ประวัติศาสตร์สุโขทัย ม.1
2 hours ago
pong13227_73420
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  อาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วเพราะมีปัจจัยเกื้อหนุนหลายประการ ยกเว้น ข้อใด

  answer choices

  ผู้นำมีความสามารถ

  ที่ตั้งเหมาะสมเป็นศูนย์กลางการค้า

  มีอาณาจักรขอม มอญ ให้การสนับสนุน

  มีระบบการชลประทานที่ดี ช่วยในการเพาะปลูก

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  บุคคลใดคือผู้สถาปนาอาณาจักรสุโขทัย

  answer choices

  พ่อขุนผาเมือง

  พ่อขุนบานเมือง

  พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

  พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  อาณาจักรสุโขทัยหลังสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีรูปแบบการปกครองเป็นแบบใด

  answer choices

  ธรรมราชา สมมติเทพ

  ปิตุลาธิปไตย ธรรมราชา

  ปิตุลาธิปไตย สมมติเทพ

  ปิตุลาธิปไตย ประชาธิปไตย

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ในสมัยสุโขทัย ผู้ใดมีหน้าที่ปกครอง "เมืองลูกหลวง"

  answer choices

  พระมหากษัตริย์ทรงตั้งเจ้านายพื้นเมืองปกครอง

  พระมหากษัตริย์ทรงตั้งเจ้านายออกไปปกครอง

  พระมหากษัตริย์ทรงตั้งสมุหนายกออกไปปกครอง

  พระมหากษัตริย์ทรงตั้งสมุหพระกลาโหมไปปกครอง

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ยายอิ่ม บอกลูกสาวว่า "พรุ่งนี้จะไปตลาดปสานแต่เช้ามืด" นักเรียนคิดว่าแม่แดงจะไปทำอะไรที่ตลาดปสาน

  answer choices

  ไปชำระภาษีอากร

  ไปสั่นกระดิ่งร้องทุกข์

  ไปซื้อกับข้าวและของใช้ต่างๆในบ้าน

  ไปนำเครื่องสังคโลกออกจากเตาเผา

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  จากข้อความในศิลาจารึก "ใครจักใคร่ค้าช้างค้า ใครจักใคร่ค้าม้าค้า ใครจักใคร่ค้าเงินค้า ทองค้า" แสดงให้เห็นถึงลักษณะการค้าขายของสุโขทัยว่าเป็นอย่างไร

  answer choices

  อาชีพหลักของราษฎรคือการค้าขาย

  ฐสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์และค้าทองคำ

  มีการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศอย่างเสรี

  ราษฎรสามารถทำการค้าขายได้อย่างอิสระ

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  กลุ่มคนในข้อใดที่จัดเป็นชนชั้นแรงงานของสังคมสุโขทัย

  answer choices

  ไพร่ทาส

  ขุนนางทาส

  ขุนนางไพร่

  ระราชวงศ์ขุนนาง

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  เจดีย์ที่เป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยแท้มีลักษณะตรงกับข้อใดมากที่สุด

  answer choices

  ยอดเจดีย์เป็นพุ่มข้าวบิณฑ์

  ปลายเจดีย์ประดับด้วยฉัตร

  องค์เจดีย์เป็นรูประฆังคว่ำ

  ฐานเจดีย์ประดับลายปูนปั้น

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  สาเหตุสำคัญที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัยและล้านนาเริ่มห่างเหินกันคืออะไร

  answer choices

  ล้านนาปิดพรมแดนด้านสุโขทัย

  การแย่งชิงผลประโยชน์ทางการค้า

  ยุธยาเกลี้ยกล่อมให้ล้านนาตีตนออกห่าง

  สุโขทัยหวาดระแวงว่าล้านนาจะเป็นศัตรูในภายหลัง

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ปัจจัยในข้อใดต่อไปนี้มีผลต่อการเสื่อมอำนาจของอาณาจักรสุโขทัยมากที่สุด

