การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
40 QuestionsShow answers
 • Question 1
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  กิจกรรมใดในห่วงโซ่อุปทานที่ไม่ได้เพิ่มคุณค่าให้กับตัวสินค้า แต่เป็นกิจกรรมที่ต้องมีไว้เพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้าที่ไม่คงที่

  answer choices

  การจัดซื้อ

  การจัดหา

  การจัดเก็บ

  การขนส่ง

 • Question 2
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดคือบริษัทที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานที่มีอำนาจ

  answer choices

  Focal Firm

  Leader Firm

  Basic Firm

  Direct Firm

 • Question 3
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ขอบเขตของการจัดการห่วงโซ่อุปทานในส่วนใดของระดับปฏิบัติการ เน้นการสนับสนุนการผลิตเป็นหลัก

  answer choices

  การจัดการวัสดุ

  การจัดการการกระจายสินค้า

  การกำหนดนโยบายสินค้าคงคลัง

  การกำหนดนโยบายเพื่อการให้บริการลูกค้า

 • Question 4
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ส่วนใดของระดับปฏิบัติการ เป็นการสนับสนุนการตลาดและการขายเป็นหลัก

  answer choices

  การจัดการวัสดุ

  การจัดการการกระจายสินค้า

  การกำหนดนโยบายสินค้าคงคลัง

  การกำหนดนโยบายเพื่อการให้บริการลูกค้า

 • Question 5
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ขอบเขตของการจัดการห่วงโซ่อุปทานหน้าที่ในข้อใดเกี่ยวข้องกับการจัดการการกระจายสินค้า

  answer choices

  การจัดซื้อ การจัดหา และการขนส่ง

  การจัดซื้อ การผลิต และการขนส่ง

  การจัดซื้อ การจัดหา และการผลิต

  การจัดการคลังสินค้า และการขนส่ง

 • Question 6
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ปัจจัยในการกำหนดช่องทางการจัดจำหน่ายใดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย

  answer choices

  ปัจจัยด้านตลาด

  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์

  ปัจจัยด้านคนกลาง

  ปัจจัยดัานราคา

 • Question 7
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการกำหนดช่องทางในการนำและกระจายผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย

  answer choices

  ส่วนประสมทางการตลาด

  ส่วนประสมการจัดจำหน่าย

  ช่องทางการจัดจำหน่าย

  การกระจายตัวสินค้า

 • Question 8
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ตลาดสินค้าอุตสาหกรรมจะไม่นิยมใช้คนกลางประเภทใด

  answer choices

  ตัวแทนจำหน่าย

  นายหน้า

  ผู้ค้าส่ง

  ผู้ค้าปลีก

 • Question 9
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นกิจกรรมที่ตัองทำร่วมกับงานการขนส่ง

  answer choices

  การจัดการกับคำสั่งซื้อ

  การวางแผนการเก็บรักษาสินค้า

  การจัดการสินค้าคงคลัง

  การจัดการด้านวัสดุและอุปกรณ์ในการเคลื่องย้าย

 • Question 10
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้ช่องทางการจัดจำหน่ายประสบความสำเร็จ

  answer choices

  เงินทุน

  ความร่วมมือระหว่างองค์กร

  บุคคากรมีความรู้ ความสามารถ

  การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน

 • Question 11
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  กิจกรรมในข้อใดที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการขนถ่าย

  answer choices

  การขนส่ง

  การจัดการสินค้าคงคลัง

  การจัดการเพี่ยวกับคำสั่งซื้อ

  การจัดการเคลื่อนย้ายวัสดุ

 • Question 12
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  กิจกรรมในข้อใดที่มีต้อนทุนการดำเนินงานสูงสุดและมีความจำเป็นในการกระจายตัวสินค้า

  answer choices

  การขนส่ง

  การจัดการสินค้าคงคลัง

  การจัดการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ

  การจัดการเคลื่อนย้ายวัสดุ

 • Question 13
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  กิจกรรมในข้อใดที่มีต้นทุนการดำเนินงานสูง แต่มีความจำเป็นต่อกระบวนการผลิตมาก

  answer choices

  การขนส่ง

  การจัดการสินค้าคงคลัง

  การจัดการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ

  การจัดการเคลื่อนย้ายวัสดุ

 • Question 14
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  กิจกรรมในข้อใดที่จะช่วยทำให้หน่วยผลิตสามารถวางแผนการผลิตล่วงหน้า วางแผนการจัดการสินค้าคงคลัง รวมทั้งวางแผนการจัดการจัดส่งสินค้าไปสู่จุดหมายได้แม่นยำ

