Chemistry

11th

grade

Image

Ալդեհիդներ, կարբոնաթթուներ (ոչ հոսքային դասարանների համար)

195
plays

10 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Ո՞րն է հագեցած ալդեհիդների ընդհանուր բանաձևը:

  CnH2nO2

  CnH2nO

  CnH2n+2O

  CnH2n+2O2

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Ո՞ր դասի նյութերը կարող են ունենալ CnH2nO2 ընդհանուր բանաձև.

  ալդեհիդներ

  կետոններ

  ալկիններ

  կարբոնաթթուներ

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Ի՞նչ նյութեր են ստացվում ալդեհիդների հիդրումից:

  երկրորդային սպիրտներ

  առաջնային սպիրտներ

  կետոններ

  երրորդային սպիրտներ

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?