แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน ทวีปเอเชีย2
a few seconds ago
zazaqa2200za_52434
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
50 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  1.ข้อใดกล่าวถึงทวีปเอเชียผิด

  answer choices

  เป็นดินแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับทวีปยุโรป

  ทวีปเอเชียเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

  ทวีปเอเชียมีพื้นที่ขนาดครึ่งหนึ่งของโลก

  พื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปเอเชียอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  2.สาเหตุสำคัญที่ทำให้ภูมิประเทศของทวีปเอเชียมีความแตกต่างกันน่าจะมาจากข้อใด

  answer choices

  บริเวณตอนกลางเป็นที่ราบสูง

  พื้นที่ของทวีปมีขนาดกว้างใหญ่

  มีมหาสมุทรอยู่ทางด้านตะวันออกและใต้

  อยู่เหนือบริเวณเส้นศูนย์สูตร

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  3. “อู่ข้าวอู่น้ำของทวีปเอเชีย” หมายถึงเขตพื้นที่ใดของทวีปเอเชีย

  answer choices

  ก.เขตเทือกเขาตอนกลาง

  ข.เขตที่ราบสูงตอนใต้

  ค.เขตที่ราบทางตะวันตก

  ง.เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  4. ที่ราบสูงที่สูงและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกคือข้อใด

  answer choices

  ก.ที่ราบสูงหยุนหนาน

  ข.ที่ราบสูงแดกกัน

  ค.ที่ราบสูงอนาโตเลีย

  ง.ที่ราบสูงทิเบต

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  5.ทรัพยากรธรรมชาติในข้อใดเป็นที่ต้องการของชาวเอเชียตะวันตกเฉียงใต้มากที่สุด

  answer choices

  ก.ทรัพยากรน้ำ

  ข.ทรัพยากรน้ำมัน

  ค.ทรัพยากรสัตว์ป่า

  ง.ทรัพยากรสัตว์น้ำ

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  10. “ดินแดนอุดมสมบูรณ์รูปวงพระจันทร์เสี้ยว” หมายถึงอารยธรรมใด

  answer choices

  ก.อารยธรรมอินเดีย

  ข.อารยธรรมมุสลิม

  ค.อารยธรรมจีน

  ง.อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  9. “ดินแดนหลังคาของโลก” หมายถึงบริเวณใด

  answer choices

  ก.ที่ราบลุ่มแม่น้ำฮวงโห

  ข.หมู่เกาะมัลดีฟล์

  ค.เทือกเขาหิมาลัย

  ง.ที่ราบสูงทิเบต

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  8.ปัจจัยในข้อใดที่ทำให้ดินแดนในทวีปเอเชียที่ตั้งอยู่ในแนวละติจูดเดียวกันมีความแตกต่างกัน

  answer choices

  ก.มีลักษณะภูมิประเทศแตกต่างกัน

  ข.ได้รับอิทธิพลลมมรสุมไม่เท่ากัน

  ค.มีพืชพรรณธรรมชาติไม่เหมือนกัน

  ง.มีกระแสน้ำในมหาสมุทรไหลแตกต่างกัน

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  7.เพราะเหตุใดประเทศอินเดียและประเทศไทยจึงสามารถปลูกข้าวได้หมือนกันทั้งที่มีพื้นที่ไม่ได้ติดต่อกัน

  answer choices

  ก.มีลักษณะภูมิอากาศแบบเดียวกัน

  ข.มีแนวพื้นที่ติดต่อกับทะเลเหมือนกัน

  ค.มีประชากรที่มีพิธีกรรมและนับถือศาสนาเหมือนกัน

  ง.มีวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตที่เหมือนกัน

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  6.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียกลาง

  answer choices

  ก.มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ เช่น น้ำมันดิบ แก๊สธรรมชาติ เป็นต้น

  ข.มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่สำคัญเมื่อชาติตะวันตกให้ความช่วยเหลือ

  ค.เป็นบริเวณที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม

  ง.ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ เช่น แพะ แกะ ม้า และทำกสิกรรม

