พระเวสสันดร
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  พระผุสดีทรงทูลขอพรจากพระอินทร์กี่ข้อ

  answer choices

  7 ข้อ

  8 ข้อ

  9 ข้อ

  10 ข้อ

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  พระเวสสันดรมีพระยาคชสาร(ช้างเผือก)

  คู่พระบารมรีชื่อว่าอะไร

  answer choices

  เเม่ช้างกเรณู

  พระยาพยัคฆราช

  ช้างปัจจัยนาค

  พระวิสสุกรรม

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  บุตรของพระเวสสันดรมีพระนามว่าอะไร

  answer choices

  พระนางมัทรี

  พระกัณหาชาลี

  พระนางอมิตตา

  พระนางผุสดี

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  กัณฑ์วนปเวส์ มีกี่พระคาถา

  answer choices

  35 พระคาถา

  134 พระคาถา

  209 พระคาถา

  57 พระคาถา

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  กัณฑ์ชูชกมีกี่พระคาถา

  answer choices

  79 พระคาถา

  35 พระคาถา

  209 พระคาถา

  57 พระคาถา

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  คำที่ว่า "พระอินทร์ คือ ท้าวโกสินทร์สักรินทร์เทวราช ผู้เป็นจอมเทพบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์"์ คือกัณฑ์ใด

  answer choices

  กัณฑ์ทศพร

  กัณฑ์มหาราช

  กัณฑ์ชูชก

  กัณฑ์สักกบรรพ

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  กัณฑ์กุมารมีกี่พระคาถา

  answer choices

  80 พระคาถา

  101 พระคาถา

  35 พระคาถา

  43 พระคาถา

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  กัณฑ์ที่ชูชกได้พบกับอัจจุตฤๅษี ชูชกใช้คารมหลอกล่อจนอัจจุตฤๅษีให้ที่พักแก่ชูชกคือกัณฑ์

  answer choices

  กัณฑ์มหาราช

  กัณฑ์ชูชก

  กัณฑ์กุมาร

  กัณฑ์มหาพน

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  กัณฑ์ที่พรานเจตบุตรหลงกลชูชกและชี้ทางสู่อาศรมอัจจุตดาบสคือกัณฑ์ใด

  answer choices

  กัณฑ์มหาพน

  กัณพ์จุลพน

  กัณฑ์กุมาร

  กัณฑ์มัทรี

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  สาเหตุที่ทำให้พระเวสสันดรถูกขับไล่ออกจากเมืองคืออะไร

  answer choices

  บริจาคสัตตสถกมหาทาน

  บริจาคบุตรภรรยา

  บริจาคปัจจัยนาค

  บริจาคราชรถ

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  พะเวสสันดรบริจาคช้างให้เมืองใด

  answer choices

  เมืองสีพี

  เมืองเขาวงกฎ

  เมืองเชตุดล

  เมืองกลิงคราษฏร์

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  พระเจ้ากรุงสญชัยใช้เวลาเท่าไรถึงจะเดินถึงเขวงกต

  answer choices

  1เดือน 21 วัน

  1เดือน 22 วัน

  1เดือน 23 วัน

  1เดือน 24 วัน

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  พระเวสสันดรก็ทรงอยู่ในทศพิธราชธรรม และยังคงทรงบริจาคทาน จนพระชนมายุเท่าใด

  answer choices

  120 ปี

  100 ปี

  99 ปี

  80 ปี

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  นางอมิตตดา กลับชาติมาเกิดเป็นใคร

  answer choices

  พระนางพิมพา

  พระนางยโสธราพิมพา

  พระอุบลวรรณาเถรี

  นางจิญจมาณวิกา

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  กัณฑ์นครกัณฑ์ หลักธรรมที่ปรากฏคืออะไร

  answer choices

  หลักอกุศลมูล ๓

  หลักโกศล ๓

  หลักศีล ๕

  หลักสาราณียธรรม ๖

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  พระเวสสันดรมี่ทั้งหมดกี่พระคาถา

  answer choices

  1001พระคาถา

  1100พระคาถา

  1000พระคาถา

  1010พระคาถา

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  บุญที่ชาวอีสานทำเกี่ยวกับพระเวสสันดรเรียกว่าอะไร

  answer choices

  บุญมหาชาติ

  บุญผะเหวด

  บุญพระเวส

  บุญผหวา

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่เกี่ยวกับพระเวสสันดรชาดก

  answer choices

  พิธีสัตตสตกมหาทาน คือ ช้าง ม้า โคนม รถม้า ทาสและทาสี อย่างละ๗๐๐ บริจาคให้คนทั่วไป

  ชูชกพราหมณ์ชราชาวเมืองกลิงคราษฎร์ มีภรรยาสาวชื่อนางอมิตตดา

  พระเจ้ากรุงสญชัยใช้เวลา 1 เดือน กับ 22 วัน จึงเดินทางถึงเขาวงกต

  พระเวสสันดรมีบุตรธิดาอยู่2คน คือกัณหาเเละชาลี

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  พระนางผุสดีขอพรทั้งหมดกี่ข้อกับพระอินทร์

  answer choices

  9

  10

  11

  12

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อคิดที่ได้จากเรื่องพระเวรสันดรชาดก

  answer choices

  การรักษาศีล

  การบริจาคทาน

  ความเสียสละ

  การเป็นผู้ให้

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game