แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (20 questions)Show answers
 • Question 1
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเรียงลำดับการเริ่มงานโปรแกรม Microsoft Word ได้ถูกต้อง

  answer choices

  Start >Programs >Microsoft Office

  >Microsoft Word

  Start >Programs >Microsoft Word >Microsoft Office

  Start >Microsoft Office >Programs

  >Microsoft Word

  Start >Microsoft Word >Programs >Microsoft Office

 • Question 2
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดคือหน้าที่ของแถบสถานะ (Status Bar)

  บนหน้าจอโปรแกรม Microsoft Word

  answer choices

  แสดงวันที่และเวลาของระบบ

  แสดงความกว้างยาวของเอกสาร

  แสดงชื่อโปรแกรมและชื่อแฟ้มเอกสารที่กำลังเปิดอยู่

  เป็นส่วนที่ใช้แสดงจำนวนหน้ากระดาษ

  และจำนวนตัวอักษรที่ใช้ในเอกสาร

 • Question 3
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  ชนิดของแฟ้มข้อมูลที่จัดเก็บใน

  Microsoft Word จะมีนามสกุลเป็นอะไร

  answer choices

  .docx

  .xls

  .bmp

  .txt

 • Question 4
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  โปรแกรม Microsoft Word

  จัดเป็นโปรแกรมประเภทใด

  answer choices

  วาดรูป

  พิมพ์เอกสาร

  คำนวณ

  นำเสนองานออนไลน์

 • Question 5
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  ถ้าต้องการแสดงไม้บรรทัดในเอกสาร

  ต้องเลือกที่แถบคำสั่งใด

  answer choices

  หน้าแรก

  มุมมอง

  เค้าโครงหน้ากระดาษ

  การส่งจดหมาย

 • Question 6
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  จากรูปหมายเลข 1 มีชื่อเรียกว่าอะไร

  answer choices

  แถบสถานะ (Status Bar)

  แถบหัวเรื่อง (Title Bar)

  แถบเลื่อน

  Ribbon

 • Question 7
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  จากรูปหมายเลข 3 มีชื่อเรียกว่าอะไร

  answer choices

  แถบสถานะ (Status Bar)

  แถบหัวเรื่อง (Title Bar)

  แถบเลื่อน

  Ribbon

 • Question 8
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  รูปใดคือสัญลักษณ์ของโปรแกรม Microsoft Word

  answer choices
 • Question 9
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  กลุ่มเครื่องมือดังรูป อยู่ในแท็บ Ribbon

  ใดในโปรแกรม Microsoft Word

  answer choices

  หน้าแรก

  แทรก

  เค้าโครงหน้ากระดาษ

  ออกแบบ

 • Question 10
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  คำสั่งใดไม่ได้อยู่ในหน้าต่าง Backstage

  answer choices

  เปิด

  บันทึก

  แทรก

  พิมพ์

 • Question 11
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  "Save" เป็นคำสั่งใช้ทำอะไร

  answer choices

  บันทึกแฟ้มข้อมูล

  เปิดแฟ้มข้อมูล

  แก้ไขแฟ้มข้อมูล

  ลบแฟ้มข้อมูล

 • Question 12
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  ถ้าต้องการพิมพ์ตัวอักษรบนในภาษาไทย

  และตัวอักษรใหญ่ ในภาษาอังกฤษต้องใช้ปุ่มใด

  answer choices

  SPACE BAR

  ENTER

  NUM LOCK

  CAPS LOCK

 • Question 13
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  คำสั่งใดที่ใช้ในการตั้งค่าหน้ากระดาษ

  answer choices

  แฟ้ม > ตั้งค่าหน้ากระดาษ

  แทรก > ตั้งค่าหน้ากระดาษ

  เค้าโครงหน้ากระดาษ > ตั้งค่าหน้ากระดาษ

  มุมมอง > ตั้งค่าหน้ากระดาษ

 • Question 14
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นตัวหนังสือหรือ FONT

  ที่เป็นภาษาไทย

  answer choices

  Cambria

  JS Chusri

  Microsoft Tai Le

  TH Sarabun PSK

 • Question 15
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  ปกติตัวหนังสือที่ใช้พิมพ์งานจะมีขนาดเท่าใด

  answer choices

  12 point

  14 point

  16 point

  18 point

 • Question 16
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  การย่อและขยายหน้าจอปกติ

  จะตั้งค่าปกติไว้ที่ไหร่

  answer choices

  50 เปอร์เซ็นต์

  75 เปอร์เซ็นต์

  100 เปอร์เซ็นต์

  125 เปอร์เซ็นต์

 • Question 17
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  การปรับมุมมองเอกสารใช้เพื่ออะไร

  answer choices

  เป็นการดูเอกสารในรูปแบบต่าง ๆ

  ตามลักษณะการใช้งาน

  เลื่อนจอให้ไปที่หน้าต่าง ๆ

  ทำให้ได้เอกสารสวยงาม

  ปรับลวดลายของเอกสาร

 • Question 18
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  เคอร์เซอร์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเอกสารทำหน้าที่อะไร

  answer choices

  ทำหน้าที่สำหรับเลือกวัตถุ

  ทำหน้าที่แสดงแถบเครื่องมือ

  ทำหน้าที่แสดงตำแหน่งที่จะเริ่มพิมพ์

  ทำหน้าที่บอกชื่อไฟล์และโปรแกรม

 • Question 19
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  การลบตัวอักษรที่อยู่ข้างหน้าใช้ปุ่มใด

  answer choices

  ปุ่ม Delete

  ปุ่ม ESC

  ปุ่ม Backspace

  ปุ่ม Space Bar

 • Question 20
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลอย่างถูกต้อง

  answer choices

  คลุมข้อความ > คลิกขวา > แฟ้ม > คัดลอก > คลิกขวา > วาง

  คลุมข้อความ > คลิกขวา > วาง > คลิกขวา > คัดลอก

  คลุมข้อความ > คลิกขวา > แฟ้ม > วาง > คลิกขวา > คัดลอก

  คลุมข้อความ > คลิกขวา > คัดลอก > คลิกขวา > วาง

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game