Quiz
TS25-Modul 3 dan 4
a few seconds ago by
hanifm
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (35 questions) Show answers
 • Question 1
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Fokus Modul 3 Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) ialah Menerajui Pembelajaran.

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 2
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Fokus Modul 4 Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) ialah pengenalan kepada Persekitaran Pembelajaran Profesional.

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 3
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Konsep kemenjadian murid melibatkan Dokumen Standard, Pedagogi dan ___

  answer choices

  Pentaksiran

  Psikometrik

  PAJSK

  PBD

 • Question 4
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Konsep sekolah berkualiti melibatkan sokongan PIBG dan komuniti, guru berkesan serta ___

  answer choices

  Pemimpin berkesan

  Sekolah berkesan

  Autonomi berkesan

  Persekitaran berkesan

 • Question 5
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah ini memberi gambaran Konsep TS25

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 6
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Persekitaran pembelajaran di sekolah melibatkan pasukan pemimpin sekolah (PPS), pemimpin pertengahan (PP) dan ___

  answer choices

  PIBG

  PIBK

  Guru

 • Question 7
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Guru perlu merancang PdP untuk

  answer choices

  Memastikan kelancaran dan keberkesanan proses PdP

  Meramal iklim bilik darjah dan membuat persediaan langkah-langkah untuk menanganinya

  Menentukan objektif pembelajaran

  Memilih jenis soalan yang sesuai serta mencabar untuk dikemukakan semasa pengajaran

 • Question 8
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Denda lima ratus ringgit dikenakan kepada guru yang gagal menyediakan RPH terkandung dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997.

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 9
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kenyataan yang menerangkan guru sebagai perancang.

  answer choices

  Seorang murid perlu mempertimbangkan banyak perkara dalam rancangan pengajaran gurunya.

  Sebagai pengurus bilik darjah, perancangan yang berkesan akan mencerminkan pelaksanaan PdP guru yang lancar, tersusun dan mencapai objektif.

 • Question 10
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kenyataan yang terkandung dalam SPI 3/1999 ialah

  answer choices

  Rekod pengajaran dan pembelajaran boleh disediakan dalam apa jua bentuk yang munasabah.

  Rancangan Pelajaran Tahunan dan Rancangan Pelajaran Harian hendak dibuat mengikut prinsip-prinsip perancangan yang muktakhir

  Rancangan Pelajaran Harian merupakan terjemahan Rancangan Pelajaran Tahunan

  Rekod Pengajaran dan Pengajaran hendakah mengandungi dua unsur sahaja iaitu Rancangan Pelajaran Tahunan dan Rancangan Pelajaran Harian.

 • Question 11
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Definisi Pembelajaran Abad ke-21 merujuk kepada

  answer choices

  Proses pembelajaran yang berpusatkan murid

  Berteraskan elemen komunikasi dan kolaboratif

  Berteraskan elemen pemikiran kritis dan kreativiti

  Berteraskan elemen aplikasi nilai murni dan etika

 • Question 12
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Murid mencatat satu idea secara bergilir-gilir berdasarkan tajuk yang diberi.

  answer choices

  THINK PAIR SHARE

  ROUND TABLE

  GALLERY WALK

  HOT SEAT

 • Question 13
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  SKPMg2 ialah singkatan

  answer choices

  Standard Kualiti Pelajaran Malaysia Gelombang 2

  Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2

  Standard Kuantiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2

  Standard Kuantiti Pelajaran Malaysia Geombang 2

 • Question 14
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kenyataan yang betul berkaitan SKPMg2

  answer choices

  Standard 1 - Kepemimpinan

  Standard 2 - Pengurusan Organisasi

  Standard 3 - Pengurusan Kurikulum, Kokurikulum dan Hal Ehwal Murid

  Standard 4 - Kemenjadian Murid

 • Question 15
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ekplorasi alatan dalam talian yang diperkenalkan dalam modul 3 ialah

  answer choices
 • Question 16
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Persamaan antara objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan ialah

  answer choices

  Boleh dilihat oleh semua murid di dalam kelas

  Ditulis dalam bahasa yang mudah difahami murid

  Diterangkan kepada murid sebelum guru mengajar

  Sentiasa dirujuki sepanjang waktu pembelajaran

 • Question 17
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Perbezaan antara objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan ialah

  answer choices

  Penulisan objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan merujuk kepada Standard Pembelajaran

  Objektif pembelajaran menjawab soalah apa yang dipelajari murid manakala kriteria kejayaan menjawab soalan bagaimana murid menunjukkan bukti kejayaan

  Objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan ditulis mengikut ciri spesifik seperti S.M.A.R.T

  Penulisan objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan di dalam RPH hendaklah sama iaitu pada akhir pembelajaran murid mencapai objektif melalui .....

