chủ đề Điện thế nghỉ - điện thế hoạt động.....
19 minutes ago
anhhong9491_78930
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (18 questions)Show answers
 • Question 1
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Điện thế nghỉ là sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào

  answer choices

  Không bị kích thích, phía trong màng mang điện dương và phía ngoài màng mang điện âm

  Bị kích thích, phía trong mang mang điện dương và phía ngoài màng mang điện âm

  Không bị kích thích, phía trong màng mang điện âm và phía ngoài màng mang điện dương

  Bị kích thích, phía trong màng mang điện âm và phía ngoài màng mang điện dương

 • Question 2
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Để duy trì điện thế nghỉ, bơm Na - K chuyển

  answer choices

  Na+ từ ngoài tế bào vào trong tế bào

  Na+ từ trong tế bào ra ngoài tế bào

  K+ từ trong tế bào ra ngoài tế bào

  K+ từ ngoài tế bào vào trong tế bào

 • Question 3
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Điểm khác biệt của sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin so với sợi trục không có bao miêlin là dẫn truyền theo lối “nhảy cóc” ,...

  answer choices

  chậm và tốn ít năng lượng

  chậm và tốn nhiều năng lượng

  nhanh và tốn ít năng lượng

  nhanh và tốn nhiều năng lượng

 • Question 4
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Xung thần kinh xuất hiện

  answer choices

  khi xuất hiện điện thế hoạt động

  tại thời điểm sắp xuất hiện điện thế hoạt động

  sau khi xuất hiện điện thế hoạt động

  tại thời điểm chuyển giao giữa điện thế nghỉ sang điện thế hoạt động

 • Question 5
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Người ta dùng vi điện kế để đo điện thế nghỉ. Cách đo nào sau đây là chính xác?

  answer choices

  Cắm 2 điện cực của vi điện kế vào 2 vị trí khác nhau ở bên ngoài màng tế bào.

  Cắm hai điện cực của vi điện kế vào hai vị trí khác nhau ở bên trong màng tế bào

  Cắm 1 điện cực của vi điện kế ở bên trong màng tế bào, còn điện cực còn lại ở bên ngoài màng tế bào

  Cắm 2 điện cực của vi điện kế vào 2 vị trí khác nhau ở bên ngoài màng tế bào, sau một thời gian chuyển cả 2 điện cực vào bên trong màng, hoặc ngược lại

 • Question 6
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Điện thế hoạt động là điện thế phát sinh khi :

  answer choices

  A. Tế bào bị kích thích

  B. Tế bào bị kích thích tới ngưỡng

  C. Tế bào bị kích thích hoặc ức chế

  D. Tế bào được kích hoạt bởi xung thần kinh

 • Question 7
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Điện thế hoạt động biến đổi qua các giai đoạn:

  answer choices

  A. Mất phân cực → Tái phân cực → Đảo cực

  B. Mất phân cực → Đảo cực → Tái phân cực

  C. Đảo cực → Mất phân cực → Tái phân cực

  D. Đảo cực → Tái phân cực → Mất phân cực

 • Question 8
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục không có bao myêlin diễn ra như thế nào?

  answer choices

  Xung thần kinh lan truyền liên tục từ vùng này sang vùng khác do mất phân cực đến tái phân cực rồi đảo cực.

  Xung thần kinh lan truyền liên tục từ vùng này sang vùng khác do cực rồi đảo cự đến mất phân cực rồi tái phân cực.

  Xung thần kinh lan truyền liên tục từ vùng này sang vùng khác do mất phân cực đến đảo cực rồi tái phân cực

  Xung thần kinh lan truyền không liên tục từ vùng này sang vùng khác do mất phân cực đến đảo cực rồi tái phân cực

 • Question 9
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Vì sao sự lan truyền xung thần kinh trên sợi có bao myêlin lại “nhảy cóc”?

  answer choices

  Vì tạo cho tốc độ truyền xung nhanh.

  Vì đảm bảo cho sự tiết kiệm năng lượng.

