ข้อสอบสังคม O-NET 62
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
80 QuestionsShow answers
 • Question 1
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ตามพุทธประวัติ เหตุการณ์ใดในคราวประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ที่แสดงให้เห็นว่า

  "มนุษย์มีศักยภาพในการพัฒนาคนให้ประเสริฐสูงสุดได้"

  answer choices

  ทรงพระดำเนิน 7 ก้าว

  ประทับยืนพระยุคลบาทเสมอกัน

  ทรงเปล่งอาสภิวาจา

  มีดอกบัวรองรับพระยุคลบาท

  ทรงบ่ายพระพักตร์ไปเบื้องทิศอุดร

 • Question 2
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  พิธีกรรมใดที่พระเยซูทรงได้รับมาจากนักบุญในศาสนายูดาห์

  answer choices

  ศีลล้างบาป

  ศีลกำลัง

  ศีลอภัยบาป

  ศีลมหาสนิท

  ศีลอนุกรม

 • Question 3
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ในการมอบหมายงานที่ดีนั้น จะต้องมอบหมายให้ชัดลงไปว่า "ทำอะไร เพื่ออะไร และทำอย่างไร" ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถดำเนินการได้อย่างสะดวก และบรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหมาย ข้อความข้างต้นสอดคล้องกับสาระสำคัญในข้อใด

  answer choices

  ปฐมเทศนา

  ปัจฉิมโอวาท

  อนัตตลักขณสูตร

  โอวาทปาฏิโมกข์

  มัชฌิมาปฏิปทา

 • Question 4
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิที่สอดคล้องกับ "ปรโตโฆสะ"(เสียงจากผู้อื่น)

  answer choices

  พ่อแม่ที่ติดสุรา

  ครูที่ตามใจนักเรียน

  เพื่อนที่ชวนไปเที่ยวกลางคืน

  พระภิกษุที่ผูกดวงให้

  ผู้นำชุมชนชักชวนให้บำเพ็ญประโยชน์

 • Question 5
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดกล่าวได้อย่างถูกต้องตามหลักอริยสัจ 4

  answer choices

  ปัญหาของชีวิตเป็นเหตุ

  วิธีแก้ปัญหาชีวิตเป็นเหตุ

  สาเหตุของปัญหาชีวิตเป็นผล

  สาเหตุและวิธีแก้ปัญหาชีวิตเป็นผล

  ความดับของปัญหาชีวิตเป็นทั้งเหตุและผล

 • Question 6
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  วันหนึ่งแดงได้เปิดประเด็นคุยกับเพื่อนๆว่า "อริยสัจ 4 เป็นหลักที่สามารถแก้ปัญหาชีวิตได้ ถ้าหากมีการนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง ฉันเชื่อมั่นในหลักอริยสัจ 4 เพียงแต่การนำไปใช้จะต้องมีอะไรสักอย่างที่เป็นกุญแจหรือเป็นเงื่อนไขสำคัญในการแก้ปัญหาได้อย่างประสบความสำเร็จ"

  ดำมห้ความเห็นว่า "นั่นนะสิ นี่แหละโจทย์สำคัญของอริยสัจ 4 ที่พวกเราจะต้องค้นหา"

  จากสถานการณ์นี้ กุญแจหรือเงื่อนไขสำคัญคืออะไร

  answer choices

  ความประพฤติเรียบร้อย

  จิตใจที่ตั้งมั่นไม่เปลี่ยนแปลง

  ปัญหารอบรู้ตามความจริง

  ศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหว

  ความเมตตากรุณาต่อตนเองและสรรพสัตว์

 • Question 7
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  มีเพื่อนชาวต่างชาติคนหนึ่งต้องการเรียนรู้และปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเฉพาะที่เป็นแก่น หรือ หัวใจสำคัญที่สุด เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถครอบคลุมหลักธรรมทั้งหมดได้ นักเรียนจะแนะนำหลักธรรมข้อใด จึงจะถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา

  answer choices

  เมตตา

  สติ

  ทาน

  ศีล

  ศรัทธา

 • Question 8
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  พุทธพจน์บทใดสะท้อนถึงการปฏิวัติสังคมวัฒนธรรมของชมพูทวีป ชนิดที่เรียกว่า "พลิกฟ้าคว่ำแผ่นดิน"

  answer choices

  สติ โลกสุมิ ชาคโร : สติเป็นเครื่องตื่นโลก

  สนฺตุฏฐี ปรมํ ธนํ : ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง

  ราชา มุขํ มนุสฺสานํ : พระราชาเป็นประมุขของประเทศ

  อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ : ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

  โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ : ฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุข

 • Question 9
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  เมื่อใดที่นักเรียนจะใช้แนวทางการพัฒนาที่เรียกว่า "ปหานะ" ตามหลักพุทธวิถีได้อย่างถูกต้อง

  answer choices

  เมื่อเห็นปัญหาจนชัดเจน

  เมื่อรู้ตนตอของปัญหาที่แท้จริง

  เมื่อปัญหาหมดไปหรือถูกแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

  เมื่อพบแนวทางแก้ไขที่ถูกต้องและยั่งยืน

  เมื่อสังคมและชุมชนให้ความร่วมมือกัน

 • Question 10
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอนหนึ่งว่า "ความเจริญของคนทั้งย่อมเกิดมาจากประพฤติดีอประพฤติชอบ และการหาเลี้ยงชีพในทางที่ชอบเป็นำคัญ" พระบรมราโชวาทข้างต้นมีสาระสำคัญตรงกับหลักอริยมรรคนิยมข้อใด

  answer choices

  สัมมาทิฏฐิ และ สัมมาสังกัปปะ

  สัมมาสังกัปปะ และ สัมมาวาจา

  สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ

  สัมมาวายามะ และ สัมมาสมาธิ

  สัมมาสมาธิ และ สัมมาอาชีวะ

 • Question 11
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดในหลักปฏิบัติ 5 ประการ ของศาสนาอิสลาม ที่ศาสนิกชนผู้มีความสามารถและความพร้อมเท่านั้นจึงจะปฏิบัติได้

  answer choices

  การปฏิญาณตนต่อพระเจ้า

  การละหมาด

  การถือศีลอด

  การบริจาคอวัยวะ

  การประกอบพิธัฮัจญ์

 • Question 12
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  นายแดงแม้จะโกรธและเกลียดนายดำมากเพียงใด เต่เมื่อใดที่นายดำประสบกับความทุกข์ยากลำบากมาขอความช่วยเหลือ นายแดงก็จะให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำเสมอ เพราะคิดว่า ตนเองไม่ควรซ้ำเติมนายดำ แต่เขาก็ไม่เคยคิดที่จะยกโทษหรือให้อภัยนายดำเลย

