แบบทดสอบที่ 9 การกรอกแบบฟอร์มและการเขียนประวัติย่อ
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (10 questions)Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดคือความหมายของแบบฟอร์ม

  answer choices

  แบบฟอร์มคือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

  แบบฟอร์มคือเอกสารที่จัดทำขึ้นระหว่างบุคคลสองฝ่าย

  แบบฟอร์มคือคำประสมระหว่างคำภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ

  แบบฟอร์ม คือ เอกสารที่จัดทำขึ้นโดยเว้นช่องว่างไว้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกรอกข้อมูล

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  แบบฟอร์มจัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในเรื่องใด

  answer choices

  ทำให้ได้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว

  ทำให้ได้ข้อมูลประเภทเดียวกัน

  ทำให้ได้ข้อมูลมากกว่าที่ต้องการ

  ทำให้ได้ข้อมูลตรงตามที่ต้องการ

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติในการกรอกแบบฟอร์มเมื่อเขียนผิด

  answer choices

  ต้องลบให้สะอาด

  ต้องเปลี่ยนแบบฟอร์มแผ่นใหม่

  ต้องขีดฆ่าแล้วลงลายมือชื่อไว้ตรงที่ขีดฆ่า

  ต้องลบให้สะอาดแล้วลงลายมือชื่อกับ

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้กรอกแบบฟอร์ม

  answer choices

  มีการศึกษาสูง

  มีความซื่อตรง

  มีความรอบรอบ

  มีความรับผิดชอบ

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  การให้ผู้อื่นกรอกแบบฟอร์มแทนแล้วไม่อ่านตรวจทาน แสดงว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติด้านใด

  answer choices

  มีการศึกษาสูง

  มีความซื่อตรง

  มีความรอบรอบ

  มีความรับผิดชอบ

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  แบบฟอร์มที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีกี่ประเภท

  answer choices

  ๒ ประเภท

  ๓ ประเภท

  ๕ ประเภท

  ๔ ประเภท

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  แบบฟอร์มงานวิจัยเป็นแบบฟอร์มประเภทใด

  answer choices

  แบบฟอร์มสัญญา

  แบบฟอร์มที่ในหน่วยงาน

  แบบฟอร์มที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงาน

  แบบฟอร์มที่ผู้อื่นขอความร่วมมือให้กรอก

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  แบบฟอร์มขอแจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาเป็นแบบฟอร์มประเภทใด

  answer choices

  แบบฟอร์มสัญญา

  แบบฟอร์มที่ในหน่วยงาน

  แบบฟอร์มที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงาน

  แบบฟอร์มที่ผู้อื่นขอความร่วมมือให้กรอก

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  แบบฟอร์มประเภทใดที่ผู้กรอกต้องรอบคอบให้มากที่สุด

  answer choices

  แบบฟอร์มค้ำประกัน

  แบบฟอร์มสมัครศึกษาต่อ

  แบบฟอร์มแจ้งความต้องการขอกู้ยืมเงิน

  แบบฟอร์มขออนุญาตพกพาอาวุธ

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ในการกรอกแบบฟอร์มถ้าช่องว่างที่เว้นไว้เขียนไม่พอควรแก้ปัญหาอย่างไร

  answer choices

  เขียนลงกระดาษอื่น

  เขียนด้วยปากกาต่างสีไว้นอกช่องว่าง

  เขียนตรงช่องที่ว่างแล้วโยงให้สัมพันธ์กัน

  เขียนให้เต็มช่องว่างแล้วโยงขึ้นเหนือข้อความในแบบฟอร์ม

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game