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  11.เพราะเหตุใดบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำในทวีปเอเชียจึงเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมที่สำคัญของโลก

  answer choices

  ก.เป็นศูนย์กลางในการติดต่อค้าขาย

  ข.มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การดำรงชีพ

  ค.เป็นบริเวณที่มีความสงบร่มเย็น

  ง.เป็นบริเวณที่มีพื้นที่มากกว่าทวีปอื่น

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  22.ข้อใดต่อไปนี้สัมพันธ์กันไม่ถูกต้อง

  answer choices

  ก.ที่ราบลุ่มแม่น้ำสินธุ - ปากีสถาน

  ข.ที่ราบลุ่มแม่น้ำคงคา - อินเดีย

  ค.ทีราบลุ่มแม่น้ำคงคา - บังกลาเทศ

  ง.ที่ราบลุ่มแม่น้ำพรหมบุตร – อินเดีย

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  21.ข้อใดกล่าวถึงลักษณะประชากรและวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียใต้ได้ถูกต้อง

  answer choices

  ก.มีประชากรมากที่สุดในโลก

  ข.ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว

  ค.นับถือศาสนาและภาษาเดียวกันทั้งภูมิภาค

  ง.มีประเพณีและวัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  20.สาเหตุที่ทำให้พื้นที่บางส่วนของภูมิภาคเอเชียใต้ได้รับความเสียหายจากวาตภัยอยู่เสมอคืออะไร

  answer choices

  ก.ไม่มีป่าไม้ปกคลุม

  ข.ประชากรมีการศึกษาน้อย

  ค.อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดพายุ

  ง.แม่น้ำสายเล็กระบายน้ำไม่ทัน

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  19.ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของเมืองฮารัปปา และเมืองโมเฮนโจ-ดาโร ในฐานะหลักฐาน ทางประวัติศาสตร์

  answer choices

  ก.แสดงให้เห็นลักษณะการวางผังเมืองในยุคโบราณ

  ข.แสดงให้เห็นลักษณะการดำเนินชีวิตของชาวอินเดียยุคโบราณ

  ค.แสดงให้เห็นความก้าวหน้าของวิทยาการทางการแพทย์ของชาวอินเดีย

  ง.แสดงให้เห็นเทคนิคการสร้างที่อยู่อาศัยอันมีระเบียบแบบแผน

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  18. “เทือกเขาทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจอร์แดนสูงลดหลั่นกันและเต็มไปด้วยถ้ำ จึงเป็นสถานที่ชาวเนบาตาเอี้ยนจะยึดเป็นสำนักพักอาศัย และต่อมาก็ขุดเจาะหน้าผาสร้างเป็นเมืองท่ามกลางหุบเขาอันทุรกันดารอันน่าฉงนขึ้นมา” จากข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแหล่งมรดกดลกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียในข้อใด

  answer choices

  ก.เมืองเพตรา

  ข.เมืองโบราณสมาร์รา

  ค.สุสานของโคจา อาห์เหม็ด ยาซาวี

  ง.โบราณสถานแห่งหุบเขาบามิยัน

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  17.คัมภีร์ที่นักวิชาการเชื่อว่ามีความเก่าแก่ที่สุดของอินเดียชื่อว่าอะไร

  answer choices

  ก.คัมภีร์พระเวท

  ข.คัมภีร์พระสูต

  ค.คัมภีร์พระบท

  ง.คัมภีร์พระธรรมศาสตร์

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  16.การที่อินเดียมีหลักฐานที่เป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์น้อย ส่งผลต่อการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยโบราณ

  ของอินเดียอย่างไร

  answer choices

  ก.นักประวัติศาสตร์ขาดหลักฐานที่จะใช้ศึกษา

  ข.ประวัติศาสตร์ไม่ชัดเจนยากต่อการศึกษา

  ค.ขาดเอกสารที่ถือเป็นมรดกของชาติ

  ง.การศึกษาไม่ครบตามวิธีการทางประวัติศาสตร์

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  15.โบราณสถานข้อใดที่แสดงให้เห็นอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุเด่นชัดที่สุด

  answer choices

  ก.เมืองโมเฮนโจ - ดาโร และ มีรุต

  ข.เมืองฮารัปปา และ มถุรา

  ค.เมืองปาฏลีบุตร และ มหินทรา

  ง.เมืองโมเฮนโจ - ดาโร และ ฮารัปปา

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  14.ข้อใดจัดเป็นลักษณะเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมของเมืองโบราณในอินเดีย

