การเขียนบรรณานุกรม
an hour ago
kawit.thai_19695
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของบรรรานุกรม

  answer choices

  ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงให้น่าเชื่อถือ

  เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านที่อยากค้นคว้าข้อมูลต่อไป

  เป็นมารยาทในการเขียนเชิงวิชาการ

  ทำให้รายงานน่าสนใจ น่าอ่าน

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อมูลใดไม่จำเป็นในการเขียนบรรรานุกรม

  answer choices

  ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ครั้งที่พิมพ์

  ชนิดของสื่่อ วันเดือนปีที่โพสต์ วันเดือนปีที่ค้นคว้า

  ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง ฉบับที่พิมพ์ หน้าที่คัดลอก

  สำนักพิมพ์ ราคา จำนวนหน้า

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  คำนำหน้าชื่อใดที่ไม่ต้องเขียนในบรรรานุกรม

  answer choices

  บรรดาศักดิ์ เช่น พระยา หลวง ขุน เป็นต้น

  พระอิสริยยศ เช่น เจ้าฟ้า พระองค์เจ้า หม่อมเจ้า เป็นต้น

  องค์กร เช่น กรม มหาวิทยาลัย สถาบัน เป็นต้น

  ตำแหน่งทางวิชาการ เช่น ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร. เป็นต้น

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  หนังสือเล่มหนึ่งมีผู้แต่ง 4 คน ข้อใดเขียนถูกต้อง

  answer choices

  สุนิษา ปวงคำใจ อัมพร อ๊ะนา สุรีย์ ตาขอด และแก้วคำ มาดี

  สุนิษา ปวงคำใจ, อัมพร อ๊ะนา, สุรีย์ ตาขอด และแก้วคำ มาดี

  สุนิษา ปวงคำใจและคณะ

  ถูกทุกข้อ

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นบรรณานุกรมหนังสือเล่ม

  answer choices

  สันต์ หัตถีรัตน์. ๒๕๖๑,สิงหาคม. "คนดีของแผ่นดิน.".วารสารไทยเจริญ. ๒๕(๑๖) : ๑๒ - ๑๖.

  สุพิศ สุจินตระกูล. ๒๕๕๑.๒๓ พฤศจิกายน. "ควายไทยตายแล้ว." ไทยรัฐ.หน้า ๗.

  อรปรียา แก้วไทย.[ม.ป.ป.].ใจเย็นเป็นสุข.(ออนไลน์).แหล่งที่มา http://www.thaithai.com/scyco/.๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓.

  พันธ์เครือ เจอใจ.๒๕๖๑. ภาษาไทย.กรุงเทพฯ : ดอกหญ้าวิชาการ.

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  อรปรียา แก้วไทย.[ม.ป.ป.].ใจเย็นเป็นสุข.(ออนไลน์).แหล่งที่มาhttp://www.thaithai.com/scyco/.๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓.

  เป็นบรรรานุกรมอะไร

  answer choices

  วารสาร

  หนังสือพิมพ์

  ซีดีรอม

  เว็บไซต์

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  [ม.ป.ป.] ย่อมาจากอะไร

  answer choices

  ไม่ปรากฏวันเดือนปีโพสต์

  ไม่ปรากฏวันเดือนปีค้นคว้า

  ไม่ปรากฏวันเดือนปีที่พิมพ์

  ไม่ปรากฏวันเดือนปีที่ผลิต

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  สุพิศ สุจินตระกูล. ๒๕๕๑.๒๓ พฤศจิกายน. "ควายไทยตายแล้ว." ไทยรัฐ.หน้า ๗.

  เป็นบรรณานุกรมของอะไร

  answer choices

  หนังสือเล่ม

  หนังสือพิมพ์

  วารสาร

  ตำรา

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่การเขียนบรรณานุกรมนิตยสาร วารสาร และหนังสือพิมพ์

  answer choices

  ต้องระบุวันเดือนปี ฉบับที่ ปีที่พิมพ์ ให้ชัดเจน

  ต้องระบุทั้งชื่อหนังสือ และชื่อบทความ

  ใช้อัญประกาศระบุชื่อบทความ ระบุหน้าของบทความนั้น

  มักไม่ปรากฏชื่อผู้เขียนข่าว หรือบทความ

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเขียนบรรณานุกรมข่าวที่ไม่ปรากฏผู้แต่งได้ถูกต้อง

  answer choices

  "พาดหัวข่าว." ปีที่พิมพ์,วัน เดือน.ชื่อหนังสือพิมพ์. หน้าที่อ้างอิง.

