แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ รอบรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (20 questions)Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  เศรษฐศาสตร์จุลภาคเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องใด

  answer choices

  รายได้และรายจ่ายประชาชาติ

  การจ้างงาน การออม การลงทุน การเงิน การค้า

  การศึกษาปัญหาต่างๆ ที่กระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

  การผลิตสินค้าและบริการ การกำหนดราคาสินค้า การกระจายสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  เศรษฐศาสตร์มหภาค เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องใด

  answer choices

  อิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อรายได้ประชาชน

  การกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่

  การจัดสรรทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ

  การศึกษาในเรื่องราคาสินค้า การบริโภคสินค้า ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรผู้ผลิต

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดจัดเป็นปัจจัยในการผลิต

  answer choices

  ผู้ประกอบการ ที่ดิน แรงงาน การบริการ

  แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ ค่าเช่า

  ที่ดิน แรงงาน ทุน ผู้ประกอบการ

  ทุน เครื่องจักร ทรัพยากร ที่ดิน

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดจัดเป็นหน่วยเศรษฐกิจ

  answer choices

  บริษัท ห้างร้าน ห้างหุ้นส่วน

  ครัวเรือน ธุรกิจ รัฐบาล

  บริษัท ห้างสรรพสินค้า องค์การโทรศัพท์

  สหกรณ์ ธนาคาร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดจัดเป็นลักษณะของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม

  answer choices

  มีกิจกรรมที่แสดงถึงการคุ้มครองสวัสดิภาพของแรงงาน

  รัฐจะเข้าไปควบคุมกิจการสาธารณูปโภค และกิจการธนาคาร

  การดำเนินกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจโดยผ่านกลไกราคา

  เอกชนสามารถดำเนินกิจการทางด้านอุตสาหกรรมร่วมกับรัฐบาลได้

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ลักษณะเด่นของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมเป็นอย่างไร

  answer choices

  รัฐและเอกชนร่วมมือกันประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อประโยชน์ของประเทศ

  รัฐควบคุมกิจการธนาคาร อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน และกิจการสาธารณูปโภค

  ผู้ผลิตต้องแบ่งปันผลประโยชน์ เพื่อเป็นสวัสดิการประชาชน

  ผู้ประกอบกิจการธุรกิจขนาดใหญ่มีเสรีภาพในการผลิต

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ระบบเศรษฐกิจแบบผสมมีลักษณะเด่นอย่างไร

  answer choices

  รัฐไม่แทรกแซงราคาสินค้าหรือธุรกิจทุกขนาด

  รัฐมีหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการขนาดเล็ก

  รัฐเข้าไปดำเนินกิจกรรมอุตสาหกรรมประเภทการบริการและการท่องเที่ยว

  รัฐบาลมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายด้าน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อความเกี่ยวกับตลาด ข้อใดถูกต้อง

  answer choices

  ประเทศใดใช้นโยบายการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ ตลาดสินค้าจะกว้างขวาง

  พ่อค้าคนกลางจะเป็นผู้ที่มีอำนาจในการค้าขายที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด

  ตลาดจะมีอาณาเขตกว้างขวางเพียงใดขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐ

  สินค้าขนาดเล็ก เคลื่อนย้ายได้ง่าย จะมีอาณาเขตแคบ

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์มีลักษณะสำคัญ ยกเว้นข้อใด

  answer choices

  ธุรกิจรายใหม่มีน้อย ผู้ขายมีอิทธิพลในการกำหนดราคา

  ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสภาวะตลาด

  สินค้าที่ซื้อหรือขาย จะต้องมีลักษณะอย่างเดียวกัน

  การติดต่อซื้อขายจะต้องกระทำโดยสะดวก

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดอุปสงค์คืออะไร

  answer choices

  ราคาสินค้า รายได้ โฆษณา

  ฤดูกาล รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน ประเภทของสินค้า

  ราคาสินค้า จำนวนประชากร รัฐบาล ประเภทสินค้า

  การเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า จำนวนสินค้า

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  “ถ้าราคาสินค้าลดลง ผู้ผลิตสินค้าออกมาจำหน่ายลดลง ถ้าราคาสินค้าเพิ่มขึ้น ผู้ผลิตสินค้าจะผลิตสินค้าออกมาจำหน่ายเพิ่มขึ้น” ข้อความดังกล่าว สอดคล้องกับข้อใด