  answer choices

  ก.มีการวางผังเมืองอย่างเป็นระเบียบ

  ข.นับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำเมือง

  ค.เลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคและใช้แรงงาน

  ง.มีการติดต่อค้าขายกับดินแดนที่อยู่ห่างไกล

 • Question 21
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  13.สภาพภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นที่ราบกว้างใหญ่ของเอเชียกลางเหมาะแก่การประกอบอาชีพใดมากที่สุด

  answer choices

  ก.เลี้ยงสัตว์

  ข.เพาะปลูก

  ค.ค้าขาย

  ง.ประมง

 • Question 22
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  12.ภูมิภาคใดของทวีปเอเชียที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างทวีปทั้งสาม

  answer choices

  ก.เอเชียใต้

  ข.เอเชียตะวันออก

  ค.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  ง.เอเชียตะวันตกเฉียงใต้

 • Question 23
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  23.หลักฐานในข้อใดที่แสดงให้เห็นว่ามีการตั้งถิ่นฐานของประชากรในภูมิภาคเอเชียใต้มาเป็นระยะเวลายาวนาน

  answer choices

  ก.พบหลักฐานการตั้งราชวงศ์

  ข.พบหลักฐานการนับถือศาสนา

  ค.พบหลักฐานการดำเนินชีวิตแบบเกษตรกรรม

  ง.พบหลักฐานเครื่องมือใช้ของมนุษย์สมัยหินและโลหะ

 • Question 24
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  24.“ทัชมาฮัล” ในสมัยราชวงศ์โมกุล สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใด

  answer choices

  ก.แสดงความยิ่งใหญ่ของอินเดีย

  ข.ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม

  ค.ป้องกันการรุกรานของข้าศึก

  ง.เป็นอนุสรณ์แห่งความรัก

 • Question 25
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  25.ข้อใดจัดเป็นลักษณะเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมของเมืองโบราณในอินเดีย

  answer choices

  ก.มีการวางผังเมืองอย่างเป็นระเบียบ

  ข.นับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำเมือง

  ค.เลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคและใช้แรงงาน

  ง. มีการสร้างพระพุทธรูป

 • Question 26
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  36.ชาวจีนเชื่อว่าการฝังเข็มทำให้เกิดผลดีต่อร่างกายอย่างไร

  answer choices

  ก.ทำให้หายจากอาการเจ็บป่วยได้เร็วขึ้น

  ข.ช่วยรักษาอวัยวะส่วนที่ทำงานไม่ปกติให้กลับดีขึ้น

  ค.ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งดูอ่อนเยาว์

  ง.ช่วยกระตุ้นให้พลังที่ไหลหมุนเวียนในร่างกายเป็นปกติ

 • Question 27
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  35.ฉินสื่อหวงตี้หรือจิ๋นซีฮ่องเต้สร้างกำแพงเมืองจีนเพื่อจุดประสงค์ใด

  answer choices

  ก.ป้องกันการรุกรานของชนป่าเถื่อน

  ข.ป้องกันการรุกรานของชาวต่างชาติ

  ค.แบ่งระหว่างจีนกับชาวต่างชาติอารยธรรม

  ง.เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของจีน

 • Question 28
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  34.“อาณัติแห่งสวรรค์” เกี่ยวข้องอย่างไรกับแนวคิดด้านการปกครองของจีน

  answer choices

  ก.กษัตริย์ต้องเป็นจอมทัพ

  ข.กษัตริย์ต้องเอาใจใส่ทุกข์ สุข ของราษฎร

  ค.กษัตริย์ต้องปกครองโดยใช้อาณัติแห่งสวรรค์

  ง.กษัตริย์ต้องปกครองการเกิดน้ำท่วม ฝนแล้ง โรคระบาด

 • Question 29
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  33.ข้อใดคือคำสอนที่สำคัญของลัทธิเต๋า

  answer choices

  ก.มนุษย์ทุกคนมีกรรมเป็นกำเนิด

  ข.มนุษย์ควรปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามฐานะทางสังคม

  ค.มนุษย์ควรทำตัวให้สอดคล้องกับธรรมชาติ

  ง.มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกันมาแต่กำเนิด

 • Question 30
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  32.สภาพทางภูมิศาสตร์บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำของเอเชียตะวันออกเหมาะแก่การประกอบอาชีพใดเป็นหลัก

