ภูมิศาสตร์ ม.2 หน่วยที่ 11
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
30 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  วัตถุประสงค์ของการนำแผนที่มาใช้คือข้อใด

  answer choices

  คำนวณเวลาและสภาพอากาศ

  ค้นหาตำแหน่งและพิกัดภูมิศาสตร์

  ศึกษาลักษณะโดยรวมของพื้นผิวโลก

  หาระยะทาง สัณฐาน และเส้นสมมติบนพื้นผิวโลก

 • Question 2
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  แผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 วัดระยะทางในแผนที่จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายถึงศาลหลักเมืองจังหวัดหนองคาย ได้ 6 เซนติเมตร จงหาระยะทางในภูมิประเทศจริง

  answer choices

  3 กิโลเมตร

  5 กิโลเมตร

  7 กิโลเมตร

  9 กิโลเมตร

 • Question 3
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  แผนที่ชนิดใดแสดงรายละเอียดที่ราบ แม่น้ำ ภูเขา และป่าไม้

  answer choices

  แผนที่ท่องเที่ยว

  แผนที่รัฐกิจ

  แผนที่ทางหลวง

  แผนที่ภูมิประเทศ

 • Question 4
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ชนิดใดทำหน้าที่วัดความดัน

  answer choices

  ไฮโกรมิเตอร์

  เรนเกจ

  บารอมิเตอร์

  เทอร์โมมิเตอร์

 • Question 5
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ถ้าหากทิศเหนือคือจังหวัดหนองคาย ทิศใต้คือจังหวัดขอนแก่น อยากทราบว่า ตอนนี้เราอยู่จังหวัดอะไร

  answer choices

  อุดรธานี

  สกลนคร

  หนองบัวลำภู

  บึงกาฬ

 • Question 6
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  เพราะเหตุใดผู้ใช้เข็มทิศต้องหมุนปรับให้หัวลูกศรของเข็มทิศตรงกับตัวอักษร N ก่อนเสมอ

  answer choices

  เพราะหัวลูกศรจะชี้ไปทางทิศเหนือของพระอาทิตย์

  เพราะหัวลูกศรจะชี้ไปทางทิศเหนือตามระนาบของโลก

  เพราะหัวลูกศรจะชี้ไปทางทิศเหนือตามขั้วแม่เหล็กโลก

  เพราะหัวลูกศรจะชี้ไปทางทิศเหนือตามแรงโน้มถ่วงของโลก

 • Question 7
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  หากต้องการศึกษาเขตการปกครองของเวียงจันทร์ นักเรียนควรใช้แผนที่ชนิดใด

  answer choices

  แผนที่การถือครองที่ดิน

  แผนที่ทางหลวง

  แผนที่ภูมิประเทศ

  แผนที่รัฐกิจ

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  แผนที่ตามมาตราส่วนใดที่ให้รายละเอียดมากแต่มีอาณาบริเวรแคบ

  answer choices

  แผนที่มาตราส่วน 1 : 20,000

  แผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000

  แผนที่มาตราส่วน 1 : 100,000

  แผนที่มาตราส่วน 1 : 200,000

 • Question 9
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การใช้สัญลักษณ์สีสำหรับแผนที่ภูมิประเทศ สีใดใช้แทนสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น

  answer choices

  เขียว

  ฟ้า

  ดำ

  น้ำตาล

 • Question 10
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อมูลใดมักถูกใช้สัญลักษณ์ที่เป็นเส้น (line symbol) แทนทั้งหมด

  answer choices

  ถนน แม่น้ำ เขตการปกครอง

  ถนน ป่าไม้ นาข้าว

  ป่าไม้ แหล่งน้ำ ศาลากลาง

  นาข้าว แม่น้ำ โรงพยาบาล

 • Question 11
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ถ้านักเรียนต้องการศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวในทวีปแอฟริกาอย่างละเอียด ควรเลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์แบบใด

  answer choices

  ลูกโลก

  ภาพจากดาวเทียม

  รูปถ่ายทางอากาศ

  แผนที่เล่ม

 • Question 12
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  “เนื่องจากแผนที่มีขนาดเล็ก จึงจำเป็นต้องย่อส่วนและมีการกำหนดมาตราส่วนไว้” ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับข้อใด

  answer choices

  การระบุสัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนที่

  ความสัมพันธ์ของพิกัดทางภูมิศาสตร์กับทิศ

  การกำหนดตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่กับระยะจริง

  อัตราส่วนระหว่างระยะบนแผนที่กับระยะจริงบนผิวโลก

 • Question 13
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ริสาชื่นชอบการเดินป่า อุปกรณ์ที่ริสาควรนำไปด้วย คือข้อใด

  answer choices

  แผนที่-ลูกโลก

  แผนที่-เข็มทิศ

  เข็มทิศ-ลูกโลก

  ลูกโลก-รูปถ่ายทางอากาศ

 • Question 14
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  แผนที่จังหวัดหนองคายระบุมาตราส่วน 1:250,000 วัดระยะห่างจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ไป โรงพยาบาลหนองคายวัฒนา ได้ 10 เซนติเมตร จะตรงกับระยะทางเท่าใดในภูมิประเทศจริง

  answer choices

  10 กม.

  15 กม.

