QUIZ
สุขศึกษา ม.5-ความปลอดภัยในชุมชน
a year ago by
30 questions
Q.

ข้อใดคือหลักการของการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดภัย

answer choices

มุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานดำเนินการสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชน

มุ่งเน้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชน

มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความรู้ที่ถูกต้องในการสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชน

มุ่งเน้นให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมชุมชน เพื่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและลดพฤติกรรมเสี่ยงของบุคคล

Q.

องค์กรใดต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยให้กับชุมชน

answer choices

UNHCR

UNESCO

WTO

WHO

Q.

ใครคือผู้นำชุมชน

answer choices

ผู้ใหญ่บ้าน

เจ้าอาวาสวัด

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประธานนักเรียน

Q.

ปัจจัยในข้อใดสามารถสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนอย่างถาวร

answer choices

การมีผู้นำที่ดีและมีความสามารถ

การมีงบประมาณดำเนินการสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนที่เพียงพอ

การให้ความรู้แก่คนในชุมชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

การสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัยให้กับชุมชน

Q.

ปัจจัยใดต่อไปนี้เป็นสาเหตุของการเกิดความไม่ปลอดภัยในชุมชนได้มากที่สุด

answer choices

การอพยพย้ายถิ่นฐานของคนในชุมชน

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

การติดสารเสพติด

การเปลี่ยนเป็นชุมชนเมือง

Q.

ข้อใดเป็นหลักการจดจำตำหนิ รูปพรรณบุคคลหรือยานพาหนะที่ถูกต้อง

answer choices

สังเกตรายละเอียดให้ครบทุกรายละเอียด

สังเกตสิ่งที่เห็นได้ง่ายและเป็นลักษณะเด่น

รีบสอบถามผู้อื่นว่าเห็นสิ่งใดบ้าง เมื่อผู้ร้ายหลบหนีไปแล้ว

เดารายละเอียดของบุคคลคาดว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้

Q.

การสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนเป็นหน้าที่โดยตรงของหน่วยงานใด

answer choices

กรมตำรวจ

เทศบาล, อบต.

โรงพยาบาล

ทุกหน่วยงานในสังคม

Q.

ทุกข้อเป็นการสร้างเสริมความปลอดภัยให้กับชุมชน ยกเว้นข้อใด

answer choices

ไม่ควรให้เพื่อนบ้านเข้าไปในบ้านเพราะอาจเกิดความไม่ปลอดภัย

คอยสังเกตพฤติกรรมของคนที่เข้าออกในหมู่บ้าน

ร่วมจัดตั้งชมรมรักษาความปลอดภัยในชุมชน

เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสารเสพติด

Q.

ข้อใดไม่ใช่แนวคิดประชาสังคม

answer choices

แนวคิดเรื่องการสร้างความตระหนัก

แนวคิดเรื่องการสร้างความเสมอภาค

แนวคิดเรื่องการสร้างเครือข่าย

แนวคิดเรื่องประชาธิปไตย

Q.

ผู้นำคนใดกำลังสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนได้ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด

answer choices

ผู้ใหญ่วิรัตน์ ประชุมลูกบ้านเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขจุดเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชุมชนทุกเดือน

ผู้ใหญ่สมัย จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยมาเฝ้าเวรยามในหมู่บ้าน

ผู้ใหญ่สมศักดิ์ ซื้อกล้องวงจรปิดมาติดไว้ตามจุดต่าง ๆ ของหมู่บ้าน

ผู้ใหญ่บุญเลิศให้ลูกเขยที่เป็นตำรวจมาจับวัยรุ่นที่ชอบก่อความวุ่นวายในหมู่บ้าน

Q.

อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ เกิดจากสาเหตุใดสูงที่สุด

answer choices

เมาสุรา

ขับรถเร็วเกินกำหนด

สภาพเครื่องยนต์ชำรุด

เส้นทางชำรุดเสียหาย

Q.

ผู้ขับขี่รถ ที่มีแอลกอฮอล์ในร่างกายในระดับใดจึงจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดอันตรายได้

answer choices

20 มก.%

เกิน 30 มก.%

เกิน 45 มก.%

เกิน 50 มก.%

Q.

ถ้าเพื่อนผู้หญิงถูกคนร้ายข่มขืนแล้วไม่กล้าแจ้งความ นักเรียนควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานใด

answer choices

สมาคมแม่บ้านตำรวจ

โทรศัพท์ขอคำปรึกษาที่หมายเลข 1667

มูลนิธิชัยพัฒนา

มูลนิธิปวีณา หงสกุล เพื่อเด็กและสตรี

Q.

ข้อใดเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยในชีวิต

answer choices

เป็นคนช่างสังเกต

ไม่ตื่นเต้นตกใจง่าย

ไว้ใจคนง่าย

พิจารณาอย่างรอบคอบ

Q.

เอินไปทำงานต่างจังหวัด แล้วไม่เคยกลับมาเยี่ยมหรือส่งค่าเลี้ยงดูให้พ่อแม่ จัดเป็นความรุนแรงประเภทใด

answer choices

ความรุนแรงทางจิตใจ

การถูกทอดทิ้ง

ความรุนแรงทางร่างกาย

ความรุนแรงทางเพศ

Q.

การปฏิบัติตนตามสำนวนใดช่วยป้องกันและหลีกเลี่ยงความรุนแรง

answer choices

นายว่าขี้ข้าพลอย

ชักใบให้เรือเสีย

กระต่ายตื่นตูม

รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง

Q.

