Quiz
TS25 - Modul 3
an hour ago by
hanifm
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (45 questions) Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah elemen yang tiada di dalam kerangka TS25

  answer choices

  Pengetua /Guru Besar

  Pentadbir Berkesan

  Guru Berkualiti

  Pemimpin Pertengahan

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aplikasi yang tidak diperkenalkan di dalam Modul 3 ialah

  answer choices

  Blendspace

  Padlet

  Quizziz

  Youtube

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  PPP bermaksud

  answer choices

  Persekitaran Pembelajaran Profesional

  Persekitaran Pembelajaran Progeresif

  Pemimpin Pertengahan Profesional

  Pusat Pembelajaran Profesional

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  OPEM dan KK bermaksud

  answer choices

  Objektif Pembelajaran dan Kritik Kejayaan

  Objektif Pembelajaran dan Kriteria Kecemerlangan

  Objektif Pembelajaran dan Kriteria Kejayaan

  Objektif Pengajaran dan Kriteria Kejayaan

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Modul Menerajui Pembelajaran adalah modul ke?

  answer choices

  2

  3

  4

  5

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Three Part Lesson merujuk kepada pembinaan

  answer choices

  Takwim Pengajaran

  Rancangan Perancangan Sekolah

  Rancangan Tahunan

  Rancangan Pengajaran Harian

 • Question 7
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  4C adalah Kreatif, Kritis, Kolaboratif dan

  answer choices

  Kriteria

  Komuniti

  Komunikasi

  Kolaboratif

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Beri soalan, berpasangan ikut giliran kongsi jawapan adalah

  answer choices

  Idea Rush

  Share - N - Turn

  MIne and Combine

  Think Pair Share

 • Question 9
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  KBAT bermaksud

  answer choices

  Kemahiran Berfikir Alas Tinggi

  Kemahiran Berfikir Aras Tinggi

  Kemahiran Berfikir Aras Amat Tinggi

  Keupayaan Berfikir Alas Tinggi

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ___________ adalah salah satu daripada 7 teras Pembelajaran Profesional

  answer choices

  Pelajar

  Data

  Guru

  Fasiliti

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tagline TS25 adalah Penggerak Pembelajaran _____________ ?

  answer choices

  Bersama

  Bersepadu

  Berkesan

  Bermakna

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  _________________ merujuk kepada kebebasan pendidik di sekolah, boleh menyelesaikan dan menggunakan pengurusan pengajaran mereka sendiri.

  answer choices

  Autokrasi

  Akauntabiliti

  Autoriti

  Autonomi

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.
  answer choices

  Assesment For Learning

  Assesment As Learning

  Assesment Of Learning

  Assesment No Learning

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut adalah ciri-ciri Pendidik Abad ke 21 kecuali

  answer choices

  Mengambil Risiko

  Kepimpinan

  Kolaborasi

  Kelengkapan Sekolah

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Semua peserta bergerak, kecuali seorang (secara

  bergilir) akan menjaga kaunternya. Ini adalah

  answer choices

  Jigsaw

  Round Robin

  One Stay Three Stray

  Think Pair Share

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Modul yang menumpukan kepada kepimpinan sekolah Pengetua/ Gurubesar adalah

  answer choices

  Modul 2 dan 3

  Modul 3 dan 4

  Modul 1 dan 5

  Modul 1 dan 2

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Yang manakah bukan komponen Modul 3 TS25

  answer choices

  Guru sebagai perancang

  PA21 dan Standard 4 SKPMG2

  PA21 dan Digital Tools

  HEBAT Sains

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Transformasi Modul 3 adalah....

  answer choices

  Perancangan Strategik

  Proses Kawalan Kelas

  Peneraju Pembelajaran

  PLC (Profesional Learning Community

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Modul Menerajui Pembelajaran adalah modul ke?

  answer choices

  2

  3

  4

  5

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Terdapat berapa modul untuk program TS25 kesemuanya?

  answer choices

  5

  6

  7

  8

 • Question 21
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  _______________ merupakan perantara antara pihak pengurusan (Pentadbir) sekolah dengan guru yang menyalurkan maklumat pengurusan dari masa ke semasa.

  answer choices

  Pasukan Pengurusan Atasan

  Pasukan Pemimpin Pertengahan

  Pasukan Guru

  Pasukan Pemimpin Bawahan

 • Question 22
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pembelajaran boleh dibezakan melalui elemen berikut kecuali:

  answer choices

  Proses

  Produk

  Persekitaran pembelajaran

  Guru

 • Question 23
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah tajuk pertama dalam modul ini?

  answer choices

  Objektif Pembelajaran dan Kriteria Kejayaan

  Pentaksiran

  Guru Sebagai Perancang

 • Question 24
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah perbezaan di antara Objektif Pembelajaran dan Kriteria Kejayaan

  answer choices

  Boleh dilihat oleh semua pelajar di dalam kelas

  Dalam bahasa yang mudah difahami

  Sentiasa dirujuk sepanjang waktu PdPc

  Berdasarkan dokumen standard

 • Question 25
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Terdapat ______ jenis pentaksiran yang diperkenalkan di dalam sub modul pentaksiran.

  answer choices

  dua

  tiga

  empat

 • Question 26
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Alatan dalam talian yang diperkenalkan di dalam Modul 3 adalah...

