ข้อสอบการนำเสนอข้อมูลและการแบ่งปัน
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (10 questions)Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่อะไรบ้าง

  answer choices

  เผยแพร่ตัวตน เผยแพร่ผลงาน วีดีโอคอล

  ความสนใจตรงกัน ร่วมกันทำงาน การประชุมในองค์กร

  ประสบการณ์เสมือนจริง เครือข่ายเพื่อการประกอบอาชีพ

  ร่วมกันทำงานเผยแพร่ผลงาน ความสนใจตรงกัน

  สร้างความคุ้นเคยให้กับสังคม

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  เครือข่ายของเครือข่ายสังคมออนไลน์คือข้อใด

  answer choices

  การใช้งานเรือข่ายสังคมออนไลน์ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน

  การใช้งานเรือข่ายสังคมออนไลน์ช่วยทำให้เกิดความสนใจในสิ่งต่าง ๆ มากขึ้น

  การใช้งานเรือข่ายสังคมออนไลน์ช่วยทำให้เกิดองค์ความรู้มากยิ่งขึ้น

  การใช้งานเรือข่ายสังคมออนไลน์ช่วยให้ทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารกันมากยิ่งขึ้น

  การใช้งานเรือข่ายสังคมออนไลน์ช่วยให้รวดเร็วขึ้น

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  อินโฟกราฟิกเป็นการผสมระหว่างภาพกับสิ่งใดและเพื่อสิ่งใด

  answer choices

  เป็นการผสมระหว่างภาพกับข้อความ เพื่อทำให้เข้าใจเรื่องยากให้เข้าใจเป็นเรื่องง่าย

  เป็นการผสมระหว่างภาพกับภาพ เพื่อให้เข้าใจเรื่องยากให้เข้าใจเป็นเรื่องง่าย

  เป็นการผสมระหว่างภาพกับข้อความ เพื่อให้เข้าใจเรื่องง่ายให้เข้าใจเป็นเรื่องยาก

  เป็นการผสมระหว่างภาพกับข้อความ เพื่อทำให้เข้าใจเรื่องยากให้เข้าใจเป็นเรื่องรวดเร็วขึ้น

  เป็นการผสมระหว่างภาพกับข้อความ เพื่อให้เข้าใจเรื่องง่ายให้เข้าใจเป็นเรื่องยาก

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดคือองค์ประกอบของการกำหนดเค้าโครงของบทความ

  answer choices

  ชื่อเรื่อง

  เนื้อหาของเรื่อง

  บทสรุป

  ผิดทุกข้อ

  ถูกทุกข้อ

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  การตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร

  answer choices

  เพื่อตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล

  เพื่อตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง

  เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อมูล

  เพื่อตรวจสอบความละเอียดของข้อมูล

  เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยของข้อมูล

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  นักคอมพิวเตอร์ ใช้ความรู้ความสามารถในทางสร้างสรรค์ ไม่ใช่ในทางทำลายหรือกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ถือว่าปฏิบัติตามจรรยาบรรณข้อใด

  answer choices

  จรรยาบรรณต่อตนเอง

  จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน

  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

  จรรยาบรรณต่อสังคม

  ถูกทุกข้อ

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดคือประโยชน์ของการเขียนบทความ

  answer choices

  เป็นเครื่องมือพัฒนาสติปัญญา นำไปสู่การพัฒนาตนเอง

  แสดงความคิดเห็นโดยไม่ให้เกียรติบุคคลอื่น

  ฝึกใช้คำพูดที่ก่อให้เกิดปัญญามาทีหลัง

  เป็นรูปแบบที่ฝึกการสร้างคำถามที่มีปัญหา

  ฝึกเรียบเรียงข้อมูล ย่อยข้อมูล

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  8. PHP/MySQL เป็นซอฟต์แวร์ประเภทใด

  answer choices

  บล็อกซฮฟต์แวร์

  ซอฟต์แวร์ที่ใช้พัฒนาระบบ

  ซอฟต์ที่ประยุกต์

  ซอฟต์แวร์สำนักงาน

  ซอฟต์แวร์ที่ใช้พัฒนาเว็บบล็อก

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่แนวคิดและวิธีการเขียนบทความบนบล็อก

  answer choices
 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดคือการละเมิดลิขสิทธิ์

  answer choices

  ขออนุญาตนำข้อมูลมาเผยแพร่ต่อสาธารณชน

  การแอบอ้างผลงานผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตนเอง

  นำข้อมูลมาใช้ในการศึกษา มิได้จำหน่าย

  สอบถาม/ข้อ เจ้าขอผลงานเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ใสนการเรียน

  ทำหนังสือขอนำข้อมูลมาใช้ ทำอะไรบอก กับเจ้าของข้อมูล

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game