA

  โครมาทิน

  นิวเคลียส

 • Question 18
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างโครโมโซม จีน และ DNA ถูกต้อง

  ก. โครโมโซมหนึ่ง ๆ จะมีจีนอยู่เป็นจำนวนมาก

  ข. เนื่องจากโครโมโซมมีเป็นคู่ ดังนั้นจีนที่อยู่บนโครโมโซมจึงอยู่เป็นคู่ด้วย

  ค. DNA เป็นสารเคมีที่สำคัญของจีน มีโครงสร้างเป็นสายยาวพันกันเป็นเกลียว

  ง. จีนเป็นส่วนหนึ่งของโครโมโซมมีหน้าที่กำหนดลักษณะต่าง ๆ ร่วมกับ DNA

  answer choices

  ก และ ข

  ข และ ค

  ก ข และ ค

  ก ข ค และ ง

 • Question 19
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับโครโมโซม

  answer choices

  เพศหญิงมีโครโมโซม XX

  เพศชายมีโครโมโซม XY

  โครโมโซมของคนมี 23 คู่

  โครโมโซมเพศ เรียกว่า ออโตโซม

 • Question 20
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  การศึกษาแบบแผนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในมนุษย์ทำได้ยากเพราะมีข้อจำกัดใด

  answer choices

  มนุษย์มีจำนวนลูกมาก

  ช่วงอายุมนุษย์แต่ละคนสั้น

  มนุษย์มีโอกาสเกิดลูกได้ง่าย

  ไม่สามารถควบคุมการแต่งงานให้เป็นไปตามต้องการได้

 • Question 21
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  เซลล์มีส่วนประกอบหลักเหมือนกันคือ

  answer choices

  ผนังเซลล์ ไซโทพลาซึม นิวเคลียส

  เยื่อหุ้มเซลล์ โครโมโซม นิวเคลียส

  เยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม นิวเคลียส

  เยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม โครโมโซม

 • Question 22
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับโครโมโซม

  answer choices

  เพศหญิงมีโครโมโซม XX

  เพศชายมีโครโมโซม XY

  โครโมโซมของคนมี 23 คู่

  โครโมโซมเพศ เรียกว่า ออโตโซม

 • Question 23
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ส่วนประกอบที่ทำหน้าที่ควบคุมการแสดงออกของลักษณะต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโครโมโซมเรียกว่าอะไร

  answer choices

  ยีน

  DNA

  โครมาทิน

  นิวเคลียส

 • Question 24
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  การถ่ายทอดลักษณะจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งของสิ่งมีชีวิต โดยอาศัยเซลล์สืบพันธุ์เป็นความหมายของข้อใด

  answer choices

  พันธุกรรม

  พันธุศาสตร์

  มรดกทางพันธุกรรม

  ลักษณะทางพันธุกรรม

 • Question 25
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  การป้องกันการเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมควรปฏิบัติอย่างไร

  answer choices

  ฝากครรภ์กับแพทย์ขณะตั้งครรภ์

  อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย

  หลีกเลี่ยงการแต่งงานในหมู่เครือญาติ

  ถูกทุกข้อ

 • Question 26
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  จากภาพเป็นโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตชนิดใด

  answer choices

  สุนัขเพศผู้

  มนุษย์เพศชาย

  มนุษย์เพศหญิง

  ไก่เพศเมีย

 • Question 27
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  พันธุกรรม(Heredity) หมายถึงข้อใด

  answer choices

  สิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดจากคนที่รู้จัก

  สิ่งที่ได้รับจากการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ หรือจากรุ่นสู่รุ่น

  สิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษเพียงรุ่นเดียว

  ความผิดปกติของร่างกาย

 • Question 28
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่เป็นลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

  answer choices

  ถนัดมือขวา

  ลักยิ้ม

  แผลเป็น

  ตาสองชั้น

 • Question 29
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ลักษณะในข้อใดเกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม

  answer choices

  ตี๋ใหญ่เป็นโจรเหมือนพ่อ

  สมใจมีลักยิ้มเหมือนแม่

  แดงชอบทานไก่ทอดเหมือนพ่อ

  สมศรีและแม่ป่วยเป็นโรคกระเพาะ

 • Question 30
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ลักษณะใดเป็นความแปรผันแบบต่อเนื่อง

  answer choices

  มีติ่งหู

  ห่อลิ้นได้

  คิ้วห่าง

  ความสูง

 • Question 31
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ในเซลล์ของคน “ออโตโซม” หมายถึงโครโมโซมคู่ที่เท่าใด

  answer choices

  1

  23

  1-22

  1-23

 • Question 32
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  โรคกลุ่มใดเกิดจากความผิดปกติของออโทโซม

  answer choices

  ดาวน์ซินโดรม

  ไคลน์เฟลเตอร์ซินโดรม

  เทอร์เนอร์ซินโดรม

  ถูกทุกข้อ

 • Question 33
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  จากภาพ หมายเลข3 คือสิ่งใด

  answer choices

  Cell

  Nucleus

  DNA

  Chromosome

 • Question 34
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  จากภาพ หมายเลขที่ 4 คือ?

  answer choices

  Nucleus

  Cell

  Chromosome

  Deoxyribonucleic acid (DNA)

 • Question 35
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  หน่วยพันธุกรรมที่ควบคุมการถ่ายทอดลักษณะต่างๆ อยู่ในส่วนใด

  answer choices

  ยีน

  เม็ดเลือด

  เซลล์ในร่างกาย

  เซลล์สมอง

 • Question 36
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างโครโมโซม จีน และ DNA ถูกต้อง

  ก. โครโมโซมหนึ่ง ๆ จะมีจีนอยู่เป็นจำนวนมาก

  ข. เนื่องจากโครโมโซมมีเป็นคู่ ดังนั้นจีนที่อยู่บนโครโมโซมจึงอยู่เป็นคู่ด้วย

  ค. DNA เป็นสารเคมีที่สำคัญของจีน มีโครงสร้างเป็นสายยาวพันกันเป็นเกลียว

  ง. จีนเป็นส่วนหนึ่งของโครโมโซมมีหน้าที่กำหนดลักษณะต่าง ๆ ร่วมกับ DNA

  answer choices

  ก และ ข

  ข และ ค

  ก ข และ ค

  ก ข ค และ ง

 • Question 37
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  จากภาพแสดงพงศาวลีของครอบครัวหนึ่ง


  ข้อใดแปลความหมายได้ถูกต้องที่สุด

  answer choices

  มีลูกสาวและหลานสาวอย่างละ 1 คน ที่ได้ลักษณะด้อยซึ่งทาสีดำ

  มีลูกชายและหลานชายอย่างละ 1 คน ที่ได้ลักษณะเด่นซึ่งทาสีดำ

  มีหลานชาย 1 คน ได้ลักษณะด้อยซึ่งทาสีดำ เช่นเดียวกับพี่ชายของพ่อ

  มีหลานชาย 1 คน ได้ลักษณะเด่นซึ่งทาสีดำ เช่นเดียวกับพี่สาวของแม่

 • Question 38
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  การป้องกันการเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมควรปฏิบัติอย่างไร

  answer choices

  ฝากครรภ์กับแพทย์ขณะตั้งครรภ์

  อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย

  หลีกเลี่ยงการแต่งงานในหมู่เครือญาติ

  ถูกทุกข้อ

 • Question 39
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดคือประโยชน์ที่ได้จากความรู้ด้านพันธุศาสตร์ในด้านการแพทย์

  answer choices

  การผลิตยา

  การผลิตฮอร์โมนอินซูลิน

  การปรับปรุงพันธุ์จุลินทรีย์

  การผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์

 • Question 40
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ในเซลล์ของคน “ออโตโซม” หมายถึงโครโมโซมคู่ที่เท่าใด

  answer choices

  1

  23

  1-22

  1-23

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code