  answer choices

  มีเมตตากายกรรม แต่ขาดเมตตาวจีกรรม

  มีเมตตาจีกรรม แต่ขาดเมตตามโนกรรม

  มีเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม แต่ขาดเมตตามโนกรรม

  มีเมตตากายกรรม เมตตามโนกรรม แต่ขาดทิฏิฐิสามัญญตา

  มีเมตตามโนกรรม เมตตาวจีกรรม แต่ขาดสาธารณโภคิตา

 • Question 13
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  วันเทโวโรหณะ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วันพระเจ้าเกิดโลก เนื่องจากสาเหตุใด

  answer choices

  เทพบุตรเทพธิดาบนสวรรค์ตามส่งเสด็จพระพุทธเจ้า และทำให้เทพบุตร เทพธิดาเหล่านั้นสามารถมองเห็นมนุษย์โลก ยมโลก พรหมโลก ได่ทั้งหมด

  พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากการโปรดพุทธมารดาแล้วเสด็จผ่านมาแสดงธรรมโปรดเทวโลกและยมโลก จนได้ดวงตาเห็นธรรม

  พระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาจากการเยี่ยมเยือนพรหมโลก เทวโลก และยมโลก

  มนุษย์โลกทั้งหมดสามารถมองเห็นพระพุทธเจ้าเทวโลก และยมโลกได้อย่างชัดเจนด้วยตาเปล่า

  มนุษย์โลก เทวโลก ยมโลก สามารถมองเห็นพระพุทธเจ้า และมองเห็นกันและกันได้

 • Question 14
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  พิธีกรรมใดในศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ที่ตรงกับการทำบุญศพและการเผาศพ ตามพิธีกรรมทางศาสนาในสังคมไทย

  answer choices

  ชาตกรรม

  วิวาหะ

  เปรตกรรม

  พิธีศราท

  อันนปราศนะ

 • Question 15
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  "วันกตัญญูแห่งชาติ" ในประเทศไทยตรงกับวันสำคัญใดในทางพุทธศาสนา

  answer choices

  วันวิสาขบูชา

  วันมาฆบูชา

  วันอาสาฬหบูชา

  วันเข้าพรรษา

  วันออกพรรษา

 • Question 16
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใด ไม่ใช่ วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ

  answer choices

  วันวิสาขบูชา

  วันมาฆบูชา

  วันเข้าพรรษา

  วันอาสาฬหบูชา

  วันอัฏฐมีบูชา

 • Question 17
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ตามกฎหมายไทย การสมรสกระทำได้ระหว่างชายกับหญิงที่มีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์

  ข้อใดต่อไปนี้ชายหญิงทำการสมรสกันได้ โดยไม่ขัดต่อกฎหมายไทย

  answer choices

  ชายหรือหญิงเป็นคนวิกลจริต

  ชายหรือหญิงมีคู่สมรสอยู่แล้ว

  ชายหรือหญิงเป็นผู้พิการทางกาย

  ชายหรือหญิงเป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมา

  ชายหรือหญิงมีอายุต่ำกว่า 17 ปี แต่มีเหตุสมควร และบิดามารดาอนุญาตให้สมรสกันได้

 • Question 18
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดกล่าวถูกต้องตามหลักกฎหมายทะเบียนราษฎร

  answer choices

  กรณีมีคนเกิดในบ้าน เจ้าบ้านต้องแจ้งแก่นายทะเบียนภายใน 20 วัน นับแต่วันเกิด

  กรณีมีคนเกิดนอกบ้าน เจ้าบ้านต้องแจ้งแก่นายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิดทุกกรณี

  กรณีมีคนเกิดในบ้าน และมีเหตุจำเป็น เจ้าบ้านต้องแจ้งแก่นายทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันเกิด

  กรณีมีคนเกิดนอกบ้าน และมีเหตุจำเป็น เจ้าบ้านต้องแจ้งแก่นายทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันเกิด

  กรณีมีคนเกิดไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือนอกบ้าน เจ้าบ้านต้องแจ้งแก่นายทะเบียนภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันเกิด

 • Question 19
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดาตามกฎหมายไทย

  answer choices

  การกู้ยืมเงินเกินกว่า 50 บาท ต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือ มิฉะนั้นจะฟ้องร้องบังคับไม่ได้ และเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีไม่ได้

  การกู้ยืมเงินเกินกว่า 50 บาท ต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือ มิฉะนั้นจะฟ้องร้องบังคับไม่ได้ และเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละ 15 ต่อปีไม่ได้

  การกู้ยืมเงินเกินกว่า 2000 บาท ต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือ มิฉะนั้นจะฟ้องร้องบังคับไม่ได้ และเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีไม่ได้

  การกู้ยืมเงินเกินกว่า 2000 บาท ต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือ มิฉะนั้นจะฟ้องร้องบังคับไม่ได้ และเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละ 15 ต่อปีไม่ได้

  การกู้ยืมเงินเกินกว่า 3000 บาท ต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือ มิฉะนั้นจะฟ้องร้องบังคับไม่ได้ และเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีไม่ได้

 • Question 20
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  นายหนึ่งโฆษณาเชิญชวนแก่ประชาชนโดยทั่วไป จะทำธุรกิจการค้าซึ่งมีผลประโยชน์มหาศาลทั้งในและต่างประเทศ ให้นำเงินมาฝากเป็นหุ้นส่วน จะจ่ายเป็นผลให้ร้อยละ 40 ต่อเดือน โดยที่นายหนึ่งรู้อยู่แล้วว่าไม่สามารถดำเนินการเช่นนั้นได้ ต่อมานายสองเห็นโฆษณา จึงตัดสินใจนำเงินฝากแก่นายหนึ่ง เป็นจำนวน 500,000 บาท ดังนี้การกระทำของนายหนึ่งมีความผิดทางอาญาหรือไม่

  answer choices

  ผิดฐานฉ้อโกง

  ผิดฐานลักทรัพย์

  ผิดฐานหลอกลวงผู้บริโภค

  ไม่ผิดฐานลักทรัพย์ เพราะเป็นการทำนิติกรรม

  ไม่ผิดฐานฉ้อโกง เพราะไม่ได้แสดงข้อความอันเป็นเท็งแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นข้อเท็จจริงในอนาคตว่าจะแบ่งกำไร

