แบบทดสอบเรื่องสถิติและข้อมูล
2 minutes ago
nawarat_09571
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (10 questions)Show answers
 • Question 1
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดถูกต้อง

  answer choices

  เบอร์โทรศัพท์เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ

  การนำข้อมูลมาจากที่ว่าการอำเภอเป็นการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ

  สถิติเชิงอนุมาณ คื อสถิติที่มุ่งอธิบายลักษณะกว้าง ๆ ของข้อมูล

  พารามิเตอร์ คือ ค่าที่ได้จากการนำกลุ่มตัวอย่างมาคำนวณ

  ประโยชน์ของการนำเสนอข้อมูล คือ ทำให้เข้าข้อมูลได้ง่ายขึ้น

 • Question 2
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ

  answer choices

  เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน

  รหัสประจำตัวนักเรียน

  หมายเลขรถโรงเรียน

  ขนาดรองเท้าของนักเรียน

  จำนวนเงินมาโรงเรียน

 • Question 3
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ

  answer choices

  คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์

  เกรดวิชาคณิตศาสตร์

  จำนวนหน้าหนังสือคณิตศาสตร์

  อายุเฉลี่ยครูผู้สอนคณิตศาสตร์

  จำนวนข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

 • Question 4
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

  answer choices

  สถิติเชิงพรรณนา คือสถิติของการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้นที่มุ่งอธิบายลักษณะกว้างๆของข้อมูล

  ข้อมูลที่เป็นหมายเลขที่ใช้เรียกสายรถโดยสารประจำทางเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ

  ข้อมูลปฐมภูมิ คือข้อมูลที่ผู้ใช้เก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่มีผู้อื่นเก็บมาแล้วก่อนหน้านี้เพื่อนำมาใช้เป็นเบื้องต้น

  ข้อมูลที่รวบรวมจากรายงานต่างๆ ที่ได้จากหน่วยงานราชการเป็นข้อมูลปฐมภูมิ

  สถิติเชิงอนุมาน คือสถิติที่เกี่ยวกับการเลือกประชากรเพื่อนำไปอ้างอิงข้อมูล

 • Question 5
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  จงพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้

  1. คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์

  2. เกรดวิชาคณิตศาสตร์

  3. หมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์

  4. หมายเลขโทรศัพท์

  5. ราคาข้าวสารต่อกระสอบ

  6. เลขประจำตัวประชาชน

  7. ขนาดรองเท้าของนักเรียน

  8. รายได้ของคนในครอบครัว

  ข้อมูลที่ถือว่าเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพมีกี่ข้อ

  answer choices

  3

  4

  5

  6

  7

 • Question 6
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ในการใช้สถิติเพื่อการตัดสินใจและวางแผน สำหรับเรื่องที่จำเป็นต้องมีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ ถ้าขาดข้อมูลและสารสนเทศดังกล่าว ผู้ตัดสินใจควรทำขั้นตอนใดก่อน

  answer choices

  เก็บรวมรวบข้อมูล

  เลือกวิธีวิเคราะห์ข้อมูล

  เลือกวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

  กำหนดข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้

  เลือกกลุ่มตัวอย่าง

 • Question 7
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดต่อไปนี้เท็จ

  answer choices

  สถิติเชิงพรรณนา คือสถิติของการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้นที่มุ่งอธิบายลักษณะกว้างๆของข้อมูล

  ข้อมูลที่เป็นหมายเลขโทรศัพท์เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ

  ข้อมูลปฐมภูมิ คือข้อมูลที่ผู้ใช้เก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลโดยตรง

  ข้อมูลที่รวบรวมจากรายงานต่างๆ ที่ได้จากหน่วยงานราชการเป็นข้อมูลปฐมภูมิ

  สถิติเชิงอนุมาน คือสถิติที่จากกลุ่มตัวอย่างเพื่อนำไปอ้างอิงประชากร

 • Question 8
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ครูมะปรางมอบหมายให้นักเรียน 20 คน ทำโครงงานคณิตศาสตร์ หลังจากตรวจโครงงาน ผลสรุปดังภาพ

  ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเป็นผลข้างตนเป็นข้อมูลชนิดใด

  answer choices

  ข้อมูลปฐมภูมิ เชิงปริมาณ

  ข้อมูลทุติยภูมิ เชิงปริมาณ

  ข้อมูลปฐมภูมิ เชิงคุณภาพ

  ข้อมูลทุติยภูมิ เชิงคุณภาพ

  ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการสรุป

 • Question 9
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นข้อมูลทางสถิติ

  answer choices

  การเก็บคะแนนสอบคณิตศาสตร์นักเรียน ม.6 รร. ท.6 โดยใช้คะแนนจาก 6.1 - 6.13

  การเก็บคะแนนสอบคณิตศาสตร์นักเรียน ม.6 หลักสูตร พวส. โดยใช้คะแนนจาก 6.1 - 6.2

  การเก็บคะแนนสอบคณิตศาสตร์นักเรียน ม.6 หลักสูตร ESC โดยใช้คะแนนจาก 6.4 - 6.5

  การเก็บคะแนนสอบคณิตศาสตร์นักเรียน ม.6 หลักสูตร ME โดยใช้คะแนนจาก 6.6 - 6.10

  การเก็บคะแนนสอบคณิตศาสตร์นักเรียน ม.6 หลักสูตร ME โดยใช้คะแนนจาก 6.11 - 6.13

 • Question 10
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นข้อมูลแบบพารามิเตอร์

  answer choices

  การเก็บคะแนนสอบคณิตศาสตร์นักเรียน ม.6 รร. ท.6 โดยใช้คะแนนจาก 6.1 - 6.3

  การเก็บคะแนนสอบคณิตศาสตร์นักเรียน ม.6 หลักสูตร พวส. โดยใช้คะแนนจาก 6.1 - 6.2

  การเก็บคะแนนสอบคณิตศาสตร์นักเรียน ม.6 หลักสูตร ESC โดยใช้คะแนนจาก 6.4 - 6.5

  การเก็บคะแนนสอบคณิตศาสตร์นักเรียน ม.6 หลักสูตร ME โดยใช้คะแนนจาก 6.6 - 6.8

  การเก็บคะแนนสอบคณิตศาสตร์นักเรียน ม.6 หลักสูตร ME โดยใช้คะแนนจาก 6.11 - 6.12

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game