Kiểm tra 15 phút sử 10
an hour ago
trale_ktvt_59342
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
25 QuestionsShow answers
 • Question 1
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Câu 1. Trong lịch sử Việt Nam, từ năm 179 TCN đến năm 938 là thời kì

  answer choices

  bắc thuộc.

  phong kiến độc lập

  nhà Ngô.

  nhà Đinh.

 • Question 2
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Câu 2. Trong thời kì Bắc thuộc (179 TCN - 938), tôn giáo nào đã được các triều đại phong kiến phương Bắc truyền bá vào Việt Nam?

  answer choices

  Thiên chúa giáo.

  Nho giáo.

  Đạo giáo.

  Phật giáo.

 • Question 3
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Câu 3. Trong thời kì Bắc thuộc (179 TCN - 938), các triều đại phong kiến phương Bắc thi hành chính sách kinh tế như thế nào đối với nước ta?

  answer choices

  Đẩy mạnh hoạt động ngoại thương.

  Ban hành chính sách quân điền.

  Khuyến khích phát triển nông nghiệp.

  Bóc lột, cống nạp nặng nề.

 • Question 4
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Câu 4. Sau khi lên làm vua, Lí Bí đặt Quốc hiệu nước ta là

  answer choices

  Đại Cồ Việt.

  Nam Việt

  Đại Việt.

  Vạn Xuân.

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Câu 5. Cuộc khởi nghĩa đầu tiên của nhân dân Âu Lạc chống lại ách đô hộ của phong kiến phương Bắc là

  answer choices

  khởi nghĩa Phùng Hưng.

  khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

  khởi nghĩa Lý Bí.

  khởi nghĩa Bà Triệu.

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Câu 6. Một trong những chuyển biến về kinh tế nông nghiệp ở Việt Nam dưới thời kì Bắc thuộc (179 TCN - 938) là

  answer choices

  áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất.

  thực hiện chuyên môn hóa trong sản xuất.

  đưa các giống lúa mới vào trồng trọt.

  công cụ bằng sắt được sử dụng phổ biến.

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Thời Bắc thuộc (179 TCN - 938), nhân dân Việt Nam tiếp nhận những yếu tố tích cực của nền văn hóa Trung Hoa thời

  answer choices

  Minh, Thanh.

  Hán, Đường.

  Tần, Hán.

  Tống, Nguyên.

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Câu 8. Mâu thuẫn bao trùm trong xã hội Việt Nam dưới thời kì Bắc thuộc (179 TCN- 938) là

  answer choices

  giữa nông dân Việt Nam với địa chủ người Hán.

  giữa địa chủ người Việt với địa chủ người Hán.

  giữa nông dân, thợ thủ công với địa chủ.

  nhân dân ta với chính quyền đô hộ phương Bắc.

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Câu 9. Thời Bắc thuộc (179 TCN - 938), nhân dân Việt Nam không ngừng đứng lên đấu tranh chống chính quyền đô hộ phương Bắc vì

  answer choices

  chế độ cai trị tàn bạo của kẻ thù.

  người Hán ở lẫn với người Việt.

  bị áp đặt theo Phật giáo.

  bị áp đặt theo Nho giáo.

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Câu 10. Chiến thắng quyết định của Ngô Quyền trước quân Nam Hán (năm 938) diễn ra tại

  answer choices

  cửa Hàm Tử.

  Đông Bộ Đầu.

  sông Bạch Đằng.

  sông Như Nguyệt.

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Câu 11. Chính quyền độc lập, tự chủ của nước ta đầu tiên giành được khi

  answer choices

  chiến thắng của Ngô Quyền.

  Khúc Thừa Dụ giành quyền tự chủ.

  cuộc khởi nghĩa Lí Bí giành thắng lợi.

  khởi nghĩa Hai Bà Trưng thắng lợi.

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Câu 12. Người có công lập ra nhà nước Vạn Xuân độc lập, tự chủ là

  A. B. C. D.

  answer choices

  Dương Đình Nghệ.

  Khúc Thừa Dụ.

  Lý Phật Tử.

  Lý Bí.

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Câu 13. Khúc Thừa Dụ giành được quyền tự chủ (năm 905) từ triều đại phong kiến phương Bắc nào?

  answer choices

  Nhà Đường.

  Nhà Hán.

  Nhà Tùy.

  Nhà Lương.

