Ustman Bin Affan
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (15 questions)Show answers
 • Question 1
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Utsman Bin Affan adalah Khulafaur Rasyidin Yang Ke ....

  answer choices

  1

  2

  3

  4

 • Question 2
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sifat terpuji Ustman bin Affan yang paling menonjol dari Khulafaur Rasyidin yang lain adalah

  answer choices

  Dermawan

  Penyabar

  Pemberani

  Cerdas

 • Question 3
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berasal dari bani apakah Ustman bin Affan berasal ....

  answer choices

  Umayyah

  Abbasiyah

  Hasyim

  Zuhrah

 • Question 4
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Salah satu Istri Ustman bin Affan bernama ...

  answer choices

  Zulaikha

  Aisyah

  Zainab

  Ummu Kulsum

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Setelah perang apakah Ruqoyah istri Ustman bin Affan meninggal ...

  answer choices

  Khandaq

  Uhud

  Badar

  Fathul Makkah

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apa julukan yang diberikan kepada Ustman bin Affan ...

  answer choices

  As Siddiq

  Al Faruq

  Saifullah

  Dzunurraini

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kapan Ustman bin Affan diangkat menjadi khalifah....

  answer choices

  22 H

  24 H

  26 H

  28 H

 • Question 8
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pengganti siapakah Ustman bin Affan ...

  answer choices

  Ali bin Abi Thalib

  Umar bin Khatab

  Abu Bakar

  Umar bin Abdul Azis

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut yang bukan calon kholifah yang di pilih bersama Ustman bin Affan adalah ....

  answer choices

  Zubair bin Awam

  Thalhah bin Abdillah

  Zaid bin Tsabit

  Abdurrhaman bin Auf

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Gubernur Syam pada masa Ustman bin Affan adalah ...

  answer choices

  Abdullah bin Saad

  Muawwiyah bin Abi sofyan

  Abdullah bin Amr

  Saad bin Ash

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Gubernur Mesir pada masa Ustman bin Affan adalah ....

  answer choices

  Muawwiyah bin Abi sofyan

  Abdullah bin Saad

  Abdullah bin Amr

  Saad bin Al ash

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut ini merupakan prestasi Ustman bin Affan di bidang militer adalah mencetuskan dan menyusun ....

  answer choices

  Angkatan Darat

  Armada Angkatan Laut

  Pasukan Berkuda

  Pasukan Mata-mata

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pada tahun 30 H terjadi pertempuran melawan pasukan Romawi di laut tengah sehingga bisa menguasai negara Cyprus (kepulauan di Eropa). perang tersebut dikenal dengan nama...

  answer choices

  Dzul Qornain

  Dzatus Sawari

  Dzatul Qoror

  Dzul Fadl

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berasal dari manakah para pemberontak yang membunuh Ustman bin Affan ....

  answer choices

  Syam

  Mesir

  Basrah

  Kuffah

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dalam keadaan apakah Ustman bin Affan di bunuh ....

  answer choices

  Membaca Al Quran

  Shalat Berjamaah

  Berperang

  Melaksanakan Umrah

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game