 • Question 21
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใด ไม่ใช่ สิทธิของผู้บริโภค

  answer choices

  มีอิสระในการเลือกสินค้าหรือบริการ

  ได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการ

  มีความระมัดระวังตรวจสอบคุณภาพและราคาก่อนซื้อสินค้า

  ได้รับการชดเชยค่าเสียหายในกรณีที่ผู้ขายละเมิดสิทธิของผู้บริโภค

  ได้รับทราบถึงคำพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอของสินค้าและบริการ

 • Question 22
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

  answer choices

  เป็นผลมาจากการลงประชามติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ โดยปราศจากเสียงคัดค้านของประเทศภาคีที่ร่วมลงนาม

  เป็นคำมั่นสัญญาในการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเท่าเทียม ไม่มีการเลือกปฏิบัติในประเทศภาคีที่ร่วมลงนาม

  เป็นผลของการปรึกษาหารือร่วมกัน ส่งผลให้เกิดการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศภาคีที่ร่วมลงนาม

  เป็นข้อตกลงสากลระดับพหุภาคีที่ส่งผลให้เกิดการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศที่ร่วมลงนาม

  เป็นเอกสารที่มีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่ากฎหมาย และมีผลผูกพันบังคับใช้ในประเทศภาคีที่ร่วมลงนาม

 • Question 23
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดกล่าวถึงวัฒนธรรม ไม่ถูกต้อง

  answer choices

  เป็นสิ่งสะท้อนความคิดความเชื่อที่คนในสังคมหนึ่งๆมีร่วมกัน

  เป็นวิถีชีวิตและแบบแผนที่คนในสังคมหนึ่งๆ ยึดถือปฏิบัติ

  เป็นเครื่องมือในการขัดเกลาและหล่อหลอมความเป็นสมาชิกของสังคมหนึ่งๆ

  เป็นเอกลักษณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งกันเดียวกันของสังคมหนึ่งๆ

  เป็นจารีตที่มีลักษณะตายตัว เปลี่ยนแปลงได้ยาก เนื่องจากได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมหนึ่งๆ

 • Question 24
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ประเพณีในวัฒนธรรมไทยข้อใดที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของวิถีการประกอบอาชีพ

  answer choices

  ประะเพณีชิงเปรต

  ประเพณีบุญบั้งไฟ

  ประเพณีไหลเรือไฟ

  ประเพณีลอยกระทง

  ประเพณีชักพระทางน้ำ

 • Question 25
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ค่านิยมในสำนวนไทยต่อไปนี้ข้อใดที่การปรับปรุงแก้ไขเพื่อสร้างวัฒนธรรมใหม่ของพลเมืองการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

  answer choices

  เอาใจเขามาใส่ใจเรา

  ปิดทองหลังพระ

  ขนทรายเข้าวัด

  ฟังหูไว้หู

  ไผ่ลู่ลม

 • Question 26
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับอัตลักษณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคมแห่ความหลากหลายวัฒนธรรม

  answer choices

  บุคคลตระหนักในสิทธิทางวัฒนธรรมของผู้ที่มาจากพื้นเพทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

  บุคคลควรรักษาอัตลักษณ์ของตนไว้ แม้จะอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายวัฒนธรรม

  บุคคลควรละทิ้งอัตลักษณ์ที่มีติดตัวเพื่อการหลอมรวมทางวัฒนธรรมให้เกิดความเป็นเอกภาพ

  บุคคลควรให้ความสำคัญกับการเรียนรู้เพื่อการสื่อสารและอยู่ร่วมกันระหว่างผู้ที่มีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกัน

  บุคคลควรให้คุณค่ากับการยอมรับแตกต่างและเคารพความหลากหลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

 • Question 27
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใด ไม่ใช่ แนวทางที่ถูกต้องในการผสมผสานวัฒนธรรมสากลให้เข้ากับวัฒนธรรมไทย

  answer choices

  วัฒนธรรมสากลต้องไม่ขัดแย้งต่อค่านิยม และความเชื่อเดิมที่มีอยู่

  วัฒนธรรมสากลต้องสามารถยึดโยงกับโครงสร้างทางสังคมที่มีอยู่เดิมได้

  วัฒนธรรมสากลต้องอยู่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับวัฒนธรรมไทยที่มีอยู่เดิมได้

  วัฒนธรรมสากลต้องก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากเดิมที่มีอยู่

  วัฒนธรรมสากลต้องมีส่วนเกื้อหนุนให้เกิดการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นจากพื้นฐานที่มีอยู่เดิม

 • Question 28
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นเกณฑ์ในการแบ่งรูปแบบรัฐออกเป็นรัฐเดี่ยว รัฐรวมแบบสมาพันธ์ และรัฐรวมแบบสหพันธรัฐ

  answer choices

  ประมุขของประเทศ

  ขนาดพื้นที่ของรัฐ

  ระบอบการเมืองการปกครองของรัฐ

  ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนภายในรัฐ

  ความสัมพันธ์ทางอำนาจระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่น

 • Question 29
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่พระราชอำนาจส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรไทย

  answer choices

  การแต่งตั้งองคมนตรี

  การแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์

  การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

  การแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

  การแก้ไขกฎมณเทียรบาลว่าด้วยการสืบสันติวงศ์

 • Question 30
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดจับคู่องค์กรกับอำนาจตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญได้ถูกต้อง

  answer choices

  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ - ไต่สวนเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูงกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าร่ำรวยกว่าปกติ

  ศาลรัฐธรรมนูญ - ถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่กระทำการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน - ยึดทรัพย์สินของข้าราชการระดับสูงที่ทุจริตเงินแผ่นดิน

  คณะกรรมการการเลือกตั้ง - ยึดทรัพย์ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