  answer choices

  ก.เกษตรกรรม

  ข.อุตสาหกรรม

  ค.ทำการประมง

  ง.ทำการค้าระหว่างประเทศ

 • Question 31
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  31.ในสมัยราชวงศ์ซ้องสตรีชาวจีนมีค่านิยมใด

  answer choices

  ก.การมีสามีเพียงคนเดียว

  ข.ความเป็นแม่บ้านที่เพรียบพร้อม

  ค.ซื่อสัตย์กตัญญูต่อบุพการีผู้มีพระคุณ

  ง.การรัดเท้าให้เล็กเพื่อความสวยงาม

 • Question 32
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  30.ข้อใดไม่สัมพันธ์กับ “วีรบุรุษทางวัฒนธรรม” ในประวัติศาสตร์จีน

  answer choices

  ก.เป็นผู้ค้นพบการใช้ไฟ

  ข.เป็นผู้สอนให้รู้จักการเพาะปลูก

  ค.เป็นผู้คิดประดิษฐ์ตัวอักษรจีน

  ง.เป็นผู้คิดค้นการวางทิศตามหลักฮวงจุ้ย

 • Question 33
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  29.ข้อใดกล่าวถึงวิธีสัตยเคราะห์ของมหาตมะ คานธีได้ถูกต้องที่สุด

  answer choices

  ก.การอดอาหารเพื่อประท้วง

  ข.การประท้วงโดยสันติวิธี

  ค.การไม่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาล

  ง.การสร้างความร่วมมือระหว่างชาวฮินดูกับมุสลิม

 • Question 34
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  28.ลักษณะเด่นของอารยธรรมอินเดียที่ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันคือเรื่องใด

  answer choices

  ก.ความนิยมทางไสยศาสตร์

  ข.อดทนต่อความยากจน

  ค.ประเพณีล้างบาปในแม่น้ำคงคา

  ง.การยึดมั่นในวรรณะและลัทธิศาสนา

 • Question 35
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  27.ข้อความใดกล่าวถึงการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านอารยธรรมของเอเชียใต้ ผิดไปจากความเป็นจริง

  answer choices

  ก.เป็นแหล่งกำเนิดศาสนาสำคัญของโลก

  ข.เป็นผู้คิดค้นระบบตัวเลข 1-9 แทนการใช้เลขโรมัน

  ค. เป็นผู้ริเริ่มการสร้างเข็มทิศขึ้นใช้เอง

  ง.เป็นผู้คิดค้นระบบทศนิยมขึ้นใช้ในการคำนวณ

 • Question 36
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  26.ข้อใดคือรูปแบบการปกครองของอินเดียหลังจากที่ได้รับเอกราชจากอังกฤษ

  answer choices

  ก.ประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐ

  ข.ประชาธิปไตยแบบสมาพันธรัฐ

  ค.ประชาธิปไตยแบบมลรัฐ

  ง.ประชาธิปไตยแบบเอกรัฐ

 • Question 37
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  37. ลัทธิขงจื๊อมีอิทธิพลต่อความเชื่อใดต่อไปนี้มากที่สุด

  answer choices

  ก.ชีวิตหลังความตาย

  ข.การเคารพบูชาบรรพบุรุษ

  ค.ความยิ่งใหญ่ของชาวจีน

  ง.การทำความดีเพื่อชาติหน้า

 • Question 38
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  38. เหตุผลที่ทำให้ลักษณะทางวัฒนธรรมของประชากรในเอเชียตะวันออกมีความคล้ายคลึงกันคืออะไร

  answer choices

  ก.ได้รับอิทธิพลจากแหล่งเดียวกัน

  ข.อาศัยอยู่ในเขตภูมิอากาศเดียวกัน

  ค.เริ่มก่อตั้งประเทศในระยะเวลาใกล้เคียงกัน

  ง.มีลักษณะทางสังคมแบบเดียวกัน

 • Question 39
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  39.เพระเหตุใด เราจึงต้องไปศึกษาบริเวณลุ่มแม่น้ำไทกริสและแม่น้ำยูเฟรทีส เมื่อต้องการทราบเรื่องราว

