World Languages

7th

grade

Image

NGỮ VĂN 7

1.9K
plays

16 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Điền từ còn thiếu vào chỗ trống:

  "Tấc đất, ... vàng"

  tất

  tắc

  tắt

  tấc

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Câu tục ngữ: "Ráng mỡ gà có nhà thì giữ" là câu tục ngữ đúc kết kinh nghiệm:

  Về thiên nhiên

  Về lao động sản xuất

  Về con người

  Về xã hội

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Trong câu tục ngữ: "Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điền."

  "Trì" ở đây có nghĩa là:

  Vườn

  Ao

  Chăn nuôi

  Ruộng

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?