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ก่อให้เกิดปัญหาใดมากที่สุด

answer choices

การฉ้อโกงหลอกลวงทรัพย์

การล่อลวงทางอินเทอร์เน็ต

การทอดทิ้งครอบครัว

การทำร้ายร่างกาย

Q.

บุคคลในข้อใดมีแนวโน้มที่จะมีลักษณะการใช้ความรุนแรง

answer choices

เป็นคนเรียบร้อย ปฏิบัติธรรม

เป็นคนรอบคอบ เจ้าระเบียบ

เป็นคนที่ใจร้อน ชอบโวยวายเมื่อไม่ถูกใจ

เป็นคนที่มีภาวะเป็นผู้นำ และเชื่อมั่นในตนเอง

Q.

ข้อใดไม่ใช่สาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดความตรึงเครียดในครอบครัว

answer choices

สามีเห็นแก่ตัว , สามีมีข้อบกพร่องทางเพศ

ภรรยาขี้บ่นจู้จี้ , ภรรยาไม่จริงใจ คิดไม่ซื่อ ชอบหลอกลวง

เรื่องในอย่าออก เรื่องนอกอย่าเข้า

บทบาทของคู่สมรสไม่เหมือนเดิม , ความจน

Q.

ครอบครัวมีส่วนช่วยป้องกันความรุนแรงได้อย่างไร

answer choices

พ่อแม่ให้เงินลูกในการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

ใช้เวลาว่างทำกิจกรรมร่วมกันอยู่เสมอ

สมาชิกในครอบครัวต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกัน

ออกกฎลงโทษผู้ที่ใช้ความรุนแรงอย่างเข้มงวด

Q.

เด็กกลุ่มใดมีโอกาสตกเป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรงมากที่สุด

answer choices

เด็กที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่

เด็กในสถานรับเลี้ยงเด็ก

เด็กที่อาศัยอยู่กับปู่ย่าตายาย

เด็กที่อาศัยอยู่กับพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง

Q.

วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในข้อใดเป็นวิธีที่ดีที่สุด

answer choices

สร้างอาชีพให้คนในชุมชน

สร้างความรักความผูกพันในครอบครัว

ออกกฎหมายลงโทษผู้ใช้ความรุนแรงให้หนักกว่าเดิม

จัดตั้งหน่วยงานให้ความช่วยเหลือเด็กและสตรีให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

Q.

ครอบครัวแบบใดเป็นครอบครัวที่เสี่ยงต่อการใช้ความรุนแรงมากที่สุด

answer choices

สามีติดสุรา

สามีติดบุหรี่

สามีติดกีฬา

สามีติดละคร

Q.

นักเรียนจะมีวิธีป้องกันไม่ให้ตนเองตกเป็นเหยื่อความไม่ปลอดภัยได้อย่างไร

answer choices

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และวิธีการใช้ความรุนแรงต่าง ๆ

หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่และสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย

ไม่กระทำการยั่วยุอันอาจนำมาซึ่งความปลอดภัย

ทุกข้อที่กล่าวมา

Q.

ถ้านักเรียนพบเห็นการกระทำความรุนแรงต่อเด็กหรือสตรี นักเรียนควรทำอย่างไร

answer choices

รีบเข้าไปช่วยเหลือ

แจ้งตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที

อยู่เฉย ๆ ไม่ควรเข้าไปยุ่งเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้อื่น

รีบออกห่างจากบริเวณนั้นเพราะอาจเกิดความไม่ปลอดภัยต่อตนเอง

Q.

ข้อใดเป็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรง

answer choices

บ้านตะวันใหม่ มูลนิธิป้องกันและปราบปรามสารเสพติด

มูลนิธิปวีณา หงสกุล เพื่อเด็กและสตรี

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี

ถูกทุกข้อ

Q.

บุคคลใดเสี่ยงต่อการถูกกระทำความรุนแรงได้มากที่สุด

answer choices

แต่งงานอยู่กินกับผู้ชายที่ตนเองไม่ได้รัก

ภรรยาคบผู้ชายหลายคนในเวลาเดียวกัน

มีสามีเป็นนักกีฬามวยสากล

คุณพ่อติดสารเสพติด

Q.

ข้อใดไม่ใช่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อสตรี

answer choices

สามีนอกใจ

ถูกข่มขืน

ถูกลวนลามทางโทรศัพท์

เพื่อนผู้ชายชวนดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

Q.

ข้อใดไม่ใช่แนวทางป้องกันการใช้ความรุนแรง

answer choices

สร้างความผูกผันระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่

สอนวิธีแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี

ผู้ปกครองทำตัวเป็นแบบอย่างรักใคร่ปรองดองกัน

ครูใช้ถ้อยคำหยาบคายด่านักเรียนที่เกเร

Q.

"วิดวิ้ว น้องสาวทำไมขาวน่าหม่ำจังเลย" จัดเป็นความรุนแรงประเภทใด

answer choices

ความรุนแรงทางร่างกาย

ความรุนแรงทางจิตใจ

ความรุนแรงทางเพศ

การถูกทอดทิ้ง

Quizzes you may like
15 Qs
Islamic Studies
3.2k plays
15 Qs
Kenali Bendera Negara-negara
5.7k plays
11 Qs
Malaysian History - Colonization
2.8k plays
10 Qs
Early History of Malaysia
1.1k plays
10 Qs
Do you Know Malaysia?
1.9k plays
17 Qs
Kuis Kemerdekaan
1.3k plays
20 Qs
Verb-to-be
13.1k plays
10 Qs
Possessive Adjectives
10.7k plays
Why show ads?
Report Ad