แบบทดสอบกลางภาควิชาสุขศึกษา ม.3/1
a few seconds ago
sirisa_s2548_48983
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  โรคมะเร็งเกิดจากส่วนประกอบใดของร่างกายผิดปกติ

  answer choices

  เม็ดเลือด

  กล้ามเนื้อ

  เนื้อเยื่อ

  น้ำเหลือง

 • Question 2
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงไม่ควรปฏิบัติตามข้อใด

  answer choices

  สูบบุหรี่

  ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

  ลดการรับประทานอาหารที่เค็มจัด

  ลดปริมาณไขมันรวมในมื้ออาหาร

 • Question 3
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

  answer choices

  สวมถุงยางอนามัยเมื่อร่วมประเวณีกับหญิงขายบริการ

  รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

  รักษาความสะอาดของเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม

  ไม่สวมเสื้อผ้าร่วมกับผู้อื่น

 • Question 4
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  สิ่งสำคัญที่สุดในการควบคุมและป้องกันโรคคือข้อใด

  answer choices

  ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชน

  การให้บริการสุขภาพจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน

  การวางแผนการดำเนินงานการบริการสุขภาพที่ชัดเจนของรัฐ

  ความร่วมมือร่วมใจและการสนับสนุนอย่างจริงจังระหว่างประชาชน และหน่วยงานของรัฐและเอกชน

 • Question 5
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  โรคเบาหวานเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของอวัยวะส่วนใด

  answer choices

  ตับอ่อน

  ตับ

  ม้าม

  ไต

 • Question 6
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นการป้องกันโรคที่นักเรียนควรปฏิบัติ

  answer choices

  ทำงานหนักมากๆ ร่างกายจะได้แข็งแรง

  นอนรวมกันมากๆ ยุงจะได้ไม่กัด

  กินยาป้องกันเมื่อมีโรคระบาด

  ออกกำลังกายเป็นประจำ

 • Question 7
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  โรคติดต่อมักจะเป็นกับบุคคลใดได้ง่ายที่สุด

  answer choices

  คนอ่อนโยน

  คนอ่อนแอ

  คนเข้มแข็ง

  คนอ่อนหวาน

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  วิธีการใดสามารถป้องกันโรคติดต่อได้

  answer choices

  รักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ

  ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

  กินอาหารที่มีประโยชน์

  พักผ่อนให้เพียงพอ

 • Question 9
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  โรคไข้หวัดนกที่เกิดในประเทศไทยเป็นไวรัสชนิดใด

  answer choices

  ชนิดที่ไม่ติดต่อถึงกัน

  ชนิดรุนแรงปานกลาง

  ชนิดรุนแรงมาก

  ชนิดรุนแรงน้อย

 • Question 10
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  โรคเอดส์เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อโรคชนิดใด

  answer choices

  เชื้อแบคทีเรีย

  เชื้อรา

  เชื้อปรสิต

  เชื้อไวรัส

 • Question 11
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่พฤติกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ

  answer choices

  พบแพทย์เพื่อตรวจเช็คร่างกายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  ควบคุมน้ำหนักโดยใช้ยาลดความอ้วน

  ควบคุมน้ำหนักโดยลดปริมาณอาหาร

  ออกกำลังกาย

 • Question 12
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ถ้านักเรียนเป็นหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ จะจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในฝ่าย จะเริ่มดำเนินงานขั้นตอนใดก่อน

  answer choices

  รวบรวมข้อมูลและหาปัญหาความต้องการในการ

  ฝึกอบรม

  ดำเนินการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ในด้านวิชาการ

  เขียนโครงการและขออนุมัติเงินสนับสนุน

  ศึกษาหาความรู้และค้นคว้าข้อมูล

 • Question 13
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  เป้าหมายและหลักการของการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนคือข้อใด

  answer choices

  การใช้การรักษาพยาบาลตามแผนการรักษา

  การฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย

  การส่งเสริมและการป้องกันโรค

  การป้องกันและควบคุม

 • Question 14
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่แนวคิดของคำว่า สุขภาพ

  answer choices

  การมีภาวะสุขภาพสมดุลระหว่างร่างกายจิตใจและสังคม

  ภาวะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บของร่างกาย

  การมีสุขภาพร่างกายจิตใจและสังคมดี

  การมีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์

 • Question 15
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  เพราะเหตุใด ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์ จึงให้รายละเอียดข้อมูลได้ตรงตามเป้าหมาย

  answer choices

  ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญก่อนนำไปใช้

  ภาษาที่ใช้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย

  มีเนื้อหาที่ตรงกับวัตถุประสงค์

  มีการทดสอบก่อนนำไปใช้จริง

 • Question 16
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดมีผลโดยตรงต่อสุขภาพทางด้านคุณค่าของการวางแผนดูแลสุขภาพในชุมชน

  answer choices

  ช่วยลดภาวะการเจ็บป่วย พิการ และเสียชีวิต

  ช่วยพยากรณ์อนาคตเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ

  ช่วยลดภาระและประหยัดทรัพยากร

  ช่วยสร้างความเข้มแข็ง และมั่นคง

 • Question 17
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  เพราะเหตุใด เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพในชุมชนจึงต้อง มีการรวบรวมข้อมูลของปัญหาก่อนทุกครั้ง

  answer choices

  การแก้ปัญหาได้ตรงประเด็นต้องใช้สาเหตุของปัญหานั้น

  มาเป็นแนวทาง

  การแก้ปัญหาโดยไม่รู้สาเหตุจะทำให้มีปัญหามากขึ้น

  สาเหตุของปัญหาคือตัวกำเนิดของปัญหา

  ข้อมูลของปัญหาคือการชี้ทางแก้ปัญหา

 • Question 18
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ถ้านักเรียนต้องการข้อมูลด้านสุขภาพของชุมชนจะเลือกใช้วิธีการใด

  answer choices

  ศึกษาอัตราการป่วยและการตายของประชากรร่วมกับการใช้แบบสอบถาม

  ศึกษาสถิติการเจ็บป่วยของประชาชนและการใช้บริการสุขภาพ

  จัดคลินิกตรวจโรคทั่วไปร่วมกับการใช้แบบสอบถาม

  สอบถามข้อมูลจากอาสาสมัคร

 • Question 19
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  สถาบันใดที่เริ่มให้บริการพยาบาลอนามัยชุมชนเป็นครั้งแรก ในประเทศไทย

  answer choices

  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

  กระทรวงสาธารณสุข

  เทศบาลนครกรุงเทพ

  สภากาชาดไทย

 • Question 20
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การส่งเสริมสุขภาพมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของนักเรียนอย่างไร

  answer choices

  มีสุขภาพร่างกาย จิตใจ สังคม และสติดี

  ไม่สามารถดูแลสุขภาพของตัวเองได้

  มีสุขภาพที่ดี ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย

  มีการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game