Quiz
แบบทดสอบเก็บคะเเนน การเขียน
3 days ago by
bannaraktt_32627
Save
Edit
Live modes
Start a live quiz
Independent practice
Assign homework
15 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดมิใช่หลักการพูดในการกล่าวอวยพรแต่งงาน

  answer choices

  แสดงความรู้สึก

  ยกย่องชมเชยคู่บ่าวสาว

  ให้ข้อคิดการครองคู่

  อวยพรให้มีอายุยืน

 • Question 2
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของคำขวัญ

  answer choices

  ถ้อยคำสั้นๆ กระชับ

  ถ้อยคำทันสมัยอยู่ ในความนิยม

  สัมผัสคล้องจอง

  มีความหมายลึกซึ้ง ให้ข้อคิด คำสอน

 • Question 3
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  คำอวยพร คืออะไร

  answer choices

  คำพูดที่แสดงถึงปรารถนาดีต่อกัน

  คำพูดที่แสดงถึงความห่วงใยต่อกัน

  คำพูดที่แสดงถึงความในใจต่อกัน

  คำพูดที่แสดงถึงความต้องการในด้าน ๆ ต่อกัน

 • Question 4
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  เราจะใช้คำอวยพรตามโอกาสต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันยกเว้นโอกาสในข้อใดที่ไม่ต้องใช้คำอวยพร

  answer choices

  การขึ้นบ้านใหม่

  วันคล้ายวันเกิด

  การเปิดกิจการ

  เกษียณอายุราชการ

 • Question 5
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดควรกล่าวเป็นอันดับแรกของการพูดในโอกาสต่าง ๆ

  answer choices

  กล่าวขอบคุณ

  กล่าวทักทาย

  กล่าวสรรเสริญ

  กล่าวเชื้อเชิญ

 • Question 6
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดควรเป็นสถานการณ์ที่ต้องมีการกล่าวต้อนรับ

  answer choices

  เลี้ยงส่งผู้ร่วมงานที่เดินทางไปต่างประเทศ

  เลี้ยงฉลองผู้จบการศึกษา

  เลี้ยงฉลองตำแหน่งใหม่

  เลี้ยงวันเกษียณอายุราชการ

 • Question 7
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การกล่าวในเชิงแนะนำสั่งสอน ให้ข้อคิด คติเตือนใจ คือการพูดประเภทใด

  answer choices

  กล่าวปราศรัย

  กล่าวให้โอวาท

  กล่าวสุนทรพจน์

  กล่าวเปิดงาน

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ลักษณะของผู้พูดที่ดีควรมีต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด

  answer choices

  มีลีลาการพูดที่น่าฟัง

  มีปฏิภาณไหวพริบดี

  ขยัน เก่ง ซื่อสัตย์

  สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

 • Question 9
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การพูดอวยพรควรกล่าวในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด

  answer choices

  ความก้าวหน้าในชีวิต

  สุขภาพ

  การประสบความสำเร็จ

  ความอดทน

 • Question 10
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ผลกระทบจากการพูดที่ไม่ดีตรงกับสำนวนไทยในข้อไทย

  answer choices

  ปากเป็นเอก เลขเป็นโท

  ชักแม่น้ำทั้งห้า

  ปลาหมอตายเพราะปาก

  มือถือสาก ปากถือศีล

 • Question 11
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  เพราะเหตุใด นักเรียนจึงต้องเรียน การพูดในโอกาสต่าง ๆ จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุด

  answer choices

  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องการพูดในโอกาสต่าง ๆ

  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ สามารถแยกการพูดแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง

  เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการพูดในโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างเชี่ยวชาญ

  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำทักษะการพูดที่เรียน ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

 • Question 12
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  คำขวัญมีลักษณะอย่างไร

  answer choices

  ข้อความสั้นๆไพเราะ

  ข้อความที่เป็นคำแนะนำเเละให้ทำตาม

  ข้อความที่ส่งเสริมให้ทำความดี

  ข้อความสั้นๆ ที่มีพลังในการโน้มน้าวใจ

 • Question 13
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  สุนทรพจน์หมายความว่าอย่างไร

  answer choices

  คำกล่าวที่ถูกต้องตามหลักความจริง

  คำกล่าวที่สัมผัสคล้องจองไพเราะ

  คำกล่าวที่กล่าวในที่ประชุม

  คำกล่าวที่ดีงาม ไพเราะมีแนวคิด

 • Question 14
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการเขียนชีวประวัติ

  answer choices

  สามารถใช้ภาษากึ่งทางการได้

  เขียนบรรยายความสามารถหรือเรื่องราวที่น่าสนใจ

  เขียนเกี่ยวกับประวัติการศึกษา การทำงานของตน

  เรียบเรียงให้ชัดเจน

 • Question 15
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  หากเราลายมือไม่สวยจะส่งผลเสียต่อตนเองอย่างไรได้บ้าง

  answer choices

  ทำให้ลายมือไม่สวย ไม่เป็นระเบียบ

  ทำให้ผู้อื่นอ่านลายมือไม่ออก

  ทำให้การสื่อสารไม่ชัดเจน

  ทำให้เสียบุคลิกภาพในการนั่ง

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code