  เกี่ยวกับอารยธรรมเมโสโปเตเมีย

  answer choices

  ก.เป็นบริเวณที่มีความสวยงาม

  ข.มีโบราณสถานหลงเหลืออยู่มาก

  ค.ยังมีชนเผ่าดั้งเดิมอาศัยอยู่บริเวณนี้

  ง.เป็นแหล่งกำเนิดของอารยธรรมเมโสโปเตเมีย

 • Question 40
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  40.เหตุผลสำคัญที่ทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เป็นที่รู้จักมาตั้งแต่ครั้งอดีตคืออะไร

  answer choices

  ก.อยู่ใกล้กับทวีปยุโรป

  ข.เป็นอู่อารยธรรมดั้งเดิม

  ค.มีทำเลที่ตั้งเหมาะสม

  ง.ประชากรมีฐานะความเป็นอยู่ดี

 • Question 41
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  41.ประชากรส่วนใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้มีเชื้อสายและนับถือศาสนาใด

  answer choices

  ก.อาหรับ - อิสลาม

  ข.อารยัน – ฮินดู

  ค.เติร์ก - อิสลาม

  ง.ยิว - ยูดาย

 • Question 42
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  42.“อักษรคูนิฟอร์ม” ในอารยธรรมเมโสโปเตเมียมีลักษณะอย่างไร

  answer choices

  ก.เป็นอักษรภาพ เขียนตามสุสานของกษัตริย์

  ข.คล้ายกับตัวอักษรภาษาอังกฤษในปัจจุบัน

  ค.ตัวอักษรคล้ายรูปลิ่มเขียนบนแผ่นดินเหนียว

  ง.เขียนด้วยอักษรฮีบรูแต่อ่านออกเสียงแบบอาหรับ

 • Question 43
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  43.ประมวลกฎหมายฮัมมูราบีของจักรวรรดิบาบิโลเนียมีหลักการลงโทษผู้กระทำผิดแบบใด

  answer choices

  ก.ตาต่อตาฟันต่อฟัน

  ข.ประนีประนอมให้โอกาสกลับใจ

  ค.คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน

  ง.มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน

 • Question 44
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  44.บริเวณใดของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุด

  answer choices

  ก.บริเวณอ่าวเปอร์เซีย

  ข.บริเวณคาบสมุทรอาหรับ

  ค.ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

  ง.ที่ราบลุ่มแม่น้ำไทกริส – ยูเฟรทีส

 • Question 45
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  50.ชาวสุเมเรียน มีความสำคัญอย่างไร

  answer choices

  ก.เป็นชนชาติแรกที่ประดิษฐ์ตัวอักษร

  ข.เป็นผู้ประมวลกฎหมาย

  ค.เป็นชนเผ่าดั้งเดิมของเอเชียใต้

  ง.เป็นผู้รุกรานจักรวรรดิจีน

 • Question 46
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  49.ซิกกูแรต มีลักษณะคล้ายกับอะไร

  answer choices

  ก. วัด

  ข.พีระมิด

  ค.โบสถ์

  ง. มัสยิด

 • Question 47
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  48.ศาสนาในข้อใดที่มีต้นกำเนิดจากภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้

  answer choices

  ก.เชน - ฮินดู

  ข.คริสต์ – อิสลาม

  ค.ยูดาย – พระพุทธศาสนา

  ง.ชินโต - โซโรอัสเตอร์

 • Question 48
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  47.ศาสนาใดที่มีต้นกำเนิดจากอิหร่านซึ่งปัจจุบันถือเป็นศาสนาที่หมดสิ้นไปจากโลกแล้ว

  answer choices

  ก.ศาสนาอัชเทค

  ข.ศาสนาโวดาน

  ค.ศาสนาอะโฟรไดท์

  ง.ศาสนาโซโรอัสเตอร์

 • Question 49
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  46.ข้อใดไม่ใช่สาเหตุสำคัญของความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้

  answer choices

  ก.เชื้อชาติ

  ข.ภาษา

  ค.ศาสนา

  ง.สีผิว

 • Question 50
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  45.สภาพอากาศที่ร้อนจัดและแห้งแล้งส่งผลต่อการตั้งถิ่นฐานของประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้อย่างไร

  answer choices

  ก.ทำให้ประชากรตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่ง

  ข.ทำให้ประชากรสร้างบ้านเรือนบริเวณที่โล่งแจ้ง

  ค.ทำให้รู้จักใช้ไม้เป็นวัสดุในการสร้างบ้าน

  ง.ทำให้ประชากรเร่ร่อนไปยังดินแดนอื่นที่มีความอุดมสมบูรณ์กว่า

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game