 • Question 18
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pembelajaraan pembezaan dapat

  answer choices

  Meningkatkan hasil pembelajaran

  Meningkatkan fokus belajar

  Meningkatkan minat belajar

  Belajar dengan lebih mendalam

 • Question 19
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Guru boleh membezakan elemen-elemen berikut semasa melaksanakan pembelajaran pembezaan

  answer choices

  Kontent, proses, Produk dan Persekitaran Pembelajaran

  Profil, Kesediaan dan Minat murid.

  Perkembangan, Motivasi dan Kecekapan murid

 • Question 20
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pentaksiran ialah proses mengumpul data, membuat interpretasi, dan membuat keputusan mengenai PdP.

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 21
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kenyataan yang betul tentang pentaksiran semasa pembelajaran (Assessment as Learning)

  answer choices

  Memberi gred kursus atau pensijilan.

  Maklumat untuk membantu PdP.

  Murid menggunakan maklumat untuk menilai pembelajaran sendiri.

 • Question 22
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tiga kaedah pentaksiran ialah lisan, pemerhatian dan penulisan.

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 23
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Elemen KBAT bermula di tahap

  answer choices

  memahami

  mengaplikasi

  menganalisis

  menilai

 • Question 24
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Alat-alat berfikir yang boleh digunakan oleh guru ialah

  answer choices

  Peta minda

  Soalan dan Penyoalan

  Thinking Hats

  CoRT

 • Question 25
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pembelajaran inkuiri, pembelajaran berasaskan masalah dan pembelajaran kontekstual ialah pendekatan pengajaran yang dapat mencetuskan pemikiran murid untuk berfikir secara kreatif dan kritis

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 26
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ada 5 langkah dalam Inkuiri Pembelajaran Profesional.

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 27
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ada 7 teras yang menyokong persekitaran pembelajaran profesional

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 28
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aspek autonomi guru dalam konteks persekitaran ialah

  answer choices

  (Degree of) Freedom from control

  (Degree of) Self-directedness

  Capacity

 • Question 29
  120 seconds
  Report an issue
  Q.
  1. Guru mendalami ilmu pedagogi.
  2. Guru berkongsi ilmu tersebut dengan rakan.
  3. Guru mengaplikasi ilmu yang dipelajari dalam PdP.
  4. Murid memperoleh kemahiran daripada PdP guru tersebut.


  Kenyataan di atas menerangkan

  answer choices

  Pembangunan profesional

  Pembelajaran profesional

 • Question 30
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Fokus Bimbingan Instruksional yang juga dikenali "The Big Four" ialah

  answer choices

  Tingkah laku

  Kandungan

  Pengajaran

  Pentaksiran formatif

 • Question 31
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jim Knight telah memperkenalkan Model Bimbingan Instruksional. Elemen-elemen dalam kitarannya ialah

  answer choices

  Kenal pasti

  Belajar

  Meningkatkan

 • Question 32
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ada 3 pendekatan bimbingan (approaches to coaching) iaitu :

  1. Pemudahcaraan
  2. Dialog
  3. Arahan
  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 33
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jim Knight menyarankan 7 prinsip "perkongsian"(partnership) dalam model bimbingan instuksional.

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 34
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Peranan pembimbing instruksional (IC) rakan kongsi dengan guru untuk:

  answer choices

  menganalisis realiti semasa

  menetapkan matlamat

  mengenal pasti dan menerangkan strategi mengajar untuk mencapai matlamat

  memberi sokongan sehingga matlamat dipenuhi

 • Question 35
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Black box models memperlihatkan hubung antara learning environment, learning processes dan learning outcomes yang saling berkait antara satu sama lain.

  answer choices

  Betul

  Salah

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Create
Join a game