  Vì sự thay đổi tính thấm của mang chỉ xảy ra tại các eo Ranvie.

  Vì giữa các eo Ranvie, sợi trục bị bao bằng bao myêlin cách điện.

 • Question 10
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Điện thế hoạt động là:

  answer choices

  Sự biến đổi điện thế nghỉ ở màng tế bào từ phân cực sang mất phân cực, đảo cực và tái phân cực.

  Sự biến đổi điện thế nghỉ ở màng tế bào từ phân cực sang mất phân cực, đảo cực.

  Sự biến đổi điện thế nghỉ ở màng tế bào từ phân cực sang đảo cực, mất phân cực và tái phân cực.

  Sự biến đổi điện thế nghỉ ở màng tế bào từ phân cực sang đảo cực và tái phân cực.

 • Question 11
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Thụ thể tiếp nhận chất trung gian hoá học nằm ở bộ phận nào của xinap?

  answer choices

  Màng trước xinap.

  Khe xinap.

  Chuỳ xinap.

  Màng sau xinap.

 • Question 12
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Quá trình truyền tin qua xináp diễn ra theo trật tự nào?

  answer choices

  Chuỳ xinap -> Màng trước xinap -> Khe xinap -> Màng sau xinap.

  Màng sau xinap -> Khe xinap -> Chuỳ xinap -> Màng trước xinap.

  Màng trước xinap -> Chuỳ xinap -> Khe xinap -> Màng sau xinap.

  Khe xinap -> Màng trước xinap -> Chuỳ xinap -> Màng sau xinap.

 • Question 13
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Chất trung gian hoá học nằm ở bộ phận nào của xinap?

  answer choices

  Màng trước xinap.

  Chuỳ xinap.

  Màng sau xinap.

  Khe xinap.

 • Question 14
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Xinap là:

  answer choices

  Diện tiếp xúc giữa các tế bào ở cạnh nhau.

  Diện tiếp xúc chỉ giữa tế bào thần kinh với tế bào tuyến.

  Diện tiếp xúc chỉ giữa tế bào thần kinh với tế bào cơ.

  Diện tiếp xúc chỉ giữa các tế bào thần kinh với nhau hay với các tế bào khác (tế bào cơ, tế bào tuyến…).

 • Question 15
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Phương án nào không phải là đặc điểm của sự lan truyên xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin?

  answer choices

  Dẫn truyền nhanh và ít tiêu tốn năng lượng.

  Nếu kích thích tại điểm giữa sợi trục thì lan truyền chỉ theo một hướng.

  Sự thay đổi tính chất màng chỉ xảy ra tại các eo.

  Dẫn truyền theo lối “Nhảy cóc” từ eo Ranvie này chuyển sang eo Ranvie khác.

 • Question 16
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ý nào không có trong quá trình truyền tin qua xináp?

  answer choices

  Các CTGHH gắn vào thụ thể màng sau làm xuất hiện xung thần kinh rồi lan truyền đi tiếp.

  Các chất trung gian hoá học (CTGHH) trong các bóng Ca+ gắn vào màng trước vỡ ra và qua khe xinap đến màng sau.

  Xung thần kinh lan truyền tiếp từ màng sau đến màng trước.

  Xung thần kinh lan truyền đến làm Ca+ đi vào trong chuỳ xinap.

 • Question 17
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Yếu tố không thuộc thành phần xináp là:

  answer choices

  khe xináp

  cúc xináp

  các ion Ca2+

  màng sau xináp

 • Question 18
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Chọn phát biểu đúng nhất trong những phát biểu sau

  Xinap là:

  answer choices

  điểm tiếp xúc tế bào thần kinh với tế bào tuyến, tế bào thần kinh

  điểm tiếp xúc tế bào thần kinh với tế bào thần kinh, tế bào cơ

  điểm tiếp xúc với tế bào thần kinh với tế bào da

  diện tiếp túc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh/ tế bào cơ/ tế bào tuyến

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game