ข้อสอบสังคมศึกษาสาระพระพุทธศาสนา
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  การสืบทอดด้วยวิธีแบบ “มุขปาฐะ” หมายถึงข้อใด

  answer choices

  สอนเฉพาะคนเก่ง

  สอนเฉพาะบางบท

  สอนเฉพาะโอกาสสำคัญ

  สอนเฉพาะต่อหน้า บอกด้วยวาจา

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยได้รับการจัดพิมพ์

  ครั้งแรกในสมัยพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ใด

  answer choices

  รัชกาลที่ 3

  รัชกาลที่ 4

  รัชกาลที่ 5

  รัชกาลที่ 6

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดอธิบายความหมายของพระไตรปิฎก

  ได้ชัดเจนที่สุด

  answer choices

  หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาที่มี

  การสังคายนาแล้ว

  คัมภีร์ที่รวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้า

  ไว้เป็นหมวดหมู่

  เป็นหนังสือรวมพระธรรมวินัยไว้เป็นหมวดหมู่

  คัมภีร์ของพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยพุทธกาล

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  การศึกษาภาษาบาลีจนมีความเข้าใจแตกฉาน

  มีผลดีในเรื่องใดมากที่สุด

  answer choices

  สอบเรียนต่อในโรงเรียนปริยัติธรรมได้

  เป็นการรักษาหรืออนุรักษ์วัฒนธรรม

  ทางด้านภาษา

  สามารถฟังพระสงฆ์สวดมนต์แล้วเข้าใจความหมาย

  เข้าใจคำสอนของพระพุทธศาสนาใน

  พระไตรปิฎก ฉบับภาษาบาลี

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  วิธีการเผยแพร่พระไตรปิฎกที่ประสบความสำเร็จ

  มากที่สุด คือข้อใด

  answer choices

  การพิมพ์หนังสือพระไตรปิฎกจำนวนมาก

  การเทศนาสั่งสอนหรือการบอกธรรม

  การจารึกข้อความบนแผ่นศิลาและตามผนังโบสถ์

  การใช้เทคนิคในการอธิบายความรู้ใน

  พระไตรปิฎกของพระสงฆ์

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  มดศึกษาพุทธบัญญัติเกี่ยวกับความประพฤติ

  ขนบธรรมเนียม และการดำเนินกิจการต่างๆ

  ของภิกษุสงฆ์แสดงว่ากำลังศึกษาพระไตรปิฎกในหมวดใด

  answer choices

  พระธรรม

  พระอภิธรรม

  พระวินัยปิฎก

  พระสุตตันตปิฎก

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อความเกี่ยวกับคุณค่า และความสำคัญ

  ของพระไตรปิฎก ข้อใดไม่ถูกต้อง

  answer choices

  เป็นที่รวบรวมพระพุทธวจนะ

  เป็นหลักฐานอ้างอิงความถูกต้อง

  ทางพระพุทธศาสนา

  เป็นที่รวบรวมประวัติความเป็นมา

  ของพระพุทธศาสนา

  เป็นเกณฑ์มาตรฐานตรวจสอบคำสอนใน

  พระพุทธศาสนา

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดกล่าวถึงพระไตรปิฎกไม่ถูกต้อง

  answer choices

  แบ่งออกเป็น 3 หมวด โดยใช้ภาษาบาลี

  เป็นเครื่องสืบทอด

  อรรถกถาเป็นคัมภีร์ที่อธิบายความในพระไตรปิฎก

  พระพุทธเจ้าเป็นผู้บัญญัติไว้อย่างสมบูรณ์

  มีทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ทำไมพระไตรปิฎกจึงได้ชื่อว่า เป็นแหล่งความรู้

  answer choices

  เพราะมีข้อมูลและแนวคิดที่แตกต่างกัน

  เพราะมีภาษาบาลีเป็นภาษาที่ทุกชาติให้ความ

  สนใจศึกษา

  เพราะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

  อย่างละเอียด

  เพราะคำสอนในพระพุทธศาสนาเชื่อมโยง

  หรือครอบคลุมวิทยาการหลายสาขา

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นผลดีที่เกิดจากการปรับใช้พุทธศาสนสุภาษิต

  ในชีวิตประจำวัน

  answer choices

  เป็นผู้มีความรู้ในพระธรรมวินัย

  เป็นผู้มีสตินำข้อคิดไปใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

  เป็นผู้ปราศจากซึ่งความทุกข์อย่างสิ้นเชิง

  เป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาที่แท้จริง

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  หลักธรรมที่ควรยึดถือปฏิบัติในวันอัฏฐมีบูชา

  ได้แก่หลักธรรมในเรื่องในข้อใด

  answer choices

  ความวิริยะอุตสาหะ

  ความดี

  ความไม่ประมาท

  ความมักน้อย

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  หลักธรรมสำคัญในวันธรรมสวนะ ได้แก่ข้อใด

  answer choices

  การชำระจิตใจให้ผ่องใส

  การสนทนาธรรมตามกาล

  การห่างไกลจากกิเลส

  การหมั่นสร้างคุณงามความดี

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใด เป็นสิ่งที่ ไม่นิยมกระทำในการทำบุญ

  เลี้ยงพระในงานมงคล

  answer choices

  นิมนต์พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์

  ตั้งภาชนะสำหรับทำน้ำพระพุทธมนต์

  เตรียมภูษาโยงสำหรับบังสุกุล

  วงด้ายสายสิญจน์รอบอาคาร

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  การถวายผ้ากฐิน มีข้อกำหนดให้กระทำได้ในช่วงใด

  answer choices

  กระทำได้ทุกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

  หลังออกพรรษาประมาณ 1 เดือน

  ระหว่าง 3 เดือนในช่วงเข้าพรรษา

  สามารถทำได้ตลอดทั้งปีไม่มีกำหนดวันไว้ แน่นอน

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการมีลักษณะอย่างไร

  answer choices

  การคิดแบบยํ้าคิดยํ้าทำ

  การคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

  การคิดอย่างถูกวิธีและการคิดอย่างมีระบบ

  การคิดพิจารณาหาหนทางสร้างกุศล

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  การฝึกสติปัฏฐานขั้นพิจารณาเวทนา มีลักษณะอย่างไร

  answer choices

  รู้เท่าทันความรู้สึกเจ็บปวดว่าเกิดขึ้นที่จุดใดของร่างกาย

  กำหนดรู้ว่านิพพานเป็นอย่างไร เกิดและดับอย่างไร

  กำหนดรู้ว่าอิริยาบถขณะนั้นเป็นอาการใด

  รู้เท่าทันความรู้สึกสุข ทุกข์ หรือเฉยๆ

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  นักเรียนคิดว่า คำกล่าวใดเหมาะสมกับ

  เรื่องราวในมโหสถชาดกมากที่สุด

  answer choices

  รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี

  หนทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน

  ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่

  ที่นั่น

  มีปัญญาดั่งมีทรัพย์อยู่นับแสน

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  การบริหารจิตตามหลักพระพุทธศาสนาส่งเสริม

  การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีให้แก่ผู้ปฏิบัติอย่างไร

  answer choices

  สร้างนิสัยให้เป็นคนโกรธง่ายหายเร็ว

  มีภาวะผู้นำที่แข็งกร้าวและหนักแน่น

  ควบคุมสติและการแสดงออกทางอารมณ์ได้

  อย่างถูกต้องเหมาะสม

  แสดงทางอารมณ์อย่างชัดเจนเมื่อไม่พอใจ

  เพื่อให้คนอื่นรู้ตัวว่าตนเองไม่ชอบ

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ประเพณีที่พุทธศาสนิกชนนิยมทำกันในวัน

  เข้าพรรษามีหลายประการ ยกเว้น ข้อใด

  answer choices

  ฟังพระธรรมเทศนา

  ถวายผ้าอาบน้ำฝน

  ทำบุญตักบาตร

  ประกอบพิธีปวารณา

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  คำบาลีนี้ “อตฺถสฺส นิปฺปทา” อ่านว่าอย่างไร

  answer choices

  อัต-ถะ-สัส-นิป-ปะ-ทา

  อัต-ถะ-สัส-นิ-ปะ-ทา

  อัต-ถัส-สะ-นิป-ปะ-ทา

  อัต-ถัส-สะ-นิ-ปะ-ทา

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game