  answer choices

  การขนส่ง

  การจัดการสินค้าคงคลัว

  การจัดการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ

  การจัดการเคลื่อนย้ายวัสดุ

 • Question 15
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  โครงสร้างระบบการกระจายตัวสินค้าของผลิตภัณฑ์ที่มีอายุสั้น เช่น หนังสือพิมพ์ ขนมปัง จะมีรูปแบบตามข้อใด

  answer choices

  จัดจำหน่ายผ่านศูนย์กระจายสินค้า

  จัดจำหน่ายผ่านร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีก

  จัดจำหน่ายโดยตรงไปยังผู้บริโภค

  จัดจำหน่ายโดยตรงผ่านร้านค้าปลีก

 • Question 16
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการขนส่งที่รัฐบาลเป็นผู้ลงทุน

  answer choices

  แม่น้ำลำคลอง

  เส้นทางการบิน

  เส้นทางเดินเรือทะเล

  ถนนและรถไฟ

 • Question 17
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นองค์ประกอบของระบบการขนส่งที่จัดอยู่ในกลุ่มอุปกรณ์ในการขนส่ง

  answer choices

  เส้นทางการขนส่ง

  ผู้ประกอบการขนส่ง

  สถานีในการขนส่ง

  อุปกรณ์ในการขนส่ง

 • Question 18
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  รูปแบบการขนส่งประเภทใดที่มีข้อจำกัดในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่จะขนส่ง

  answer choices

  การขนส่งทางน้ำ

  การขนส่งทางอากาศ

  การขนส่งทางถนน

  การขนส่งทางท่อ

 • Question 19
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นอุปกรร์ในการขนส่ง

  answer choices

  รางรถไฟ

  รถบรรทุก

  สนามบิน

  บรรจุภัณฑ์

 • Question 20
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  การขนส่งประเภทใดที่เป็นระบบการขนส่งที่สามารถดำเนินการแบบ Door to Door

  answer choices

  การขนส่งทางน้ำ

  การขนส่งทางรถไฟ

  การขนส่งทางอากาศ

  การขนส่งทางถนน

 • Question 21
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ระบบธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ที่เรียกว่า Modem Tradeมักจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าเพื่อรองรับการกระจายตัวสินค้าไปยังสาขาทั่วไปเทศ คือธุรกิจประเภทใด

  answer choices

  สหกรณ์

  ธุรกิจบริการ

  ธุรกิจค้าปลีก

  ธุรกิจการผลิต

 • Question 22
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดคือคลังสินค้าที่มีวัตถุประสงค์ในการเก็บรักษาสินค้าที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ

  answer choices

  คลังสินค้าห้องเย็น

  คลังสินค้าทัณฑ์บน

  คลั่งสินค้าอันตราย

  คลังเก็บสินค้าเฟอร์นิเจอร์

 • Question 23
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นคลังสินค้าที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของกรมศุลกากร

  answer choices

  คลังสินค้าทั่วไป

  คลังเก็บสินค้าห้องเย็น

  คลังสินค้าทัณฑ์บน

  คลังสินค้าพิเศษบางประเทภ

 • Question 24
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นกิจกรรมลำดับแรกในการดำเนินงานคลังสินค้า

  answer choices

  การจ่ายสินค้า

  กระบวนการรับสินค้า

  กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูล

  กระบวนการในการคัดแยกหรือแปลงหน่วย

 • Question 25
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  คลังสินค้าที่เรียกว่า ไซโล ตรงกับสิ่งใด

  answer choices

  คลังเก็บสินค้าทั่วไป

  คลังเก็บสินค้าอันตราย

  คลังเก็บสินค้าแบบมวลสาร

  คลังเก็บสินค้าเฉพาะพืชผลทางเกษตร

 • Question 26
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นต้นทุนคงที่ที่เกิดจากการมียานพาหนะเป็นของตนเอง

  answer choices

  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

  ค่าล่วงเวลาพนักงานขับรถ

  ค่าผ่านทางด่วนหรือทางหลวงพิเศษ

  ค่าเสื่อมราคายานพาหนะ

 • Question 27
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ที่เป็นกิจกรรมหลักในการกระจายตัวสินค้า

  answer choices

  การบริการลูกค้า

  การพยากรณ์อุปสงค์

  กระบวนการสั่งซื้อ

  การขนส่ง

 • Question 28
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ที่สนับสนุนในการกระจายสินค้า ในการเป็นที่พักสินค้า