  20 กม.

  25 กม.

 • Question 15
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  แผนที่แสดงภูมิประเทศของลาว มาตราส่วน 1 : 250,000 หมายความว่าอย่างไร

  answer choices

  ระยะทางในแผนที่ 1 นิ้ว เท่ากับระยะทางจริง 250,000 ฟุต

  ระยะทางในแผนที่ 1 เมตร เท่ากับระยะทางจริง 250,000 กิโลเมตร

  ระยะทางในแผนที่ 1 เซนติเมตร เท่ากับระยะทางจริง 250,000 เมตร

  ระยะทางในแผนที่ 1 เซนติเมตร เท่ากับระยะทางจริง 250,000 เซนติเมตร

 • Question 16
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดคืออุปสรรคที่สำคัญของการถ่ายภาพทางอากาศ

  answer choices

  ฝูงนก

  หมอกควัน

  แสงแดดจัด

  ก้อนเมฆ

 • Question 17
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  องค์ประกอบแผนที่ข้อใดให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบอ้างอิงในการกำหนดตำแหน่งต่าง ๆ บนแผนที่

  answer choices

  ขอบระวาง

  สัญลักษณ์

  มาตราส่วน

  ทิศ

 • Question 18
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  หากนักเรียนต้องการตามรอยแบร์กิล แต่บังเอิญเกิดหลงป่า โดยไม่มีเข็มทิศและเครื่องมือสื่อสารใด ๆ นักเรียนจะหาทิศเหนือด้วยวิธีใด

  answer choices

  เดินตามมด

  หาตำแหน่งของดาวเหนือ

  สังเกตรอยเท้าสัตว์

  สังเกตทิศทางการพัดของกระแสลม

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นแผนที่เฉพาะเรื่อง

  answer choices

  แผนที่อ้างอิง

  แผนที่ภูมิประเทศ

  แผนที่รัฐกิจ

  แผนที่เล่ม atlas

 • Question 20
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  เวลามาตรฐานของโลกอยู่ที่ใด

  answer choices

  เมืองพาราณสี

  เมืองกรีนิช

  เมืองเวนิช

  เมืองเวโรน่า

 • Question 21
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  เวลาในประเทศไทย เมื่อเทียบกับเวลามาตรฐานโลก GMT (Greenwich Mean Time) เป็นอย่างไร

  answer choices

  เท่ากับเวลามาตรฐานโลก

  ช้ากว่า 7 ชั่วโมง

  เร็วกว่า 7 ชั่วโมง

  เร็วกว่า 9 ชั่วโมง

 • Question 22
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  แผนที่รัฐกิจคืออะไร

  answer choices

  แผนที่บอกอากาศ

  แผนที่บอกอาณาเขต

  แผนที่บอกลักษณะภูมิประเทศ

  แผนที่บอกเขตรถไฟ

 • Question 23
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ลูกโลกเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ให้ข้อมูลในด้านใดเป็นหลัก

  answer choices

  เศรษฐกิจ

  ประชากร

  ทางกายภาพ

  สังคมและวัฒนธรรม

 • Question 24
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การใช้แผนที่เล่ม (Atlas) แต่ละเล่มควรทำความเข้าใจ ในเรื่องใดเป็นเบื้องต้น

  answer choices

  แผนที่

  ภูมิประเทศ

  ภาพประกอบ

  สัญลักษณ์

 • Question 25
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การใช้ภาพจากดาวเทียมที่ไม่ได้แสดงเส้นอาณาเขตและตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์นั้น ผู้ใช้จะต้องใช้เครื่องมือ ในข้อใดประกอบ

  answer choices

  แผนที่

  ภาพอื่นประกอบ

  สัญลักษณ์

  หนังสือเรียนภูมิศาสตร์

 • Question 26
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  แผนที่ที่แสดงการปกครองของแต่ละจังหวัดหรือประเทศ คือแผนที่ใด

  answer choices

  แผนที่กายภาพ

  แผนที่ภูมิประเทศ

  แผนที่เฉพาะเรื่อง

  แผนที่รัฐกิจ

 • Question 27
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  เส้นกั้นขอบเขตรายละเอียดบริเวณแผนที่กับพื้นที่นอกเขตแผนที่ หมายถึงข้อใด

  answer choices

  เส้นกั้นแผนที่

  เส้นขอบระวางแผนที่

  เส้นขอบแผนที่ภายนอก

  เส้นแบ่งเขตแผนที่ภายนอก

 • Question 28
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การบอกระยะทางในแผนที่ สังเกตจากข้อใด

  answer choices

  เส้นลองจิจูด

  เส้นละติจูด

  มาตราส่วน

  สีที่ใช้

 • Question 29
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ลักษณะภูมิประเทศแบบใดที่คนมักตั้งบ้านเรือนอยู่หนาแน่น

  answer choices

  ที่ราบริมฝั่งแม่น้ำ

  ที่ราบสูง

  ภูเขา

  ที่ราบสูงและภูเขา

 • Question 30
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  เส้นสมมติที่ลากจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกขนานกับเส้นศูนย์สูตร เรียกว่าอะไร

  answer choices

  เส้นแวง

  เส้นศูนย์สูตร

  เส้นเมริเดียนเส้น

  เส้นขนาน

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game