  ศาลปกครอง - พิจารณาคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

 • Question 31
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  การที่สังคมการเมืองหนึ่มีกลุ่มการเมืองหลากหลาย กลุ่มการเมืองต่างยอมรับความแตกต่างของกลุ่มอำนาจอื่นๆ และเคารพในฉันทานุมัติทางการเมืองตามกติกาประชาธิปไตย ให้กลุ่มอำนาจอื่นที่มีความคิด ค่านิยม และผลประโยชน์ต่างจากตนได้บริหารประเทศ สะท้อนแนวคิดข้อใดมากที่สุด

  answer choices

  ความเป็นพหุนิยมทางการเมือง

  ความเป็นสถาบันทางการเมือง

  การมีส่วนร่วมทางการเมือง

  ความสามัคคีทางการเมือง

  ความวุ่นวายทางการเมือง

 • Question 32
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  หากรัฐบาลของประเทศหนึ่งได้ประกาศนโยบายว่าจะดำเนินนโยบายเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ เปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศ และขยายเสรีภาพทางการเมือง จะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนนั้นในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ ยกเว้นข้อใด

  answer choices

  ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายพัฒนาของท้องถิ่น

  ได้รับสวัสดิการสังคมอย่างถ้วนหน้า และกว้าขวางจากรัฐ

  ได้รับการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

  ได้มีสิทธิพิเศษตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ

  ได้มีโอกาสลงทุนในกิจการที่รัฐเคยดำเนินการต่อรอง

 • Question 33
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือตลาดเสรีเมื่อเปรียบเทียบกับระบบเศรษฐกิจแบบอื่นๆ

  answer choices

  การจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพน้อยกว่า

  การกระจายรายได้และทรัพย์สินมักไม่มีความเท่าเทียม

  รัฐบาลมีเสรีภาพมากเกินไป ประชาชนไม่สามารถควบคุมได้

  รัฐบาลไม่สาามารถควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเอกชนได้

  รัฐบาลแทรกแซงตลาดจนทำให้กลไกราคาไม่สามารถทำงานได้

 • Question 34
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะหรือพฤติกรรมของผู้ผลิตในตลาดแต่ละประเภท

  answer choices

  ผู้ผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์จะร่วมมือกันตั้งราคาสูง

  ผู้ผลิตในตลาดกึ่งแข่งกึ่งผูกขาดจะตั้งราคาสูงเท่าใดก็ได้

  ผู้ผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์พบการกีดขวางการเข้าออกตลาดจากคู่แข่ง

  ผู้ผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์สามารถสร้างกำไรทั้งระยะสั้นและระยะยาว

  ผู้ผลิตในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดจะแข่งขันกันสร้างความแตกต่างให้สินค้าของตน

 • Question 35
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  เมื่อราคาสินค้าชนิดหนึ่งสูงขึ้น จะทำให้เกิดเหตุการณ์ใดกับสินค้าชนืดนั้น

  answer choices

  เส้นอุปทานเคลื่อนย้ายไปทางขวาทั้งเส้น

  เส้นอุปสงค์เคลื่อนย้ายไปทางขวาทั้งเส้น

  เส้นอุปสงค์เคลื่อนย้ายไปทางซ้ายทั้งเส้น

  ปริมาณซื้อลดลงโดยเคลื่อนย้ายไปบนเส้นอุปสงค์เดิม

  ปริมาณขายลดลงโดยเคลื่อนย้ายไปบนเส้นอุปทานเดิม

 • Question 36
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ถ้าถั่วลิสงเป็นสินค้าด้อย(inferior good) หากรายได้ของผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงดุลยภาพของตลาดถั่วลิสงอย่างไร

  answer choices

  ราคาและปริมาณดุลยภาพจะลดลง

  ราคาและปริมาณดุลยภาพจะเพิ่มขึ้น

  ราคาดุลยภาพจะลดลง แต่ปริมาณดุลยภาพจะเพิ่มขึ้น

  ราคาดุลยภาพจะสูงขึ้น แต่ปริมาณดุลยภาพจะลดลง

  ราคาดุลยภาพจะสูงขึ้น แต่ปริมาณดุลยภาพจะคงเดิม

 • Question 37
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นผลที่เกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลกำหนดราคาขั้นสูงของตลาดสินค้า

  answer choices

  ภาวะสินค้าล้นตลาด

  ภาวะขาดแคลนสินค้า

  อุปทานสินค้าเพิ่มขึ้น

  อุปสงค์สินค้าลดลง

  ราคาปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพในตลาด

 • Question 38
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ถ้าเนื้อไก่และเนื้อวัวเป็นสินค้าที่ใช้ทดแทนกัน เมื่อราคาเนื้อวัวลดลง ในขณะที่ราคาเนื้อไก่ยังคงเดิม จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเส้นอุปสงค์หรือเส้นอุปทานของสินค้าแต่ละชนิดตามข้อใด

  answer choices

  เส้นอุปทานของเนื้อวัวจะเคลื่อนย้ายไปทางซ้ายทั้งเส้น

  เส้นอุปทานของเนื้อไก่จะเคลื่อนย้ายไปทางขวาทั้งเส้น

  เส้นอุปสงค์สำหรับเนื้อไก่จะเคลื่อนย้ายไปทางซ้ายทั้งเส้น

  เส้นอุปสงค์สำหรับเนื้อไก่จะเคลื่อนย้ายไปทางขวาทั้งเส้น

  เส้นอุปสงค์สำหรับเนื้อวัวจะเคลื่อนย้ายไปทางขวาทั้งเส้น

 • Question 39
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ลักษณะหรือพฤติกรรมของหน่วยธุรกิจตามข้อใดที่ไม่เข้าข่ายการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคอุตสาหกรรม

  answer choices

  เน้นการแข่งขันและการแสวงหากำไรสูงสุด

  เน้นความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบการ

  มีขนาดการผลิตและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

  เน้นการกระจายความเสี่ยงในการประกอบการ

  ตอบสนองความต้องการในท้องถิ่นเป็นลำดับแรกๆ

 • Question 40
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหลักการของสหกรณ์

  answer choices

  ผลตอบแทนที่เป็นทุนของสหกรณ์สามารถนำมาแบ่งปันเพื่อประโยชน์แก่สมาชิกได้

  การเป็นสมาชิกสหกรณ์ต้องทำด้วยความสมัครใจ และสหกรณ์ต้องเปิดกว้างในการรับสมาชิก

  สหกรณ์พึงให้การศึกษาและฝึกอบรมกับบุคคลทั่วไป รวมถึงเป็นผู้นำทางความคิดให้กับสังคมได้

  สหกรณ์ต้องดำเนินการตามหลักประชาธิปไตย และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลจากผู้ก่อตั้งสหกรณ์

