การเกิดเมฆ
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (20 questions)Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดต่อไปนี้ จัดเป็นเมฆที่อยู่เป็นกลุ่ม

  answer choices

  สเตรตัส

  เซอร์รัส

  อัลโตคิวมูลัส

  เซอร์โรสเตรตัส

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ยิ่งมีระดับความสูงเพิ่มขึ้น ก้อนอากาศ

  (Air Parcel) จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

  answer choices

  ปริมาตรเพิ่มขึ้น

  อุณหภูมิเพิ่มขึ้น

  ขนาดลดลง

  อุณหภูมิคงที่

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  กระบวนการแอเดียแบติกคืออะไร

  answer choices

  กระบวนการที่ก้อนอากาศขยายตัว

  กระบวนการที่ก้อนอากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้น

  กระบวนการที่ไม่เกิดการถ่ายโอนความร้อนกับบริเวณโดยรอบ

  กระบวนการที่ก้อนอากาศเกิดการลอยตัวสูงขึ้น

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  จากภาพ จัดเป็นกระบวนการใด

  answer choices

  แอเดียแบติกแบบอิ่มตัว

  แอเดียแบติกแบบแห้ง

  แอเดียแบติกแบบชื้น

  แอเดียแบติกแบบคงที่

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอัตราแอเดียแบติกแบบอิ่มตัว

  answer choices

  อุณหภูมิก้อนอากาศจะลดลง 10 °C/km

  ความชื้นสัมพัทธ์จะมีค่า 100%

  อากาศยังไม่เกิดการควบแน่นของไอน้ำ

  เกิดเมื่อก้อนอากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้น

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  อากาศมีเสถียรภาพ หมายความว่าอย่างไร

  answer choices

  เกิดเมฆได้ดี

  อากาศมีอุณหภูมิต่ำ

  อากาศมีอุณหภูมิสูง

  ส่งเสริมการยกตัวของก้อนอากาศ

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  จากกราฟที่กำหนดให้ จะเกิดได้ในภาวะใด

  answer choices

  ภาวะทรงตัวสัมบูรณ์

  ภาวะไม่ทรงตัวสัมบูรณ์

  ภาวะไม่ทรงตัวอย่างมีเงื่อนไข

  ภาวะทรงตัวอย่างเป็นกลาง

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  จากภาพ พบได้ในภาวะใด

  answer choices

  ภาวะทรงตัวสัมบูรณ์

  ภาวะไม่ทรงตัวสัมบูรณ์

  ภาวะไม่ทรงตัวอย่างมีเงื่อนไข

  ภาวะทรงตัวอย่างเป็นกลาง

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  จากภาพ ท้องฟ้าโปร่ง มีเมฆน้อย พบได้ในภาวะใด

  answer choices

  ภาวะทรงตัวสัมบูรณ์

  ภาวะไม่ทรงตัวสัมบูรณ์

  ภาวะไม่ทรงตัวอย่างมีเงื่อนไข

  ภาวะทรงตัวอย่างเป็นกลาง

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  เมฆก้อน สามารถเกิดได้ในสภาวะใด

  answer choices

  ภาวะทรงตัวสัมบูรณ์

  ภาวะไม่ทรงตัวสัมบูรณ์และภาวะไม่ทรงตัวอย่างมีเงื่อนไข

  ภาวะไม่ทรงตัวอย่างมีเงื่อนไข

  ภาวะทรงตัวอย่างเป็นกลาง

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  เมฆก้อนในภาพ สามารถเกิดได้ในสภาวะใด

  answer choices

  ภาวะทรงตัวสัมบูรณ์

  ภาวะไม่ทรงตัวสัมบูรณ์

  ภาวะไม่ทรงตัวอย่างมีเงื่อนไข

  ภาวะทรงตัวอย่างเป็นกลาง

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ถ้าอุณหภูมิของบรรยากาศเปลี่ยนแปลง 6-10 ºC จะจัดอยู่ในภาวะใด

  answer choices

  ทรงตัวสัมบูรณ์

  ไม่ทรงตัวสัมบูรณ์

  ไม่ทรงตัวอย่างมีเงื่อนไข

  ทรงตัวอย่างเป็นกลาง

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ภาวะไม่ทรงตัวแบบมีเงื่อนไขจะพบก้อนเมฆแบบใด

  answer choices

  เมฆก้อน

  เมฆแผ่นหรือเมฆก้อน

  ท้องฟ้าแจ่มใส

  เมฆริ้ว

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  หมอก จะเกิดขึ้นในภาวะใด

  answer choices

  ภาวะทรงตัวสัมบูรณ์

  ภาวะไม่ทรงตัวสัมบูรณ์

  ภาวะไม่ทรงตัวอย่างมีเงื่อนไข

  ภาวะทรงตัวอย่างเป็นกลาง

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  มวลอากาศอุ่นและมวลอากาศเย็นเคลื่อนที่เข้าหากัน แต่ไม่แทนที่กัน เรียกว่า แนวปะทะอากาศชนิดใด

  answer choices

  แนวปะทะอากาศอุ่น

  แนวปะทะอากาศเย็น

  แนวปะทะอากาศคงที่

  แนวปะทะอากาศรวม

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  เมฆรูปเลนส์เกิดจากปัจจัยใด

  answer choices

  การพาความร้อน

  ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา

  แนวปะทะอากาศ

  การลู่เข้าหากันของอากาศ

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  จากภาพ พบได้ในบริเวณใด

  answer choices

  แนวปะทะอากาศเย็น

  แนวปะทะอากาศอุ่น

  แนวปะทะอากาศรวม

  แนวปะทะอากาศคงที่

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  พายุฝนฟ้าคะนอง พบได้ในบริเวณใด

  answer choices

  แนวปะทะอากาศเย็น

  แนวปะทะอากาศอุ่น

  แนวปะทะอากาศรวม

  แนวปะทะอากาศคงที่

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  เมฆสเตรตัส จะเกิดขึ้นในภาวะใด

  answer choices

  ภาวะทรงตัวสัมบูรณ์

  ภาวะไม่ทรงตัวสัมบูรณ์

  ภาวะไม่ทรงตัวอย่างมีเงื่อนไข

  ภาวะทรงตัวอย่างเป็นกลาง

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นภาวะ ส่งเสริมการยกตัวของก้อนอากาศ

  answer choices

  ภาวะทรงตัวสัมบูรณ์

  ภาวะไม่ทรงตัวสัมบูรณ์

  ภาวะไม่ทรงตัวอย่างมีเงื่อนไข

  ภาวะทรงตัวอย่างเป็นกลาง

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game