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Câu 14. Việc tổ chức bộ máy cai trị của chính quyền đô hộ trong thời kì Bắc thuộc (179 TCN - 938) nhằm mục đích

  answer choices

  phát triển kinh tế, văn hóa cho Âu Lạc.

  sáp nhập nước ta vào bản đồTrung Quốc.

  khai hóa văn minh cho nhân dân Âu Lạc.

  thành lập quốc gia riêng của người Hán.

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Câu 15. Thời Bắc thuộc ( 179 TCN - 938), đối với văn hóa Trung Hoa nhân Việt Nam có thái độ như thế nào?

  answer choices

  tiếp nhận và “Việt hóa” những yếu tố tích cực.

  chỉ tiếp thu Nho giáo, Phật giáo.

  không tiếp thu văn hóa Trung Hoa.

  chỉ tiếp thu ngôn ngữ, văn tự Trung Hoa.

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Câu 16. Nội dung nào không phản ánh đúng thủ đoạn “ đồng hóa dân tộc Việt” của chính quyền đô hộ phương Bắc?

  answer choices

  Mở trường dạy chữ Hán, truyền bá Nho giáo.

  Cho người Hán vào ở cùng người Việt.

  Bắt người Việt thay đổi phong tục, tập quán.

  Nắm độc quyền về muối và sắt.

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Câu 17. Sự kiện lịch sử nào ở thế kỉ X đánh dấu sự chấm dứt thời kì đô hộ của phong kiến phương Bắc, đưa nước ta bước vào thời kì độc lập, tự chủ lâu dài?

  answer choices

  Ngô Quyền xưng vương lập ra nhà Ngô (năm 939).

  Khúc Hạo cải cách hành chính, xây dựng quyền tự chủ( năm 907).

  Khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ (năm 905).

  Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền (năm 938).

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Câu 18. Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền (năm 938) có ý nghĩa cơ bản là

  answer choices

  mở ra thời đại độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc ta.

  phong kiến Trung Quốc không bao giờ đến xâm lược nước ta nữa.

  mở đầu cho các cuộc đấu tranh của nhân dân ta.

  đánh dấu cuộc đấu tranh giành độc lập thắng lợi căn bản.

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Câu 19.Nhận xét không đúng về các cuộc đấu tranh giành độc lập thời kì Bắc thuộc (từ thế kỉ I đến X)?

  answer choices

  Thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

  Diễn ra trên phạm vi rộng lớn, quyết liệt

  Nổ ra lẻ tẻ, thiếu liên kết.

  Tất cả đều thất bại.

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Câu 20. Điểm độc đáo của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) là

  answer choices

  lực lượng tượng binh giữ vai trò tiên phong.

  nhiều nữ tướng tham gia chỉ huy.

  có sự liên kết với các tù trưởng thiểu số.

  được đông đảo nhân dân tham gia.

 • Question 21
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Câu 21. Ý nào không phản ánh đúng nghệ thuật quân sự trong chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền (năm 938)?

  answer choices

  Tấn công bất ngờ.

  Vườn không nhà trống.

  Lợi dụng địa hình, địa vật.

  Nghi binh, mai phục.

 • Question 22
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Câu 22. Về nguyên nhân bùng nổ của khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) có điểm gì khác so với khởi nghĩa của Lí Bí (năm 542)?

  answer choices

  để trả thù nhà.

  đánh đuổi quân xâm lược.

  đất nước bị đô hộ.

  đời sống nhân dân cực khổ.

 • Question 23
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Câu 23. Thời kì Bắc thuộc, Nho giáo có ảnh hưởng như thế nào đối với nước ta?

  answer choices

  Ảnh hưởng đến toàn bộ tầng lớp nhân dân.

  Ảnh hưởng đến giai cấp thống trị.

  Ảnh hưởng sâu rộng.

  Chỉ có ảnh hưởng đến một số vùng trung tâm châu, quận.

 • Question 24
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Câu 24. Mục đích cuối cùng của các triều đại phong kiến phương bắc trong chính sách cai trị nước ta là

  answer choices

  vơ vét tài nguyên.

  xóa tên nước ta khỏi bản đồ.

  chia nước ta thành các quận, huyện

  bành trướng lãnh thổ.

 • Question 25
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Câu 25. Điểm tương đồng giữa khởi nghĩa của Lí Bí (năm 542) và sự ra đời nhà nước Vạn Xuân với chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền (năm 938) là

  answer choices

  cuộc đấu tranh giành độc lập thắng lợi căn bản.

  chấm dứt vĩnh viễn thời kì Bắc thuộc.

  giành được quyền độc lập, tự chủ.

  mở đầu cho các cuộc đấu tranh của nhân dân ta

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game