  สหกรณ์ต้องเอื้ออาทรต่อชุมชน และดำเนินนโยบายที่ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารสหกรณ์

 • Question 41
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้บริการสถาบันการเงินของประเทศไทย

  answer choices

  นาย ก ไม่ใช่เกษตรกรจึงไม่มีสิทธิฝากเงินที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

  นาย ข นับถือศาสนาพุทธจึงไม่มีสิทธิฝากเงินและกู้เงินจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

  นาย ค กู้เงินจากธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อสร้างบ้านจัดสรรจำหน่ายให้แก่ประชาชนที่มีรายได้ต่ำ

  นาย ง กู้เวินจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า OTOP

  นาย จ นำเงินไปฝากที่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

 • Question 42
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ถ้ารัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดจัดเก็บภาษี แต่ไม่ต้องการให้ผู้เสียภาษีผลักภาระภาษีไปให้บุคคลอื่นได้ รัฐบาลควรเร่งรัดจัดเก็บภาษีประเภทใด

  answer choices

  ภาษีศุลกากร

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม

  ภาษีสรรพสามิต

  ภาษีที่เกี่ยวกับโภคภัณฑ์

  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 • Question 43
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดคือมาตรการของนโยบายการเงินที่รัฐบาลควรเลือกใช้เพื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อที่เกิดจากสาเหตุด้านอุปสงค์

  answer choices

  รัฐบาลประกาศลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

  ธนาคารพาณิชย์ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย

  ธนาคารกลางประกาศเพิ่มอัตรารับช่วงซื้อลด

  ธนาคารกลางประกาศลดอัตราเงินสำรองตามกฎหมาย

  ธนาคารกลางกระตุ้นให้ธนาคารพาณิชย์ขยายสินเชื่อให้มากขึ้น

 • Question 44
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ประเทศใดมีความจำเป็นในการก่อหนี้สาธารณะน้อยที่สุด

  answer choices

  ประเทศ ก ซึ่งเผิญปัญหาการว่างงาน

  ประเทศ ข ซึ่งเผชิญปัญหาเงินเฟ้อเนื่องจากแรงดึงดูดอุปสงค์

  ประเทศ ค ซึ่งรัฐบาลเผชิญปัญหาการมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย

  ประเทศ ง ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยธรรมชาติ

  ประเทศ จ ซึ่งมีโครงการขยายการลงทุนในการขนส่งระบบรางเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

 • Question 45
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ค่าใช้จ่ายในการอุปโภคและบริโภคของเอกชน 50 ล้านบาท

  ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 20 ล้านบาท

  ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการของรัฐบาล 20 ล้านบาท

  มูลค่าการส่งออก 40 ล้านบาท

  มูลค่าการนำเข้า 30 ล้านบาท

  รายได้สุทธิจากปัจจัยการผลิตที่ได้รับจากต่างประเทศ -12 ล้านบาท

  ภาษีเงินได้นิติบุคคล 1 ล้านบาท

  ค่าเสื่อมราคา 5 ล้านบาท

  จากข้อมูลเบื้องต้น จงคำนวณGDP ด้านรายจ่ายของประเทศนี้

  answer choices

  88 ล้านบาท

  94 ล้านบาท

  100 ล้านบาท

  106 ล้านบาท

  118 ล้านบาท

 • Question 46
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้ดใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการใช้นโยบายการคลังในการแก้ไขปัญหากรณีที่ประเทศมีภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

  answer choices

  รัฐบาลลดการเก็บภาษี

  รัฐบาลใช้งบประมาณแบบเกินดุล

  ธนาคารกลางเพิ่มอัตรารับช่วงซื้อลด

  ธนาคารกลางขายหลักทรัพย์ของรัฐบาล

  รัฐบาลลดการใช้จ่ายหรืองบประมาณรายจ่าย

 • Question 47
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใด ไม่ใช่ ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่เป็นสาเหตุของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของประเทศ

  answer choices

  การเติบโตอย่างมากของบรรษัทข้ามชาติ

  การค้าระหว่างประเทศมีการขยายตัวอย่างมาก

  การพัฒนาเครื่องมือทางการคลังมีรูปแบบหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น

  ความต้องการขยายตลาดเพื่อการส่งออก

  ความต้องการขยายการลงทุนในต่างประเทศ

 • Question 48
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นผลกระทบจากวิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์ต่อประเทศไทย

  answer choices

  เกิดการลดค่าเงินบาท

  มีการกู้ยืมเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ เพื่อนำมาแก้ไขวิกฤตการณ์

  มีการเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนจากระบบตะกร้ามาเป็นระบบลอยตัว

  การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศมีแนวโน้มชะลอตัวลงตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลก

  สถาบันการเงินได้รับความเสียหาย และมีการปิดธนาคารหรือบริษัทไฟแลนซ์จำนวนมาก

 • Question 49
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง

  answer choices

  ชาวสุเมเรียนคิดประดิษฐ์ตัวอักศรคูนิฟอร์ม หรือ อักษรลิ่ม

  กฎหมายฮัมมูราบีของจักรวรรดิบาบิโลเนีย มีรากฐานมาจากกฎหมายของพวกสุเมเรียน

  คัมภีร์มรณะ นับเป็นวรรณกรรมชิ้นสำคัญของอารยธรรมไมซินี

  ชาวฟินีเซีย อาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และมีความสามารถทางการค้าและการเดินเรือ

  ชาวอะมอไรต์เป็นผู้สถาปนาจักรวรรดิบาบิโลเนียนขึ้นเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช

 • Question 50
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใด ไม่มี ส่วนเกี่ยวข้อกับอารยธรรมกรีก

  answer choices

  เซอร์อาเธอร์ เอเวนส์

  จอห์น คาลวินส์

  วิหารพาร์เธนอน

  เฮโรโดตัส

  หัวเสาแบบดอริก

 • Question 51
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้ดใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับเหตุการณ์ในสมัยกลางของประวัติศาสตร์สากล

  answer choices

  ยุคแห่งศรัทธา เป็นอีกชื่อหนึ่งที่ใช้เรียกสมัยกลางในประวัติศาสตร์สากล

  ระบอบการปกครองแบบฟิวดัลเป็นระบอบการปกครองที่กษัตริย์ไร้พระราชอำนาจในทางปฏิบัติ

  เจตนารมณ์ของพระเป็นเจ้า เป็นหนึ่งในสาเหตุที่กระตุ้นให้ชาวคริสต์เข้าร่วมรบในสงครามครูเสด