  ชื่อหนังสือพิมพ์.พาดหัวข่าว." ปีที่พิมพ์,วัน เดือน.หน้าที่อ้างอิง.

  ชื่อหนังสือพิมพ์.พาดหัวข่าว."หน้าที่อ้างอิง.ปีที่พิมพ์,วัน เดือน

  ปีที่พิมพ์,วัน เดือน.ชื่อหนังสือพิมพ์. หน้าที่อ้างอิง."พาดหัวข่าว."

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ในการเขียนบรรณานุกรม หากไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง จะทำอย่างไร

  answer choices

  ใช้ชื่อเรื่องขึ้นแทน

  ใช้ขีดเส้นใต้ว่างๆไว้แทน

  ใช้ชื่อหนังสือขึ้นแทน

  แต่งชื่อเรื่องเองได้เลย

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  การเรียงรายชื่อหนังสือในบรรณานุกรมมีหลักอย่างไร

  answer choices

  เรียงตามปีที่พิมพ์

  เรียงชื่อผู้เขียนตามลำดับพจนานุกรม

  เรียงลำดับตามวันเดือนปีที่ค้นหา

  เรียงได้ตามใจชอบ

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดจัดประเภทสื่อที่ใช้เขียนบรรณานุกรมอ้างอิงได้ถูกต้อง

  answer choices

  อินเทอร์เน็ต รูปภาพ หนังสือเล่ม

  หนังสือเล่มไทย หนังสือเล่มอังกฤษ เว็บไซต์

  หนังสือเล่มอังกฤษ หนังสือเล่มไทย เว็บไซต์

  รูปภาพ หนังสือเล่ม อินเทอร์เน็ต

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  หากเขียนบรรณานุกรมหนังสือเล่มหนึ่งไม่พอในหนึ่งบรรทัด ต้องขึ้นบรรทัดต่อไป ต้องทำอย่างไรจึงจะถูกต้อง

  answer choices

  ขึ้นบรรทัดใหม่ให้เท่ากัน

  ขึ้นบรรทัดใหม่ให้ย่อหน้าเข้าไป ๗ ตัวอักษร

  ขึ้นบรรทัดใหม่เท่ากับบรรทัดแรก

  ขีดเส้นใต้ยาวๆแทนชื่อด้านบน

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ซีดีรอม มีข้อมูลใดที่เทียบได้กับวันที่โพสต์ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต

  answer choices

  ราคา

  (ซีดีรอม)

  วันที่ผลิต

  วันที่ศึกษา

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดคือชื่อหนังสือเล่ม

  answer choices

  เดลินิวส์

  เนชั่น

  วิกิพีเดีย

  แฮร์รี่พอตเตอร์

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  โดยทั่วไป หากเราต้องการทราบข้อมูลหนังสือ เราควรเปิดดูหน้าใด

  answer choices

  หน้าลิขสิทธิ์ กับ ปกใน

  ปกนอก กับ สารบัญ

  สันหนังสือ กับ ปกหลัง

  ปกหน้า กับ ปกหลัง

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  เมื่อเขียนบรรณานุกรมสื่อเรียนรู้ต่าง ควรเน้นองค์ประกอบใด

  answer choices

  ชื่อหนังสือ

  ชื่อเรื่อง

  ชื่อเว็บไซต์

  ชื่อผู้แต่ง

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  สันต์ หัตถีรัตน์. ๒๕๖๑,สิงหาคม. "คนดีของแผ่นดิน.".วารสารไทยเจริญ. ๒๕(๑๖) : ๑๒ - ๑๖.


  เลข ๒๕(๑๖) ในบรรณานุกรมคืออะไร

  answer choices

  ปีที่ (ฉบับที่)

  ฉบับ(ปีที่)

  ฉบับที่(เลขหน้าที่)

  เลขหน้าที่ (ฉบับที่)

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดกล่าวถึงการเขียนบรรณานุกรมถูกต้อง

  answer choices

  เราต้องยึดรูปแบบบรรณานุกรมไว้ใช้ในชีวิต ๑ รูปแบบ

  เราสามารถสร้างรูปแบบบรรณานุกรมใช้เองได้

  เราต้องเลือกใช้บรรรานุกรมตามที่สถาบันของเรากำหนด

  เราจะใช้รูปแบบบรรรานุกรมแบบใดก็ได้ ตามใจเราเอง

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game