  answer choices

  การติดต่อสื่อสาร

  การบรรจุหีบห่อ

  การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ

  การเลือดที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า

 • Question 29
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  โครงสร้างต้้นทุนในการกระจายสินค้า ต้นทุนข้อใดเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับการบริหารการกระจายตัวสินค้า

  answer choices

  ต้อนทุนทางตรงซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร

  ต้นทุนความเสี่ยงการล้าสมัยของสินค้า

  ต้นทุนค่าพื้นที่จัดเก็บสินค้า

  ต้นทุนในการขนถ่ายหรือเคลื่อนย้ายสินค้า

 • Question 30
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อต้นทุนค่าขนส่งที่เกี่ยวข้องกับอัตราส่วนของน้ำหนักต่อปริมาตรสินค้า

  answer choices

  ความหนาแน่นของสินค้า

  ความรับผิดชอบในการจัดส่งที่มีต่อตัวสินค้า

  ความสามารถในการจัดเรียงสินค้าบนยานพาหนะ

  ความสะดวกในการขนถ่าย

 • Question 31
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ส่วนประกอบสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศใดเป็นอุปกรณ์หลักที่มีความสำคัญช่วยให้สามารถเริ่มการดำเนินงานได้

  answer choices

  Hardware

  Software

  Data

  PeoPleware

 • Question 32
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ส่วนประกอบสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศใดเป็นชุดคำสั่งการใช้งาน ทำหน้าที่ในการสั่งการไปยังจุดต่าง ๆ เชื่อมโยงข้อมูลที่ถูกส่งไป รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงข้อมุลให้เป็นปัจจุบัน

  answer choices

  Hardware

  Software

  Database

  Peopleware

 • Question 33
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ในการจัดการห่วงโซ่คุณค่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ระบบนี้เกิดประสิทธิผลสูงสุด คือข้อใด

  answer choices

  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล

  มีงบประมาณพร้อมที่จะดำเนินการ

  พนักงานทุกคนให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน

  การใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมโยงระบบให้สามารถจัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 • Question 34
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นระบบการควบคุมหรือติดตามยานพาหนะเพื่อให้ทราบว่ายานพาหนะอยู่ที่ใด มีการเคลื่อนที่อย่างไร

  answer choices

  Barcode

  RFID

  GPS แบบ Tracking

  Internet

 • Question 35
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นเทคโนโลยีที่นิยมใช้เพื่อช่วยให้การติดฉลากวัตถุด้วยอุปกรณ์ที่มีชิปความจำอยู่ เป็นชิปที่มีคุณลักษณะพิเศษในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มากขึ้น

  answer choices

  Bracode

  RFID

  GPS

  Internet

 • Question 36
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นองค์ประกอบของการให้บริการก่อนการทำธุรกรรม

  answer choices

  กิจกรรมการจัดซื้อ

  กิจกรรมการขนส่ง

  กิจกรรมการเก็บรักษา

  กิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากลูกค้า

 • Question 37
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การตอบสนางต่อผู้บริโภคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  answer choices

  การสร้างกำแพงป้องกันคู่แข่งชัน

  การเข้าถึงลูกค้าทุกคนโดยใช้เทคโนโลยี

  การพัฒนาความตัองการซื้อสินค้าของลูกค้า

  การที่ทุกหน่วยธุรกิจจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ

 • Question 38
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นเป้าหมายของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

  answer choices

  การสร้างกำแพงป้องกันคู่แข่งขัน

  การเข้าถึงลูกค้าทุกคนโดยใช้เทคโนโลยี

  การพัฒนาความต้องการซื้อสินค้าของลูกค้า

  การเปลี่ยนจากผู้บริโภคทั่วไปสู่การเป็นลูกค้าตลอดไป

 • Question 39
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นองค์ประกอบของการให้บริการระหว่างการทำธุรกรรม

  answer choices

  กิจกรรมการจัดซื้อ

  กิจกรรมการจัดการส่งคืนสินค้า

  กิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสานของลูกค้า

  กิจกรรมการพยากรณ์ความต้องการวัตถุดิบหรือสินค้า

 • Question 40
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นองค์ประกอบของการให้บริการหลังการทำธุรกรรม

  answer choices

  กิจกรรมการขาย

  กิจกรรมการจัดซื้อ

  กิจกรรมการจัดการส่งคืนสินค้า

  กิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารของลูกค้า

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game