  สงครามครูเสดมีส่วนช่วยทำลายระบอบการปกครองแบบฟิวดัลและระบบเศรษฐกิจแบบแมเนอร์

  ลอร์ดไม่มีสิทธิจัดตั้งศาลเพื่อการพิจารณาคดีความในแมเนอร์ของตน

 • Question 52
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิดเสรีนิยม

  answer choices

  อดัม สมิท เสนอแนวคิดว่ารัฐควรเข้าควบคุมการค้าของเอกชน

  พระเจ้าเฟรเดอริกมหาราชแห่งปรัสเซียทรงเป็นกษัตริย์ที่ต่อต้านแนวคิดเสรีนิยม

  ชองค์-ชาคส์ รุสโซ นักคิดชาวฝรั่งเศส เขียนหนังสือเรื่องสัญญาประชาคม

  เสรีนิยมแบบคลาสสิกมุ่งเน้นการปฏิรูปสังคมโดยขยายความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม

  แนวคิดเสรีนิยมไม่สนใจเรื่องการสร้าง รัฐสวัสดิการ

 • Question 53
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใด ไม่ใช่ ผลจากการสำรวจทางทะเลในคริสต์ศตวรรษที่ 15 และ 16

  answer choices

  สนธิสัญญาทอร์เดซียัส

  คริสต์ศาสนาเจริญรุงเรืองในทวีปอเมริกาใต้

  พ่อค้ากลายเป็นอาชีพที่มีความสำคัญมากขึ้นในสังคม

  ชาร์ล มาร์เดล ได้รับชัยชนะเหนือชาวมุสลิมที่เมืองตูร์ ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส

  บางส่วนของคาบสมุทรมลายูและหมู่เกาะอินโดนีเซียตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของโปรตุเกส

 • Question 54
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ประเทศใด ไม่ใช่ สมาชิกก่อตั้งสมาคมการค้าเสรียุโรป(European Free Trade Association)

  answer choices

  เยอรมนีตะวันตก

  อังกฤษ

  สวีเดน

  สวิตเซอร์แลนด์

  นอร์เวย์

 • Question 55
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง

  answer choices

  การปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคแรกเรัยกอีกชื่อว่า สมัยแห่งพลังไอน้ำ

  โยฮัน เคปเลอร์ ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์

  ซามูเอล เดอ ชองแปลง เป็นผู้ก่อตั้งอาณานิคมนิวฟรานซ์

  รูปปั้นนูนสูงมาร์ชายแยส เป็นประติมากรรมแนวจินตนิยม

  ศิลปะแบบบารอก เน้นควาามพลุ่งพล่าน และบรรยากาศโอ่อ่าหรูหราเป็นพิเศษ

 • Question 56
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใด ไม่ใช่ ผลที่เกิดจากสงครามเย็น

  answer choices

  การสร้างเขื่อนอัสวานระหว่าง ค.ศ.1960 - 1976 ในอียิปต์

  การก่อตั้งองค์กรสนธิสัญญากลาง

  การก่อตั้งองค์การสนธิสัญญาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  ประธานาธิบดีวิสสันเสนอหลักการ 14 ข้อเพื่อสร้างสันติภาพถาวร

  การจัดตั้งสภาความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางเศรษฐกิจ

 • Question 57
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ศาสนสถานแบบเขมรโบราณที่เรียกว่าปราสาทหิน ในบางที่พบศิลาจารึกระบุว่าเป็นอโรคยาศาลา หรือ โรงพยาบาล สันนิษฐานว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นในรัชสมัยของกษัตริย์เขมรโบราณพระองค์ใด

  answer choices

  พระเจ้าชัยวรมันที่ 2

  พระเจ้าสุริยวรมันที่ 1

  พระเจ้ามเหนทรวรมัน

  พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2

  พระเจ้าชัยวรมันที่ 7

 • Question 58
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดคือวัตถุประสงค์หลักในการเสด็จประพาสประเทศในทวีปยุโรปครั้งที่ 2 ของพรบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว

  answer choices

  รักษาพระองค์

  แสวงหาพันธมิตร

  เจรจาขอแก้ไขสนธิสัญญา

  ส่งพระราชโอรสไปศึกษาต่อ

  ทอดพระเนตรความเจริญของต่างประเทศ

 • Question 59
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใด ไม่ สามารถใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาประวัติสาสตร์อยุธยา

  answer choices

  องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

  ป้อมวิไชยประสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

  ศิลาจารึกวัดจุฬามณี จังหวัดพิษณุโลก

  จารึกลานทองวัดส่องคบ จังหวัดชัยนาท

  ซากเตาเผาโบราณบริเวณแม่น้ำน้อย จังหวัดสิงห์บุรี

 • Question 60
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดถูกต้อง

  answer choices

  วันแรกของรัตนโกสินทร์ศก คือ วันที่ 6 เมษายน อันเป็นวันขึ้นครองราชย์ของปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

  การประกาศให้ใช้รัตนโกสินทร์ศกในเอกสารราชการมีขึ้นในคราวสมโภชกรุรัตนโกสินทร์ 100 ปี

  การยกเลิกการใช้รัตนโกสินทร์ศกในเอกสารราชการเกิดขึ้นในรัชกาลที่ 6

  การเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ.2475 ตรงกับรัตนโกสินทร์ศก 150

  เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 ตรงกับรัตนโกสินทร์ศก 239

 • Question 61
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง

  answer choices

  สงครามเย็น คือ สงครามที่ชาติมหาอำนาจไม่ได้ใช้กำลังอาวุธเข้าต่อสูกันโดยตรง

  สงครามเย็นคือความขัดแย้งระหว่างประเทศโลกเสรี และประเทศคอมมิวนิสต์เท่านั้น

  สหภาพโซเวียตสนับสนุนเวียดนามเหนือในการทำสงครามกับสหรัฐอเมริกา

  ไทยส่งทหารไปร่วมรบกับสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนาม

  ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงสงครามเย็น

 • Question 62
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  "โครงการแผนการศึกษาในกรุงสยาม" ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการศึกษาของไทยที่ได้แบบแผนการจัดการศึกษาของประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส เริ่มเกิดขึ้นในรัชสมัยใด

