Physical Ed

Image

BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG CHẤT KHÍ

13
plays

30 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của áp suất.

  atm.

  N/m.

  mmHg.

  Pa.

 • 2. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với ...

  Nhiệt độ tuyệt đối.

  Nhiệt độ.

  Thể tích.

  Khối lượng khí.

 • 3. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định thì ......................................

  Áp suất không đổi, nhiệt độ tuyệt đối tăng .

  áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối .

  Áp suất không đổi, nhiệt độ tuyệt đối giảm.

  áp suất tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối.

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes