Mandarin Dasar
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Saat akan berpisah kita harus mengucapkan....

  answer choices

  Zao an 早安

  Zao shang hao 早上好

  Wan an 晚安

  Zai jian 再见

 • Question 2
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  saat melakukan kesalahan dan ingin meminta maaf, kita mengucapkan....

  answer choices

  Bu keqi 不客气

  Zao shang hao 早上好

  Dui bu qi 对不起

  mei guan xi 没关系

 • Question 3
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ni qu nar?

  你去哪儿?

  answer choices

  教师 (Jiaoshi)

  宿舍 (Sushe)

  超市 ( Chaoshi)

  商店 (Shangdian)

 • Question 4
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ni zai nar?

  你在哪儿?

  answer choices

  教师 (Jiaoshi)

  宿舍 (Sushe)

  超市 ( Chaoshi)

  商店 (Shangdian)

 • Question 5
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Angka 7 dalam bahasa mandarin adalah....

  answer choices

  er 二

  yi 一

  san 三

  qi 七

 • Question 6
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Angka 73 dalam bahasa mandarin adalah....

  answer choices

  er shi san 二十三

  yi shi san 一十三

  san shi san 三十三

  qi shi san 七十三

 • Question 7
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bentuk sopan dari selamat pagi adalah....

  answer choices

  早上好 Zao shang hao

  中午好 Zhong wu hao

  晚上好 wan shang hao

  下午好 xia wu hao

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bentuk sopan dari selamat siang adalah....

  answer choices

  早上好 Zao shang hao

  中午好 Zhong wu hao

  晚上好 wan shang hao

  下午好 xia wu hao

 • Question 9
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bentuk sopan dari selamat malam adalah....

  answer choices

  早上好 Zao shang hao

  午上好 Wu shang hao

  晚上好 wan shang hao

  下午好 xia wu hao

 • Question 10
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bentuk sopan dari selamat sore adalah....

  answer choices

  早上好 Zao shang hao

  午上好 Wu shang hao

  晚上好 wan shang hao

  下午好 xia wu hao

 • Question 11
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  男: ..........

  女:不客气 (bukeqi)

  answer choices

  你好 (ni hao)

  谢谢 (xiexie)

  再见 (zai jian)

  对不起 (dui bu qi)

 • Question 12
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  男: ...........

  女: 没关系 (mei guan xi)

  answer choices

  不客气 (bu ke qi)

  对不起 (dui bu qi)

  谢谢 (xiexie)

  你好吗 (ni hao ma)

 • Question 13
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  男: 你好吗? (ni hao ma)

  女: .............

  answer choices

  我喝茶 (wo he cha)

  我很累 (wo hen lei)

  你好吗 (ni hao ma)

  我很好 (wo hen hao)

 • Question 14
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  A, B : 老师好!(laoshi hao)

  老师: ...............

  answer choices

  你好 (ni hao)

  您好 (nin hao)

  你们好 (nimen hao)

  我们好 (women hao)

 • Question 15
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  男: 你渴吗? (ni ke ma?)

  女:我不渴,....... (wo bu ke, ...)

  男:我也很饿 (wo ye hen e)

  answer choices

  我很渴 (wo hen ke)

  我很饿 (wo hen e)

  我不饿 (wo bu e)

  我也渴 (wo ye ke)

 • Question 16
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  (wo qu shangdian) 我去商店 artinya...

  answer choices

  saya pergi ke toko

  saya pergi ke kos

  saya pergi ke bank

  saya pergi ke kantor

 • Question 17
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Saat ingin menanyakan kamu pergi kemana, kita mengucapkan....

  answer choices

  你忙吗 (ni mang ma)

  你去哪儿 (ni qu nar)

  你在哪儿 (ni zai nar)

  你好吗 (ni hao ma)

 • Question 18
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Saat ingin menukarkan uang, kita mengucapkan...

  answer choices

  我要换钱 (wo yao huan qian)

  多少钱 (duoshao qian)

  换多少 (huan duoshao)

  换一百美元 (huan yi bai Meiyuan)

 • Question 19
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  读 berapa jumlah guratan dari aksara ini?

  answer choices

  8

  9

  10

  11

 • Question 20
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Saat ingin menanyakan harga, kita mengucapkan...

  answer choices

  你买什么 (ni mai shenme)

  你叫什么名字 (ni jiao shenme mingzi)

  你好吗 (ni hao ma)

  多少钱 (duoshao qian)

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game