แบบทดสอบการอ่านร้อยแก้วและบทร้อยกรอง
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (16 questions)Show answers
 • Question 1
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ร้อยแก้ว หมายถึง ?

  answer choices

  ความเรียงที่สละสลวย ไพเราะ เหมาะเจาะด้วยเสียงและความหมาย

  การอ่านตามลักษณะคำประพันธ์

  การออกเสียงถ้อยคำที่ถูกเรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระเบียบตามบัญญัติของฉันทลักษณ์

  การอ่านเพื่อผ่อนคลาย

 • Question 2
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว

  answer choices

  สายตา

  เสียง

  อารมณ์

  ความรู้สึก

 • Question 3
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  "น้ำเสียงควรหนักแน่น เน้นเสียงดังกว่าเดิม อ่านกระชับ สั้น ห้วน" เป็นการใช้น้ำเสียงแสดงอารมณ์แบบใด

  answer choices

  อารมณ์เศร้า

  อารมณ์ดีใจ

  อารมณ์โกรธ

  อารมณ์น้อยใจ

 • Question 4
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  การอ่านแสดงเนื้อความสั่งสอนควรใช้น้ำเสียงแบบใด

  answer choices

  น้ำเสียงควรเบาลง สั่นเครือ จังหวะการอ่านช้ากว่าปกติ

  น้ำเสียงควรหนักแน่น เน้นเสียงดังกว่าเดิม อ่านกระชับ สั้น ห้วน

  ใช้น้ำเสียงปานกลาง ไม่เบา ไม่ดังเกินไป เน้นเสียงที่คำสอน แต่ไม่ห้วน

  น้ำเสียงต่ำ เน้นบาง สะบัดเสียงบ้าง

 • Question 5
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  1. ร้อยแก้วและร้อยกรอง แตกต่างกันอย่างไร

  answer choices

  ร้อยแก้วเป็นความเรียง ส่วนร้อยกรองมีฉันทลักษณ์

  ร้อยแก้วมีฉันทลักษณ์ ส่วนร้อยกรองเป็นความเรียง

  ร้อยแก้วเป็นความเรียง ส่วนร้อยกรองมีฉันทลักษณ์หรือไม่มีก็ได้

  ร้อยแก้วมีฉันทลักษณ์หรือไม่มีก็ได้ ส่วนร้อยกรองเป็นความเรียง

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกาพย์ยานี 11

  answer choices

  วรรคหน้ามี 5 คำ

  มีบทละ 2 บาท

  หนึ่งบทมี 11 คำ

  หนึ่งวรรคมี 11 คำ

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการอ่านบทร้อยกรอง

  answer choices

  แบ่งวรรคการอ่านถูกต้อง

  น้ำเสียงชัดเจน

  สามารถอ่านแบบร้อยแก้วได้

  สามารถดัดเสียงขณะอ่านตามความพอใจได้

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  คำประพันธ์ในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น ๆ

  answer choices

  กาพย์ยานี 11

  กลอนสุภาพ

  โคลง

  กลอนแปด

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ทักษะในข้อใดมีความจำเป็นสำหรับนักเรียนในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม

  answer choices

  การเขียน

  การอ่าน

  การพูด

  การฟัง

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดคือการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง

  answer choices

  สุดาทำความเข้าใจในเรื่องที่จะอ่านอย่างถี่ถ้วน

  สมเดชศึกษาเจตนาของผู้แต่งเรื่องที่จะอ่าน

  เก่งอ่านหนังสือแล้วแปลความหมายได้

  กล้าผสมอักษรแล้วอ่านเป็นคำได้

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่ความหมายของร้อยแก้ว

  answer choices

  ข้อความที่ไม่เน้นระบบคำและโครงสร้างประโยค

  ข้อความที่มีรูปแบบถูกต้องตรงตามไวยากรณ์ไทย

  ข้อความที่ไม่มีลักษณะบังคับสัมผัส

  ข้อความที่ใช้เขียนอยู่ในชีวิตประจำวัน

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  การทำเครื่องหมายในบทอ่าน ถ้าใช้เครื่องหมาย / หมายความว่าอย่างไร

  answer choices

  ให้สังเกตข้อความที่จะอ่านต่อไปข้างหน้า

  หยุดอ่าน

  เว้นวรรคเล็กน้อยเพื่อหยุดหายใ

  หยุดหายใจ

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  การใส่อารมณ์ในการอ่านเป็นผลดีอย่างไร

  answer choices

  ทำให้เรื่องที่อ่านนั้นน่าสนใจ

  ทำให้ผู้อ่านมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น

  เปลี่ยนอารมณ์ของผู้ฟัง

  ทำให้การอ่านนั้นชวนฟังยิ่งขึ้น

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดสำคัญที่สุดในการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว

  answer choices

  อ่านให้เสียงดังพอสมควร

  อ่านให้ถูกต้องตามอักขรวิธี

  มีสมาธิในการอ่าน

  อ่านให้เป็นเสียงพูด

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดแบ่งวรรคตอนในการอ่านโคลงสี่สุภาพได้ถูกต้องที่สุด

  answer choices

  ภพนี้/มิใช่หล้า หงส์ทอง/เดียวเลย

  น้ำมิตร/แล้งโลกม้วย หมดสิ้นสุข/ศานต์

  กาก็เจ้า/ของครอง/ชีพด้วย

  กาก็เจ้า/ของครอง ชีพด้วย

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่แนวทางการอ่านบทร้อยกรอง

  answer choices

  ต้องรู้จักใส่อารมณ์ความรู้สึกในบทร้อยกรองที่อ่าน

  ต้องรู้จักผสมคำหรือพยางค์บทร้อยกรองที่อ่าน

  ต้องรู้จักฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรองที่อ่าน

  ต้องรู้จักทำนองของบทร้อยกรองที่อ่าน

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game