โคลนติดล้อ ม.5
a few seconds ago
p_luksina_75391
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
15 QuestionsShow answers
 • Question 1
  180 seconds
  Report an issue
  Q.

  ผู้วิพากย์วิจารณ์ข้อเขียนของรัชกาลที่ ๖ เป็นผู้ที่ใช้นามปากกาว่าอะไร

  answer choices

  โคถึก

  โคอุศุภราช

  โคนันทวิศาล

  โควินท์

 • Question 2
  180 seconds
  Report an issue
  Q.

  เรื่องโคลนติดล้อ รัชกาลที่ ๖ มิได้ทรงเปรียบเทียบข้อใด

  answer choices

  ประเทศชาติ : ล้อรถ

  โคลน : ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ

  ชาวไร่ชาวนา : กระดูกสันหลังของชาติ

  เสมียน : ข้าราชการ

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  จากรูป รัชการที่ ๖ ทรงเปรียบเทียบกับสิ่งใด

  answer choices

  ปัญหาและอุปสรรค

  ความเจริญ

  ประเทศชาติ

  วัฒนธรรม

 • Question 4
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  บทความเรื่อง โคลนติดล้อ ได้รับการตีพิมพ์ในสื่อประเภทใด

  answer choices

  วารสาร

  นิตยสาร

  บทความวิชาการ

  หนังสือพิมพ์

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  หนังสือพิมพ์ที่ตีพิมพ์ บทความเรื่องโคลนติดล้อ มีชื่อว่าอะไร

  answer choices

  บางกอกรีคอร์ดเดอร์

  ดุสิตสมิท

  สยามออบเซอร์เวอร์

  ไทยรัฐ

 • Question 6
  180 seconds
  Report an issue
  Q.

  คำทับศัพท์คำใดที่ปรากฏในเรื่องโคลนติดล้อ ตอนความนิยมเป็นเสมียน

  answer choices

  ออฟฟิศ

  กุ๊กช้อป

  เดลิเมล์

  แบงก์

 • Question 7
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖)

  ทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง โคลนติดล้อ โดยใช้พระนามแฝง

  ในข้อใด

  answer choices

  รามจิตติ

  อัศวพาหุ

  พระขรรค์เพชร

  น้อยลา

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นค่านิยมสำคัญที่สะท้อนให้เห็นในเรื่องโคลนติดล้อ ตอน ความนิยมเป็นเสมียน

  answer choices

  การยกย่องผู้มีฐานะ

  การยกย่องผู้ได้รับการศึกษา

  การนิยมเข้ารับราชการ

  การนิยมทำงานที่มีเกียรติ

 • Question 9
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ผู้เขียนเรื่องโคลนติดล้อมีความมุ่งหมายในการแต่งอย่างไร

  answer choices

  กล่าวถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลแต่ละอาชีพ

  กล่าวถึงสาเหตุของความยากจนที่แท้จริงของคนไทย

  กล่าวถึงความสำคัญของการพัฒนาบ้านเมือง

  กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคที่เหนี่ยวรั้งความเจริญของชาติ

 • Question 10
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การตั้งชื่อ “โคลนติดล้อ” ใช้วิธีการใด

  answer choices

  อุปมา

  อุปลักษณ์

  อติพจน์

  บุคคลวัต

 • Question 11
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  เรื่องโคลนติดล้อเป็นเรื่องประเภทใด

  answer choices

  บทวิจารณ์การเมือง

  บทความแสดงความคิดเห็น

  บันทึกประสบการณ์

  จดหมายเหตุ

 • Question 12
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่คุณค่าที่ได้รับจากเรื่องโคลนติดล้อ ตอนความนิยมเป็นเสมียน

  answer choices

  เป็นตัวอย่างบทความที่ดี

  เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้ประกอบอาชีพเสมียนได้ดีขึ้น

  สะท้อนสภาพสังคมในสมัยก่อน ตลอดจนความคิดและค่านิยม

  ได้อย่างดี

  เสนอแนวคิดที่เกี่ยวกับปัญหาบ้านเมืองในเรื่องค่านิยมที่เป็น

  อุปสรรคทำให้ประเทศเจริญได้ช้า

 • Question 13
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดแสดงความหมายอย่างสมบูรณ์ของคำว่า “โคลนติดล้อ”

  answer choices

  ล้อที่มีโคลนเกาะติดทำให้รถวิ่งช้าลง

  ล้อที่มีโคลนติดหนาทำให้รถวิ่งไม่ได้

  ถ้าประชาชนนิยมเป็นเสมียนมาก เปรียบเหมือนโคลนติดล้อ

  ประเทศชาติจะพัฒนาได้ช้าลง

  โคลนที่เกาะติดรถหนามากทำให้รถวิ่งได้ช้าเปรียบกับประชาชน

  ทำให้ประเทศไม่เจริญ

 • Question 14
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  “ถ้าจะเปรียบพืชที่เขาได้ทำให้งอกต้องนับว่าน้อยกว่าผลที่เขาได้กินเข้าไป" ข้อความข้างต้นใช้กลวิธีทางวรรณศิลป์แบบใดเด่นชัดที่สุด

  answer choices

  ใช้การเปรียบเทียบ

  ใช้ภาษาไพเราะ

  ใช้ประโยคคำถาม

  ใช้คำสร้างอารมณ์ ความรู้สึก

 • Question 15
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ค่านิยมสำคัญที่สะท้อนจากเรื่อง โคลนติดล้อ ตอนความนิยมเป็นเสมียนข้อใดมีความเด่นชัดมากที่สุด

  answer choices

  การยกย่องผู้มีฐานะ

  นิยมทำงานที่มีเกียรติ

  การยกย่องผู้ได้รับการศึกษา

  เหยียดหยามอาชีพเกษตรกร

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game