Mathematics

9th

grade

Image

Ôn tập chương I - Hình học 9

562
plays

20 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Cho  α=350; β=550\alpha=35^0;\ \beta=55^0   . Khẳng định nào sai ?

   sinα=sinβ\sin\alpha=\sin\beta  

   sinα=cosβ\sin\alpha=\cos\beta  

   tanα=cotβ\tan\alpha=\cot\beta  

   cosα=sinβ\cos\alpha=\sin\beta  

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 3; AC = 4; BC = 5. Khi đó tanC bằng

  34\frac{3}{4}

  54\frac{5}{4}

  53\frac{5}{3}

  34\frac{3}{4}

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

   cos230 \cos23^0\   bằng: 

   sin670\sin67^0  

   sin230\sin23^0  

   cos670\cos67^0  

   sin770\sin77^0  

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?