  answer choices

  ผู้นำแตกความสามัคคี

  เกิดกรณีพิพาทกับล้านนา

  เส้นทางการค้าถูกตัดขาด

  หัวเมืองตั้งตนเป็นอิสระ

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัยกับนครศรีธรรมราชจะเกี่ยวกับด้านใดเด่นชัดมากที่สุด

  answer choices

  การเมือง เศรษฐกิจ

  การเมือง วัฒนธรรม

  เศรษฐกิจ วัฒนธรรม

  วรรณกรรม นาฏศิลป์

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  สุโขทัยได้รับประโยชน์จากรัฐใดในลักษณะที่เป็นเมืองท่าค้าขาย

  answer choices

  อยุธยา

  ลังกา

  หัวเมืองมอญ

  นครศรีธรรมราช

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ลังกาได้ถ่ายทอดพระพุทธศาสนาให้แก่สุโขทัยโดยผ่านเมืองใด

  answer choices

  มอญและนครศรีธรรมราช

  อยุธยาและนครศรีธรรมราช

  อยุธยาและมอญ

  ล้านนาและมอญ

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  การสร้างสัมพันธไมตรีกับจีนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุโขทัยหลายประการ ยกเว้น ข้อใด

  answer choices

  วิธีการติดต่อค้าขาย

  รูปแบบทางการปกครอง

  เทคนิคการทำเครื่องปั้นดินเผา

  ซื้อสินค้าโดยไม่ต้องเสียภาษี

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  การค้าในระบบรัฐบรรณาการในสมัยสุโขทัยมีลักษณะอย่างไร

  answer choices

  สินค้าที่สุโขทัยส่งไปขาย ส่วนหนึ่งถูกนำไปใช้เป็นเครื่องบรรณาการ

  สุโขทัยเป็นประเทศราชที่พ่อค้าจีนสามารถเข้ามาค้าขายได้อย่างเสรี

  สุโขทัยจะส่งคณะทูตพร้อมเครื่องบรรณาการไปถวายแก่จักรพรรดิจีน

  คณะทูตของสุโขทัยพร้อมกับเมืองประเทศราช ต้องส่งสินค้ามีค่าให้แก่จีน

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  เครื่องสังคโลกในสมัยสุโขทัยมักได้รับการยกย่องว่าอย่างไร

  answer choices

  มีรูปแบบสวยงามไม่เหมือนใคร

  แต่ละชิ้นมีรูปแบบไม่ซ้ำกัน

  ใช้ได้ทนทานไม่แตกหักง่าย

  มีเทคนิคการผลิตเท่าเทียมจีน

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ลายสือไทยเพื่อจุดประสงค์อะไร

  answer choices

  เพื่อจะใช้จารึกลงบนหลักศิลา

  สร้างความสามัคคีในหมู่คนไทย

  แสดงถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์

  ให้คนไทยมีตัวอักษรของตนเองใช้

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  พ่อขุนผาเมืองทรงมอบอำนาจของกรุงสุโขทัยให้แก่พ่อขุนบางกลางหาวแสดงให้เห็นถึงคุณธรรมในข้อใด

  answer choices

  ความเข้มแข็ง

  ความเสียสละ

  ความเมตตากรุณา

  ความกตัญญูกตเวที

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  วิธีการใดต่อไปนี้ที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงใช้ในการแก้ไขปัญหาการเพาะปลูกของอาณาจักรสุโขทัย

  answer choices

  ประกันราคาผลผลิต

  แจกพันธุ์ข้าวแก่ราษฎร

  จัดสร้างทำนบกักเก็บน้ำ

  ให้ราษฎรย้ายไปทำนาในที่ลุ่ม

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  เนื้อหาในไตรภูมิพระร่วง ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องใด

  answer choices

  การเมือง

  เศรษฐกิจ

  ศาสนา

  การติดต่อทางการทูต

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game