  answer choices

  อุปสงค์

  ดุลยภาพ

  กฎของอุปสงค์

  กฎของอุปทาน

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ระดับราคาที่จำนวนสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการซื้อขณะนั้น จะเท่ากับจำนวนสินค้าที่ผู้ผลิตจะผลิต ออกมาจำหน่ายในขณะเดียวกันพอดี เรียกว่าอะไร

  answer choices

  ราคาดุลยภาพ

  ราคายุติธรรม

  ราคาของผู้ผลิต

  ราคาของผู้บริโภค

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  การแทรกแซงด้านราคาของรัฐ สามารถทำได้หลายรูปแบบ ยกเว้นข้อใด

  answer choices

  การควบคุมราคาสินค้าไม่ให้สูงขึ้น

  รัฐกำหนดราคาสินค้าทุกประเภท

  การรับจำนำสินค้าเกษตร

  การประกันราคา

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  กลไกสำคัญที่เป็นตัวกำหนดค่าจ้างคืออะไร

  answer choices

  การกำหนดราคาของรัฐ

  อุปสงค์ต่อผู้บริโภค และอุปทานของผู้ผลิต

  อุปสงค์ต่อแรงงาน และอุปทานของแรงงาน

  อุปสงค์ต่อแรงงาน และการกำหนดราคาของผู้ผลิต

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ประเทศส่วนใหญ่ในโลกมีระบบเศรษฐกิจแบบใด

  answer choices

  ทุนนิยม

  คอมมิวนิสต์

  แบบผสม

  สังคมนิยม

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  กรณีใดทำให้ไข่ไก่ในตลาดปรับตัวสูงขึ้น

  answer choices

  อุปสงค์ต่อไข่ไก่น้อยกว่าอุปทานของไข่ไก่

  อุปทานส่วนเกินของไข่ไก่มากกว่าอุปสงค์ส่วนเกินต่อไข่ไก่

  อุปทานส่วนเกินของไข่ไก่เพิ่มขึ้นมากกว่าอุปสงค์ส่วนเกินต่อไข่ไก่

  อุปสงค์ต่อไข่ไก่มากกว่าอุปทานของไข่ไก่

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นลักษณะของการแทรกแซงราคาด้วยการกำหนดราคาขั้นต่ำของรัฐบาล

  answer choices

  การกำหนดราคาให้เฉลี่ยเท่ากับราคาดุลยภาพเดิม

  การกำหนดราคาที่สูงกว่าราคาดุลยภาพเดิม

  การกำหนดราคาที่ต่ำกว่าราคาดุลยภาพเดิม

  การแทรกแซงโดยการกำหนดราคาเพดานไว้

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ในภาวะตลาดแรงงานปกติ การปรับค่าจ้างขั้นต่ำสูงขึ้นจะทำให้เกิดผลกระทบต่อตลาดแรงงานอย่างไร

  answer choices

  ระดับค่าจ้างดุลยภาพต่ำลง

  ความต้องการจ้างงานเพิ่มขึ้น

  เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงาน

  อุปทานแรงงานส่วนเกินเพิ่มขึ้น

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ในระบบเศรษฐกิจที่มีผู้ผลิตน้อยราย จะส่งผลสำคัญในเรื่องใด

  answer choices

  ผู้ผลิตมีกำไรมาก

  ทำให้เกิดการผูกขาดการผลิต

  ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าได้น้อยลง

  มีการทำลายทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลง

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นตลาดปัจจัยการผลิต

  answer choices

  ตลาดหลักทรัพย์

  ตลาดเสื้อผ้า อาหาร

  ตลาดซื้อขายเครื่องสูบน้ำ

  ตลาดซื้อเงินตราต่างประเทศ

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game