การผลิตสินค้าและบริการ
a few seconds ago
0623259125team_59121
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดให้ความหมายของการผลิตสินค้าและบริการได้ดีที่สุด

  answer choices

  การเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการ

  การนำทรัพยากรมาใช้เพื่อให้เกิดรายได้

  กระบวนการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  กระบวนการแปรสภาพทรัพยากรให้เป็นสินค้าหรือบริการ

 • Question 2
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใด คือ ขั้นตอนของการผลิตสินค้าหรือบริการ

  answer choices

  การผลิตขั้นทวิภูมิ

  การผลิตขั้นมิติภูมิ

  การผลิตขั้นทุติยภูมิ

  การผลิตขั้นเบญจภูมิ

 • Question 3
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดคือปัจจัยการผลิตที่สำคัญที่สุด

  answer choices

  ทุน

  ที่ดิน

  แรงงาน

  ผู้ประกอบการ

 • Question 4
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดมีความสัมพันธ์กัน

  answer choices

  ที่ดิน - ค่าเช่า

  ทุน - เงินปันผล

  แรงงาน - กำไร

  ผู้ประกอบการ - ค่าแรง

 • Question 5
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  เจ้าของโรงงานทอผ้า จัดเป็นปัจจัยการผลิตประเภทใด

  answer choices

  ทุน

  ที่ดน

  แรงาาน

  ผู้ประกอบการ

 • Question 6
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดคือหลักของผู้ประกอบการที่ดี

  answer choices

  มีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค

  มุ่งเน้นการหาผลกำไรสูงสุด

  ทำทุกวิถีทางที่จะลดต้นทุนการผลิต

  เลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพต่ำเพื่อลดต้นทุน

 • Question 7
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดแสดงถึงการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าได้ดีที่สุด

  answer choices

  ชัชพล คิดหาวิธีผลิตยาปราบศัตรูพืช

  ณรงค์ สั่งเครื่องจักรจากต่างประเทศ

  วนิดา เพิ่มค่าจ้างให้พนักงานเพื่อเป็นแรงจูงใจ

  อนงค์ ทอผ้าที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย

 • Question 8
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  ปัจจัยใดที่ไม่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ

  answer choices

  ราคาของสินค้าและบริการ

  ความต้องการของผู้บริโภค

  การควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการ

  การบริการหลังการขาย

 • Question 9
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดคือประโยชน์ที่ได้รับจากการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต

  answer choices

  เพิ่มผลกำไร

  ช่วยกระตุ้นยอดขาย

  พัฒนาคุณภาพสินค้า

  ต้นทุนการผลิตต่ำ สินค้าราคาถูก

 • Question 10
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นการผลิตขั้นทุติยภูมิ

  answer choices

  โรงงานทำปลากระป๋อง

  ร้านค้าสะดวกซื้อ

  การทำประมง

  การเลี้ยงสัตว์

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game