  answer choices

  รัชกาลที่ 4

  รัชกาลที่ 5

  รัชกาลที่ 6

  รัชกาลที่ 7

  รัชกาลที่ 8

 • Question 63
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ตาม "พระราชบัญญัติกระเษียรอายุลูกทาสลูกไทย พ.ศ.2417" ระบุว่าลูกทาสจะหมดค่าตัวเป็นอิสระทันทีเมื่ออายุเท่าใด

  answer choices

  13 ปี

  15 ปี

  17 ปี

  19 ปี

  21 ปี

 • Question 64
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน่วยงานใดมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการต่างประเทศ

  answer choices

  กรมท่า

  กรมมหาดไทย

  กรมธรรมการ

  กรมมุรธาธิการ

  กรมเมือง

 • Question 65
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  เส้นชั้นความสูงที่เรียงชิดกันบริเวณยอดแล้วค่อยๆ ขยายออกห่างบริเวณฐานแสดงถึงภูมิประเทศแบบใด

  answer choices

  แบบลาดเว้า

  แบบลาดนูน

  แบบลาดชัน

  แบบหน้าผาชัน

  แบบลาดสม่ำเสมอ

 • Question 66
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  แอปพลิเคชั่นกูเกิลแมพ(Google Map) เป็นการผสมผสานของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใดบ้าง

  answer choices

  แผนที่ + ภาพถ่ายทางอากาศ + ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก(GPS)

  ภาพถ่ายทางอากาศ + ภาพจากดาวเทียม + ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก(GPS)

  แผนที่ + ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) + ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก(GPS)

  ภาพจากดาวเทียม + ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) + ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก(GPS)

  แผนที่ + ภาพจากดาวเทียม + ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) + ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก(GPS)

 • Question 67
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  แนววงแหวนไฟ(Ring of Fire) มีการเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟปะทุบ่อย เพราะมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ตามข้อใด

  answer choices

  แนวพื้นที่เกิดรอยเลื่อนแปลง

  แนวแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ตามรอยเลื่อน

  แนวแผ่นเปลือกโลกส่วนที่เป็นสันเขากลางมหาสมุทร

  แนวชนกันของแผ่นซีกโลกลอเรเชียกับกอนด์วานา

  แนวร่องลึกบาดาลระหว่างมหาสมุทรกับพื้นทวีป

 • Question 68
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  พื้นที่แห่งหนึ่งเป็นดินเหนียวระบายน้ำได้ไม่ดี พบได้ในบริเวณที่เป็นที่ลุ่มต่ำ มีหญ้าจำพวกกระจูดขึ้นทั่วไป เนื้อดินมีสารสีเหลืองฟาง พบคราบสนิมเหล็กในดินและน้ำจะมีรสฝาด จากข้อความดังกล่าวข้อใดสรุปความได้ถูกต้องที่สุด

  answer choices

  เป็นพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกพืช เพราะให้ผลผลิตต่ำ เนื่องจากเป็นเขตดินเค็มจัดปนแร่เหล็ก

  เขตดินเปรี้ยวในป่าพรุภาคกลาง พื้นที่ชายทะเลอ่าวไทย และบึงหัวทะเล นครราชสีมา

  ลักษณะดินมีปริมาณเกลือคลอไรด์ แมกนีเซียมซัลเฟต และโปแทสเซียมปะปนอยู่ในเนื้อดินมีปริมาณสูงมาก

  เขตโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่มีหินปูน ดินมาร์ล ผสมเกลือหิน จึงเป็นดินเปรี้ยวน้ำกร่อยจัด

  เป็นพื้นที่ไม่เหมาะสมในการเพาะปลูกและให้ผลผลิตต่ำ เนื่องจากเป็นลักษณะดินเปรี้ยว พบมากในภาคกลางตอนล่าง

 • Question 69
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใด ไม่ใช่ ข้อเท็จจริงในเรื่องภูมิภาคการเกษตรและการผลิตอาหาร เมื่ออุณหภูมิของโลกเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น

  answer choices

  ดินแดนสหราชอาณาจักร ผลผลิตปศุสัตว์ในเขตทางเหนือของประเทศจะเพิ่มขึ้น

  ประเทศรัสเซียทางตอนเหนือและแถบไซบีเรีย ผลผลิตทางการเกษตรอาจจะเพิ่มขึ้นและเขตภูมิภาคของพืชผลจะเลื่อนขึ้นไปทางเหนือ

  ในรัฐควิเบกประเทศแคนาดา พบว่า ผลผลิตข้าวโพด ถั่วเหลือง ข้าวฟ่างจะลดลง แต่ผลผลิตข้าวสาลีจะเพิ่มขึ้น

  ประเทศนิวซีแลนด์สามารถขยายพื้นที่การเกษตร พวกธัญพืชลงไปทางใต้ได้อีก

  พื้นที่การเกษตรในเขตหนาว บริเวณตอนเหนือของแคนาดา สดีเวน นอร์เวย์ ฟินแลนด์ และรัสเซีย เมื่อสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงจะช่วยเพิ่มพื้นที่การเกษตร

 • Question 70
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใด ไม่ใช่ การเปลี่ยนแปลงกาลอากาศและภูมิอากาศของไทย

  answer choices

  ช่วงปลายเดือนเมษายน บริเวณความกดอากาศสูงจากจีน จะแผ่มาคลุมไทยตอนบน ขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อน ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีพายุฤดูร้อน

  พายุฤดูร้อนจะทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่ ลมกระโชกแรง ฟ้าผ่า และมีลูกเห็บตกเป็นบางพื้นที่

  ฤดูร้อนของไทย เป็นช่วงเปลี่ยนแปลง เพราะอิทธิพลจากลมมรสุม

  ช่วงเปลี่ยนฤดูฝนเป็นฤดูหนาวของไทย ในช่วงประมาณกลางเดือนตุลาคมอากาศแปรปรวน อากาศจะเริ่มเย็นแต่ก็อาจมีพายุฝนฟ้าคะนองได้

  พายุฤดูร้อนมักจะเกิดในฤดูฝนระหว่างที่ฝนทิ้งช่วง อากาศร้อนจัด แปรปรวนมีโอกาสเกิดลมพัดรุนแรง

