Να αναγνωρίσετε τις ερωτηματικές και αόριστες αντωνυμίες
16 minutes ago
efi1561
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Τί ἂν διαφέροιεν ἄνθρωποι ἀκρατεῖς θηρίου;

  answer choices

  αόριστη αντωνυμία

  ερωτηματική αντωνυμία

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Καὶ τιμῆσαι δὲ ὁπότε τινὰ βούλοιτο, πρέπον αὐτῷ ἐδόκει εἶναι ὀνομαστὶ προσαγορεύειν.

  answer choices

  ερωτηματική αντωνυμία

  αόριστη αντωνυμία

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Τί πράττωμεν, ὦ Ἀθηναῖοι, ἵνα ἀμυνώμεθα τοὺς πολεμίους;

  answer choices

  ερωτηματική αντωνυμία

  αόριστη αντωνυμία

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ὁ Βρασίδας εἶδεν ἐπί τινος ποταμοῦ ἄνδρας βάλλοντας.

  answer choices

  ερωτηματική αντωνυμία

  αόριστη αντωνυμία

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Εἴ τις ὑμῶν βούλεται ᾄδειν, ᾀδέτω.

  answer choices

  ερωτηματική αντωνυμία

  αόριστη αντωνυμία

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ἐάν τις τὸν ἥλιον ἀναιδῶς ἐγχειρῇ θεάσασθαι, τὴν ὄψιν ἀφαιρεῖται.

  answer choices

  ερωτηματική αντωνυμία

  αόριστη αντωνυμία

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ἐν τίσι καιροῖς καὶ πηλίκοις κινδύνοις τὴν πόλιν οὖσαν Λεωκράτης παρέδωκε;

  answer choices

  ερωτηματική αντωνυμία

  αόριστη αντωνυμία

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Μάθε πρῶτον τίνες εἰσίν.

  answer choices

  αόριστη αντωνυμία

  ερωτηματική αντωνυμία

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Τίνι ἄν ἀρέσκοι πόλις ἄνευ νόμων;

  answer choices

  ερωτηματική αντωνυμία

  αόριστη αντωνυμία

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Καὶ ἐμὲ ἠρώτα εἴ τι ἔχοιμι συμβουλεῦσαι.

  answer choices

  ερωτηματική αντωνυμία

  αόριστη αντωνυμία

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game