การละครไทย
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (10 questions)Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  การละครไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

  answer choices

  มีการจัดตั้งโรงเรียนเพื่อฝึกหัดการแสดงละคร

  มีการพัฒนาละครนอก โดยนำผู้หญิงเข้ามาแสดง

  มีการจัดแสดงละครในรูปแบบของคณะที่เป็นเอกชน

  มีการบัญญัติข้อห้ามในการแสดงละครที่มิใช่ละครหลวง

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  เพราะเหตุใด ในสมัยธนบุรีการละครไทยจึงไม่รุ่งเรือง

  answer choices

  เพราะสถานการณ์บ้านเมืองไม่สงบ

  เพราะพระเจ้ากรุงธนบุรีไม่นิยมการละครไทย

  เพราะไม่มีผู้สืบทอดท่ารำละครจากสมัยอยุธยาไว้

  เพราะประชาชนนิยมการแสดงละครตะวันตกมากกว่า

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  การละครของไทยได้รับวัฒนธรรมมาจากประเทศใด

  answer choices

  พม่า

  อินเดีย

  อังกฤษ

  กรีก-โรมัน

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ในการจัดการแสดงละคร ถ้าขาดองค์ประกอบบางอย่างการแสดงละครจะเป็นอย่างไร

  answer choices

  ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ

  ทำให้ละครไม่มีมิติที่น่าสนใจ

  ทำให้การแสดงไม่มีคุณภาพ และไม่น่าสนใจ

  ทำให้เกิดความไม่เหมาะสมในการแสดงละคร

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  สมัยรัชกาลที่ 6 ทรงจัดทำสิ่งใดเพื่อสืบทอดมรดกของแผ่นดินไปยังนานาประเทศ

  answer choices

  จัดทำตำราฟ้อนรำ

  จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดการแสดงละคร

  นำการแสดงละครของไทยไปโชว์ที่ต่างประเทศ

  ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในการแสดงละครของนานาชาติ

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  องค์การยูเนสโกได้ถวายรางวัลบุคคลสำคัญที่มีผลงานดีเด่นทาวัฒนธรรมระดับโลกให้เป็นเกียรติคุณแด่รัชกาลใด

  answer choices
 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  บุคคลในวงการละครไทยมีความสำคัญกับละครไทยอย่างไร

  answer choices

  เป็นผู้ที่ถูกเลือกให้รักษาละครไทย

  เป็นผู้ที่กำหนดหลักสูตรละครไทยในปัจจุบัน

  เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากสังคมการละคร

  เป็นผู้ที่ถ่ายทอดแบบแผนลีลาท่ารำให้กับคนรุ่นหลัง

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ละครในข้อใด จัดเป็นละครพื้นบ้าน

  answer choices

  อิเหนา – พระอภัยมณี

  พิกุลทอง – รามเกียรติ์

  แก้วหน้าม้า – ปลาบู่ทอง

  อุณรุท – โสนน้อยเรือนงาม

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการละครในสมัยอยุธยา

  answer choices

  ละครชาตรี จะแสดงในโรงละครเท่านั้น

  ละครในและละครนอก ปรับปรุงมาจากละครชาตรี

  ละครในจะแสดงในพระราชวัง นักแสดงเป็นชายล้วน

  ละครนอกจะแสดงในเขตพระราชวังหรือนอกเขตพระราชฐานก็ได้

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ละครปรับปรุงใหม่ประเภทใดได้รับแบบอย่างมาจากละครตะวันตก

  answer choices

  ละครรำ

  ละครเสภา

  ละครพันทาง

  ละครดึกดำบรรพ์

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game