 • Question 71
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  จากภาพ การสรุปลักษณะเด่นตามข้อใดที่ตั้งชื่อได้ถูกต้อง สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ทรัพยากรกายภาพที่ปรากฎในพื้นที่ได้ชัดเจนที่สุด และนำไปสู่การเกิดภูมิสังคมพืชไร่พืชสวน และนาข้าวได้ดี

  answer choices

  แนวสันปันน้ำ

  พื้นที่ราบน้ำท่วมถึง

  พื้นที่เนินตะกอนรูปพัด

  ลานตะพักลำน้ำ

  แอ่งแผ่นดินทั้งลุ่มน้ำ

 • Question 72
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการทับถมของธารน้ำไหลในระบบแม่น้ำมีความหลากหลายของอนุสัณฐาน ทั้งที่ราบน้ำท่วมถึงขนาดใหญ่ คันดินธรรมชาติ สันทรายชายฝั่งงอก ทะเลสาบรูปแอก ที่ลุ่มชื้นแฉะหลังคันดิน และดินดอนสามเหลี่ยมกว้างใหญ่ ถ้าต้องการศึกษาและสำรวจทรัพยากรทายภาพด้วยลักษณะภูมิประเทศ ดังกล่าวซึ่งมักประสบปัญหาอุทกภัยแผ่เป็นพื้นที่บริเวณกว้างใหญ่มากของไทย ควรประเมินตัดสินใจเลือกพื้นที่ใด

  answer choices

  ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ภาคกลาง และภาคเหนือ

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง

  ภาคใต้ และภาคกลาง

  ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก

 • Question 73
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  จากวิกฤตด้านทรัพยากรน้ำสู่มลพิษทางน้ำ เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียที่เรียบง่ายภายใต้แนวคิดธรรมชาติช่วยธรรมชาติบำบัด ของโครงการตามพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย การนำวิธีการบำบัดน้ำเสียดังกล่าวไปใช้ในการจัดการน้ำเสียให้เป็นน้ำดีเพื่อการเกษตรกรรมของชุมชน จะต้องเริ่มต้นขั้นตอนแรกตามข้อใด

  answer choices

  จัดทำระบบพืชและหย้ากรองน้ำเสียด้วยต้นธูปฤๅษี กกกลม และหญ้าแฝกอินโดนีเซีย

  จัดสร้างระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม

  จัดทำระบบแปลงพืชป่าและพืชน้ำท้องถิ่นตามสภาพภูมินิเวศ

  สร้างระบบบ่อบำบัด ด้วยบ่อตกตะกอน บ่อผึ่ง และบ่อปรับสภาพ

  ดำเนินการสร้างระบบลุ่มน้ำเทียมรองรับและบำบัดน้ำเสีย

 • Question 74
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  อนุสัญญาข้ดใดช่วยไม่ได้ให้เกิดเหตุการณ์นำเข้าขยะปนเปื้อนสารเคมีจำนวนมากจากต่างประเทศ

  answer choices

  อนุสัญญาบาเซิล

  อนุสัญญาไซเตส

  อนุสัญญาแรมซาร์

  อนุสัญญาเวียนนา

  อนุสัญญากรุงโตเกียว

 • Question 75
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  การรณรงค์ในข้อใดสนับสนุนการปฏิบัติตามอนุสัญญาเวียนนาโดยตรงของประเทศไทย

  answer choices

  ไม่จำหน่ายสัตว์และพืชป่า

  อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

  ปรับลดการใช้สารฮาลอนในกิจกรรมต่างๆ

  ไม่นำเข้ากากของเสียอันตรายจากต่างประเทศ

  แบ่งปันผลประโยชน์การใช้ทรัพยากรพันธุกรรม

 • Question 76
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใด ไม่ใช่ พันธกรณีที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานโจฮันเนสเบิร์ก

  answer choices

  การขจัดความยากจน

  การพัฒนาที่ยั่งยืนในแอฟริกา

  สุขภาพอนามัยและการพัฒนาที่ยั่งยืน

  การพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศที่เป็นเกาะขนาดเล็ก

  การแก้ไขการแปรสภาพเป็นทะเลทราบและความแห้งแล้ง

 • Question 77
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  อนุสัญญาใดช่วยแก้ปัญหามลพิษจากพลังงานถ่านหินในชั้นบรรยากาศ

  answer choices

  อนุสัญญาโตรอนโต

  อนุสัญญาบาเซิ่ล

  อนุสัญญารอตเตอร์ดัม

  อนุสัญญาเวียนนา

  อนุสัญญาไซเตส

 • Question 78
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา หัวข้อการประชุมเรื่องใด ไม่ใช่แนวทางการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

  answer choices

  การพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ภูเขา

  การคุ้มครองและการจัดการมหาสมุทร

  การแก้ไขการแปรสภาพเป็นทะเลทรายและความแห้งแล้ง

  การจัดการของเสียที่เป็นอันตราย

  การแก้ไขปัญหาตัดไม้ทำลายป่า

 • Question 79
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  แนวทางใดเป็นแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อหยุดโลกร้อนในเชิงภูมิศาสตร์

  answer choices

  ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารจากผู้ผลิตที่ได้รับฉลากลดโลกร้อน

  รณรงค์ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทำมาจากพลาสติก

  รวมกลุ่มกันสร้าง "ผลิตภัณฑ์สีเขียว" โดยซื้อขายกันภายในท้องถิ่น

  นำหลักการ การลดทอน การใช้ซ้ำ การแปรใช้ใหม่ มาใช้ในชีวิตประจำวัน

  ริเริ่มใช้พลังงานทางเลือก เช่น ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อผลิจตไฟฟ้าเฉพาะจุด เป็นต้น

 • Question 80
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  ปัจจุบันมลพิษขยะพลาสติกกลายเป็นวิกฤตสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม แต่ละปีทั่วโลกมีการใช้ถุงพลาสติกมากถึง 5 แสนล้านใบ ในประเทศไทยก็เช่นกันมีขยะถุงพลาสติกเกิดขึ้นจำนวนมาก และไทยถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 6 ของประเทศที่มีขยะพลาสติกในทะเลมากที่สุดในโลก แนวทางใดจะลดขยะถุงพลาสติกได้มากที่สุดในโลก

  answer choices

  เลือกใช้ถุงพลาสติกที่มีคุณสมบัติย่อยสลายได้เอง

  จัดการเก็บถุงพลาสติ คัดแยก และนำไปทิ้งถังขยะให้เรียบร้อย

  พยายามนำถุงพลาสติกที่ใช้แล้วกลับมาใช้อีก

  ปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติกจากร้านค้าและใช้ถุงผ้าแทน

  นำขยะถุงพลาสติกที่รวบรวมไว้ นำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game