Other

Image

Մայրենի 5-րդ․դաս․,1կիս․(120-200ժ․բաց․)լրացուցիչ քնն․(20մ․)

36
plays

15 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

   1մ1մ․  1․Ո՞վ է <<Եղեգնուհին>> հեքիաթի հեղինակը․

  Հովհ․Թումանյան

  Ղ․Աղայան

  Անդերսեն

 • 2. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

   1մ1մ․  2․Ո՞րն է խափշիկ բառի հոմանիշը․

  ստախոս

  դեղնամորթ(նեգրուհի)

  գեղեցկուհի

 • 3. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

   2մ2մ․  Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում և

  գոտ․․․որել, ագ․․․ազ, հար․․․ան

  ոսկ․․․որել, ուղ․․․որ, գոտ․․․որել

  գեր․․․արել, որ․․․է, կար․․․որ

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes