ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
a few seconds ago
rew69493_76900
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
30 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  เครือข่ายระดับต่อไปนี้ สามารถติดต่อส่งข้อมูลระหว่างเครื่องได้ไกลที่สุด

  answer choices

  เครือข่าย MAN

  เครือข่าย WAN

  เครือข่าย LAN

  ทุก ๆ เครือข่ายสามารถส่งข้อมูลได้ไกลเหมือน ๆ กัน ซึ่งอยู่ที่สายสัญญาณ

 • Question 2
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดกล่าวถึงการทำงานแบบ Multiuser

  answer choices

  สามารถเปิดใช้คอมพิวเตอร์ได้ทีละหลาย ๆ เครื่อง

  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีละหลาย ๆ หลาย ๆ โปรแกรม

  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ทีละหลาย ๆ งาน

  สามารถใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันพร้อม ๆ กัน และใช้โปรแกรมได้ทีละหลาย ๆ โปรแกรม

 • Question 3
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นความสามารถของคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า Multiprocessing

  answer choices

  สามารถเปิดใช้คอมพิวเตอร์ได้ทีละหลาย ๆ เครื่อง

  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีละหลาย ๆ หลาย ๆ โปรแกรม

  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ทีละหลาย ๆ งาน

  สามารถใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันพร้อม ๆ กัน และใช้โปรแกรมได้ทีละหลาย ๆ โปรแกรม

 • Question 4
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  เครือข่ายระดับใดมักใช้สัญญาณดาวเทียมช่วยในการสื่อสาร

  answer choices

  เครือข่าย MAN

  เครือข่าย WAN

  เครือข่าย LAN

  ถูกทุกข้อ

 • Question 5
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ระบบเครื่อข่ายประเภทใดในปัจจุบันเป็นที่นิยมมากที่สุด

  answer choices

  เครือข่าย MAN

  เครือข่าย WAN

  เครือข่าย LAN

  เครือข่าย SAN

 • Question 6
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อจำกัดของเครือข่าย LAN คือข้อใด

  answer choices

  ความเร็วต่ำ

  เชื่อมต่อในพื้นที่ที่จำกัด

  เชื่อมต่อในระยะทางที่จำกัด

  เชื่อมต่อเครือข่ายค่อนข้างซับซ้อน

 • Question 7
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  เครือข่ายประเภทใดไม่มีมาตรฐานกำหนดให้ชัดเจน

  answer choices

  MAN

  WAN

  LAN

  SAN

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดกล่าวผิด

  answer choices

  เครือข่ายไร้สายมีความเร็วที่ต่ำกว่าเครือข่ายท้องถิ่น

  เครือข่ายท้องถิ่นมีขนาดเล็กกว่าเครือข่าย MAN

  เครือข่าย WAN เป็นเครือข่ายที่สามารถเลือกหนทางการส่งข้อมูลได้หลายวิธี

  เครือข่ายแบบไร้สายเป็นเครือข่ายที่มีข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูลน้อย

 • Question 9
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดหมายถึง โปรโตคอล

  answer choices

  รูปแบบการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย

  มาตรฐานการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  ภาษากลางที่ใช้สื่อสารเพื่อติดต่อกันในเครือข่าย

  คุณสมบัติหนึ่งของมาตรฐาน IEEE 802

 • Question 10
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ISO โมเดล คือข้อใด

  answer choices

  องค์การระหว่างประเทศเพื่อกำหนดรูปแบบการติดต่อเครือข่าย

  มาตรฐานการสื่อสารคอมพิวเตอร์ระบบเปิด

  วิธีการเชื่อมต่อเครือข่ายวิธีหนึ่ง

  สมาคมเพื่อการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลบนเครือข่าย

 • Question 11
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดกล่าวถึง IEEE ได้ถูกต้องที่สุด

  answer choices

  เป็นสถาบันกำหนดมาตรฐานของโปรโตคอล ที่ใช้เชื่อต่อ LAN

  วิธีการเชื่อต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  สมาคมเพื่อการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  องค์การระหว่างประเทศเพื่อกำหนดระดับของเครือข่าย

 • Question 12
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  สิ่งใดในเครือข่ายที่ผู้ใช้ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้

  answer choices

  File Sever

  Network Interface Card

  Printer

  Application

 • Question 13
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Wirless LAN หมายถึงข้อใด

  answer choices

  เครือข่าย LAN ที่ใช้สาย UTP ในการเชื่อมต่อ

  เครือข่าย LAN ที่ใช้สาย Coxcial ในการเชื่อมต่อ

  เครือข่าย LAN ที่ใช้สาย Fiber Optic ในการเชื่อมต่อ

  เครือข่ายที่ไม่ใช้สายในการเชื่อมต่อแต่ใช้คลื่นวิทยุแทน

 • Question 14
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์ของเครือข่าย LAN ไม่ถูกต้อง

  answer choices

  การใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูลร่วมกัน หมายถึง การเก็บข้อมูลที่ File Sever

  การใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงร่วมกัน หมายถึง การใช้อุปกรณ์ทุก ๆ อุปกรณ์ที่ต่อเชื่อมในระบบ

  การใช้งานในลักษณะผู้ใช้หลาย ๆ คน ผู้ใช้ทุกคนใช้โปรแกรมหรือข้อมูลทุกอย่างจากทุก ๆ แหล่งข้อมูลในระบบเครือข่าย

  การใช้โปรแกรมร่วมกัน หมายถึง ตัวโปรแกรมเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับ LAN ได้โดยติดตั้งที่เครื่อง Sever เพียงแหล่งเดียว และ Sever จะคอยบริการซอฟต์แวร์ให้กับคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย

 • Question 15
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  สิ่งใดต่อไปนี้มีความจำเป็นต้องใช้ในการเชื่อต่อเครือข่ายแบบ BUS น้อยที่สุด

  answer choices

  LAN Card

  Network Operating System

  HUB

  Topology

 • Question 16
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  อุปกรณ์ในข้อใดทำหน้าที่แปลงสัญญาณจากสัญญาณอนาล๊อคเป็นสัญญาณดิจิตอลหรือจากสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณอนาล๊อค

  answer choices

  User Card

  LAN Card

  Network Interface Card

  ข้อ ข. และ ค. ถูก

 • Question 17
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  สายสัญญาณใดมีความสามารถในการส่งสัญญาณเร็วที่สุด

  answer choices

  Coaxial Cable

  Shielded Twisted Pair Cable

  Unshielded Twisted Pair Cable

  Fiber Optic Cable

 • Question 18
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  สายโคแอ๊กเชียลมีโครงสร้างที่เหมือนกับสายใดในบ้านเรา

  answer choices

  สายโทรศัพท์

  สายอากาศทีวี

  สายไฟ

  สายลวดทองแดง

 • Question 19
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  สายคู่บิดเกลียวมีโครงสร้างที่เหมือนกับสายใดในบ้านเรา

  answer choices

  สายโทรศัพท์

  สายอากาศทีวี

  สายไฟ

  สายลวดทองแดง

 • Question 20
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  สายสัญญาณประเภทใดที่มีราคาแพงที่สุด

  answer choices

  สายโคแอ๊กเชียล

  สายไฟเบอร์ออฟติก

  สายยูทีพี

  สายเอสทีพี

 • Question 21
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมเครือข่ายสองระบบเข้าด้วยกัน

  answer choices

  HUB

  Connecter

  Router

  Conectrator

 • Question 22
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Terminator มีหน้าที่อย่างไร

  answer choices

  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ต่อหัวเข้ากับสาย

  อุปกรณ์ที่ใช้ปิดสัญญาณหัวท้ายเครือข่ายเพื่อป้องกันสัญญาณรั่ว

  แผงวงจรที่เสียบกับเครื่องเพื่อเชื่อมสายต่อเป็นเครือข่าย

  อุปกรณ์ศูนย์กลางของสายส่งสัญญาณรับทาวงเดียวออกหลายทาง หรือรับหลายทางออกทางเดียว

 • Question 23
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  HUB หมายถึงข้อใด

  answer choices

  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ต่อหัวเข้ากับสาย

  อุปกรณ์ที่ใช้ปิดสัญญาณหัวท้ายเครือข่ายเพื่อป้องกันสัญญาณรั่ว

  แผงวงจรที่เสียบกับเครื่องเพื่อเชื่อมสายต่อเป็นเครือข่าย

  อุปกรณ์ศูนย์กลางของสายส่งสัญญาณรับทาวงเดียวออกหลายทาง หรือรับหลายทางออกทางเดียว

 • Question 24
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นลักษณะของสาย UTP

  answer choices

  เหมือนสายสัญญาณโทรศัพท์มีทองแดงอยู่ตรงแนวกลางหุ้มด้วยฉนวนและสายดิน

  เหมือนสายโทรศัพท์ตามบ้านภายในประกอบด้วยสายทองแดง 4 เส้น และหุ้มด้วยฉนวนภายนอก

  คล้ายสายโทรศัพท์ตามบ้านภายในประกอบด้วยสายทองแดง 8 เส้น

  คล้ายสายโทรศัพท์ตามบ้านภายในประกอบด้วยสายทองแดง 8 เส้น ด้านนอกมีฉนวนหุ้ม

 • Question 25
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดกล่าวถึง Topology ได้ถูกต้อง

  answer choices

  เหมือนสายสัญญาณโทรศัพท์มีทองแดงอยู่ตรงแนวกลางหุ้มด้วยฉนวนและสายดิน

  เหมือนสายโทรศัพท์ตามบ้านภายในประกอบด้วยสายทองแดง 4 เส้น และหุ้มด้วยฉนวนภายนอก

  คล้ายสายโทรศัพท์ตามบ้านภายในประกอบด้วยสายทองแดง 8 เส้น

  คล้ายสายโทรศัพท์ตามบ้านภายในประกอบด้วยสายทองแดง 8 เส้น ด้านนอกมีฉนวนหุ้ม

 • Question 26
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  หากระบบเครือข่ายที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ใดที่ทำให้ระบบนั้นสามารถเชื่อมโยงกันได้

  answer choices

  Router

  Geteway

  Repeater

  Bridge

 • Question 27
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Topology แบบใดที่ต้องมีสายสัญญาณเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนเครื่องที่ใช้งานในเครือข่าย

  answer choices

  BUS

  STAR

  RING

  Ethernet

 • Question 28
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Repeater รีพีเตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ไว้ทำอะไร

  answer choices

  ช่วยให้ระบบต่าง ๆ สามารถทำงานร่วมกันได้

  ช่วยให้ระบบที่มีโปรโตคอลต่างกัน สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกัน

  ช่วยให้ระบบสามารถช่วยยืดระยะทางไปได้ไกลกว่าเดิม

  เป็นอุปกรณ์ที่ดักสัญญาณรบกวนภายในเครือข่าย

 • Question 29
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดให้ความหมายของโปรแกรมไดร์เวอร์ได้ดีที่สุด

  answer choices

  คือชุดโปรแกรมที่ผู้ชื้อต้องเขียนขึ้นมาเพื่อจัดการกับอุปกรณ์

  คือชุดโปรแกรมที่บริษัทผู้ผลิต ๆ ขึ้นมา ซึ่งผู้ชื้อจะได้มาพร้อมกับการซื้ออุปกรณ์นั้น และนำอุปกรณ์นั้นติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์ พร้อมกับชุดโปรแกรมที่แนบมา เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์นั้นได้

  คือชุดโปรแกรมที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้งานเฉพาะอุปกรณ์ด้านเครือข่าย เพื่อให้การทำงานบนเครือข่ายมีประสิทธิภาพสูงสุด

  คือฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่เป็นลักษณะ Plug & Play สามารถเสียบแล้วใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องทำการติดตั้งโปรแกรมชุดใด ๆ

 • Question 30
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การเชื่อต่อเครือข่ายแบบ Ring คือการเชื่อมต่อลักษณะใด

  answer choices

  การเชื่อมต่อที่ทุก ๆ work Station จะใช้สายในการเดินทางข้อมูลร่วมกัน

  การเชื่อมต่อที่ทุก ๆ work Station มาเชื่อมต่อรวมกันกับอุปกรณ์ตัวกลาง

  การเชื่อมต่อที่ทุก ๆ work Station มาเชื่อมกัน ซึ่งมีลักษณะคล้ายวงกลม

  การเชื่อมต่อที่ทุก ๆ work Station มารวมกัน โดยใช้รูปแบบวิธีการของข้อ ก ข ค มาต่อแบบผวมผสาน

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game