pencil-icon
Build your own quiz

History

1st

grade

Image

ข้อสอบปลายภาคปวศ.ม.2

95
plays

40 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  ถึงแม้ว่าฝรั่งเศสจะเป็นชาติมหาอำนาจในขณะนั้น แต่เพราะเหตุผลใด ฝรั่งเศสจึงเป็นฝ่ายเริ่มส่งทูตมาเจริญสัมพันธไมตรีกับอยุธยา

  ต้องการโน้มน้าวให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเปลี่ยนไปนับถือคริสต์ศาสนา

  ต้องการยึดครองทรัพยากรของไทย

  ต้องการเผยแผ่คริสต์ศาสนานิกายโปรแตสแตนท์

  ต้องการค้าขายอาวุธยุทโธปกรณ์

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  จากการศึกษาพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (ทองด้วง) และเจ้าพระยาสุรสีห์ (บุญมา) พบว่ามีส่วนเหมือนกันในเรื่องใด

  การแต่งวรรณกรรมเกี่ยวกับสงครามกับพม่า

  การเปิดประเทศกับชาติตะวันตก

  การติดต่อค้าขายกับจีน

  การทำสงครามกับพม่า

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  สถานที่ใดที่ออกญาโกษาปานเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส

  พระราชวังบักกิงแฮม

  พระราชวังแวร์ซาย

  พระราชวังเครมลิน

  พระราชวังซอบูร์ก

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?