History

4th -

12thgrade

Image

Կրօնք-Աւագ Շաբաթ 1

20
plays

15 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Ի՞նչ կը կոչուի Ծաղկազարդին յաջորդող շաբաթը:

  Զատկի Շաբաթ

  Աւագ Շաբաթ

  Անդրանիկ Շաբաթ

  Հրաշալի Շաբաթ

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Ի՞նչ կը կոչուի Մեծ Պահքի շրջանին 24-րդ օրը:

  Մէջք

  Մէջտեղ

  Միջինք

  Միջնորդ

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Ի՞նչ կը տօնուի Սուրբ Զատիկէն շաբաթ մը առաջ Կիրակի օրը:

  Խաչվերաց

  Վարդավառ

  Բուն Բարեկենդան

  Ծաղկազարդ

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?