ಕನ್ನಡ ಸಂಧಿಗಳು Online Revision Test- GRADE:6
a few seconds ago
hmakari74_62268
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (10 questions)Show answers
 • Question 1
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ಸ್ವರದ ಮುಂದೆ ಸ್ವರವು ಬಂದು ಸಂಧಿಯಾಗುವಾಗ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವರವು ಲೋಪವಾದರೆ_____ ಸಂಧಿ ಎನ್ನುವರು

  answer choices

  ಲೋಪ ಸಂಧಿ

  ಗುಣ ಸಂಧಿ

  ಆಗಮ ಸಂಧಿ

  ಆದೇಶ ಸಂಧಿ

 • Question 2
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ಮನೆ+ಅಲ್ಲಿ = ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ

  answer choices

  ಆದೇಶ ಸಂಧಿ

  ಆಗಮ ಸಂಧಿ

  ಲೋಪ ಸಂಧಿ

  ಸವರ್ಣದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ

 • Question 3
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ಎರಡು ಸ್ವರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಕಾರವನ್ನೋ ಅಥವಾ ವಕಾರವನ್ನೋ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದರೆ ______ ಸಂಧಿ ಎನ್ನುವರು

  answer choices

  ಲೋಪ ಸಂಧಿ

  ಆಗಮ ಸಂಧಿ

  ಆದೇಶ ಸಂಧಿ

  ಸವರ್ಣದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ

 • Question 4
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ಕ, ತ,ಪ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಗ,ದ,ಬ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳು ಆದೇಶವಾಗಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ _______ ಸಂಧಿ ಎನ್ನುವರು.

  answer choices

  ಲೋಪ ಸಂಧಿ

  ಗುಣ ಸಂಧಿ

  ಆಗಮ ಸಂಧಿ

  ಆದೇಶ ಸಂಧಿ

 • Question 5
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ಮೇಲೆ+ಇಟ್ಟು ಕೂಡಿಸಿ ಬರೆದಾಗ

  answer choices

  ಮೇಲಿಟ್ಟು

  ಮೇಲೆಇಟ್ಟು

  ಮೇಲೆಹಿಟ್ಟು

  ಮೇಲಿಟು

 • Question 6
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ನಾನು+ಒಬ್ಬ ಕೂಡಿಸಿ ಬರೆದಾಗ

  answer choices

  ನಾನುಒಬ್ಬ

  ನಾನುಬ್ಬ

  ನಾನೊಬ್ಬ

  ನಾನೋಬ್ಬ

 • Question 7
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ಪತ್ರ+ಅನ್ನು = ಪತ್ರವನ್ನು ಇದು ಯಾವ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ

  answer choices

  ಲೋಪ ಸಂಧಿ

  ಆಗಮ ಸಂಧಿ

  ಆದೇಶ ಸಂಧಿ

  ಗುಣ ಸಂಧಿ

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆದಾಗ ಮೊದಲು ಬರುವ ಪದವನ್ನು _________ ಎನ್ನುವರು.

  answer choices

  ಉತ್ತರಪದ

  ಪೂರ್ವಪದ

  ಸಂಧಿಪದ

  ಸಮಸ್ತಪದ

 • Question 9
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ಕನ್ನಡ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ _______ ವಿಧಗಳಿವೆ

  answer choices

  3

  5

  4

  6

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ಊರುರು ಎಂಬುದು ------ಸಂಧಿ.

  answer choices

  ಆಗಮ ಸಂಧಿ

  ಲೋಪ ಸಂಧಿ

  ಸವರ್ಣದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ

  ಗುಣ ಸಂಧಿ

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game