  answer choices

  Blendspace, Kahoot dan Quizizz

  Blendspace, Canvas dan Padlet

  Blendspace, Quizizz dan Padlet

 • Question 27
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Untuk Program Transformasi Sekolah, dua elemen yang diperkenalkan di dalam penulisan RPH ialah...

  answer choices

  Objektif pembelajaran dan Kirteria Kejayaan

  Set induksi

  Kemahiran menutup

 • Question 28
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dalam merangka TS25, sumber utama adalah Konsep Kemenjadian Murid yang terkandung di dalam Intipati PPPM. Antara yang di bawah, tentukan yang manakah BUKAN merupakan Konsep Kemenjadian Murid?

  answer choices

  Kualiti Pembelajaran

  Dokumen Standard

  Pentaksiran

  Pedagogi

 • Question 29
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  TS25 yang diinginkan oleh KPM juga menjurus kepada pembinaan persekitaran Sekolah Berkualiti. Berdasarkan pilihan jawapan di bawah, fikirkan apakah option yang paling sesuai?

  answer choices

  Pemimpin Berkesan

  Guru Berkualti

  Sokongan PIBG & Komuniti

  Semua yang di atas

 • Question 30
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  TS25 adalah satu usaha ke arah melahirkan modal insan unggul melalui:

  answer choices

  Persekitaran pembelajaran yang memuaskan hati komuniti

  Disokong kepimpinan yang amat patuh kepada segala arahan

  Guru yang kompeten dan bercita-cita tinggi

  Komitmen komuniti yang padu

 • Question 31
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah maksud singkatan PInTaS?

  answer choices

  Pelan Intervensi Teknologi Sekolah

  Pelan Intervensi Sekolah Amanah

  Pelan Intervensi Transformasi Sekolah

  Pelan Intervensi Sekolah Wawasan

 • Question 32
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah maksud singkatan TS25?

  answer choices

  Sekolah Transformasi 2025

  Sekolah PAK 21 2025

  Sekolah Amanah 2025

  Transformasi Sekolah 2025

 • Question 33
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut ialah Tajuk Modul bagi Program TS 25 kecuali:

  answer choices

  Bimbingan dan pementoran

  Menerajui Kepimpinan

  Pembelajaran Abad Ke 21

  Persekitaran Pembelajaran Positif

 • Question 34
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kerangka TS 25 terdiri dari ____ elemen.

  answer choices

  2

  3

  4

  5

 • Question 35
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  PPPM terdiri dari 3 gelombang, Gelombang yang ke 2 ialah:

  answer choices

  Mengubah sistem dengan memberi sokongan kepada guru dan memberi fokus kepada kemahiran utama

  Menganjak kearah kecemerlangan melalui peningkatan tadbir urus kendiri

  Mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas

  Memacu peningkatan sistem

 • Question 36
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut ialah salah satu Aspirasi Sistem mengikut PPPM iaitu :

  answer choices

  Memberi impak terhadap keberhasilan sistem

  Perubahan strategi, halatuju pendidikan atau operasi yang telah dan sedang dijalankan

  Kualiti menjadi fokus utama yang merentasi semua anjakan

  Sistem yang memaksimumkan peruntukan sedia ada

 • Question 37
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kemenjadian murid seharusnya dioptimumkan melalui pengaplikasian __________________ dan keupayaan murid itu sendiri.

  answer choices

  teknologi

  sosial

  dokumen standard

  modul SKPMg2

 • Question 38
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Guru wajar merancang sesi PdPc yang ___________ dan menarik agar murid berupaya untuk meneruskan pembelajaran _____________.

  answer choices

  bermakna, kendiri

  berkesan, lanjutan

  seronok, dengan penuh minat

  lengkap, berkesan

 • Question 39
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kemahiran berfikir aras tinggi ialah keupayaan murid untuk menguasai kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan ___________________.

  answer choices

  berupaya mencipta sesuatu

  kreatif

  bersifat global

  berdaya saing

 • Question 40
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pembelajaran ______________ menggalakkan murid berinteraksi secara aktif dan positif dalam kumpulan.

  answer choices

  koperatif

  kolaboratif

  masteri

  bermakna

 • Question 41
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dalam proses pembelajaran _____________ , guru memastikan semua murid dapat menguasai perkara-perkara yang diajar dalam satu unit pembelajaran atau tajuk sebelum ke unit pembelajaran atau tajuk yang lain.

  answer choices

  masteri

  koperatif

  penyelesaian masalah

  bermakna

 • Question 42
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pembelajaran berasaskan projek merupakan kaedah pembelajaran di mana guru merancang dan menyediakan projek untuk dilaksanakan oleh murid-murid.

  answer choices

  BETUL

  SALAH

 • Question 43
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kebolehan guru dalam mengenal pasti ________ membolehkan murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran yang optimum.

  answer choices

  gaya pembelajaran

  persekitaran

  latar belakang murid

  kemampuan murid

 • Question 44
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Guru dapat menggunakan ____________ yang sesuai semasa menjalankan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih kondusif dan menarik.

  answer choices

  kaedah dan strategi

  bahan bantu mengajar

  dokumen standard

  kaedah koperatif

 • Question 45
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bagi menggalakkan penglibatan murid semasa di dalam bilik darjah, ________________ sesuai digunakan.

  answer choices

  Tool kits Pembelajaran Abad Ke-21

  LCD Projektor

  Laptop

  Digital Learning

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Create
Join a game