แบบทดสอบ การค้าปลีกและการค้าส่ง
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
40 QuestionsShow answers
 • Question 1
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  หัวหน้าหน่วยงานขายซึ่งเป็นนายระดับแรกของนักขายเรียกว่าอะไร

  answer choices

  Trainee

  Boss

  Sale Supervisors

  Senior Salesman

 • Question 2
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ภารกิจงานทางด้านการจัดองค์การขาย การบริหารบุคคลในแผนกงานขายเป็นภารกิจควารับผิดชอบของผู้ใด

  answer choices

  ผู้จัดการประจำภาค

  ผู้จัดการแผนก

  ผู้จัดการฝ่ายขาย

  หัวหน้าหน่วยขาย

 • Question 3
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ตำแหน่ง "Divisional Sale Manager" คือตำแหน่งในข้อใด

  answer choices

  ผู้จัดการประจำภาค

  ผู้จัดการแผนกขาย

  ผู้จัดการแผนก

  หัวหน้าหน่วยขาย

 • Question 4
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ตำแหน่งเริ่มต้นของการเป็นนักขายคืออะไร

  answer choices

  ผู้จัดซื้อ

  นักขาย

  นักขายฝึกหัด

  แล้วแต่กิจการนั้นๆ

 • Question 5
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ตำแหน่งสูงสุดของนักขายในกิจกรรมใดที่เป็นได้เร็วทีสุด

  answer choices

  งานด้านอุตสาหกรรม

  กิจการด้านการค้าส่ง

  ร้านขายปลีกขนาดเล็ก

  ร้านขายปลีกขนาดใหญ่

 • Question 6
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ความก้าวหน้าของนักขายไม่ได้ ขึ้นอยู่กับข้อใด

  answer choices

  ความขยันอดทน

  ความจริงใจ และจริงจัง

  ความฉลาด รู้จักเอาตัวรอด

  ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ

 • Question 7
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดคือปัจจัยสนับสนุนของการประกอบอาชีพการขาย

  answer choices

  รู้จักบุคคลมาก

  เป็นงานอิสระและรายได้ดี

  ก้าวหน้าได้เร็วตามความตั้งใจ

  ขายสินค้าได้หลายชนิดในเวลาเดียวกัน

 • Question 8
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดหมายถึงการขนส่งเป็นการเคลื่นย้ายสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค

  answer choices

  Financing

  Risk Tasking

  Transportation

  Warehousing

 • Question 9
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดหมายถึงคลังสินค้าทำหน้าที่เก็บรักษาสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค

  answer choices

  Financing

  Risk Tasking

  Transportation

  Warehousing

 • Question 10
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดหมายถึงหน้าที่เกี่ยวกับการเสี่ยงภัย

  answer choices

  Financing

  Risk Tasking

  Transportation

  Warehousing

 • Question 11
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Wholesaling หมายถึง การขายให้กับผู้บริโภคคนสุดท้าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำบัดความต้องการของเองและครอบครัว ถูกหรือผิด

  answer choices

  ถูก

  ผิด

 • Question 12
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ผู้ค้าปลีก หมายถึง ผู้ค้าที่ซื้อสินค้าจากผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ค้าส่งแล้วจำหน่ายต่อให้ผู้บริโภคคนสุดท้าย ถูกหรือผิด

  answer choices

  ถูก

  ผิด

 • Question 13
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ผู้ค้าส่ง หมายถึง ผู้ค้าที่ซื้อสินค้าครั้งละมาก ๆ แล้วทำการจำหน่ายให้กับผู้ค้าปลีก เพื่อจำหน่ายต่อเพื่อหวังกำไร ถูกหรือผิด

  answer choices

  ถูก

  ผิด

 • Question 14
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Retailing หมายถึง การซื้อสินค้าจากผู้ผลิตครั้งละมาก ๆ แล้วทำการจำหน่ายให้กับผู้ค้าปลีกเพื่อจำหน่ายต่อเพื่อหวังกำไร ถูกหรือผิด

  answer choices

  ถูก

  ผิด

 • Question 15
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Trainee หมายถุง นักขายฝึกหัด ถูกหรือผิด

  answer choices

  ถูก

  ผิด

 • Question 16
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Junior Salesman หมายถึง นักขายอาวุโส ถูกหรือผิด

  answer choices

  ถูก

  ผิด

 • Question 17
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sales Supervisors หมายถึง หัวหน้าฝ่ายงานขาย ถูกหรือผิด

  answer choices

  ถูก

  ผิด

 • Question 18
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Retail Store หมายถึง การขายปลีกโดยผ่านร้านขายปลีก ถูกหรือผิด

  answer choices

  ถูก

  ผิด

 • Question 19
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sales Manager หมายถึง ผู้จัดการฝ่ายขาย ถูกหรือผิด

  answer choices

  ถูก

  ผิด

 • Question 20
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  การค้าปลีกมีความสำคัญต่อผู้บิโภค ผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง ถูกหรือผิด

  answer choices

  ถูก

  ผิด

 • Question 21
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  เพราะเหตุใดผู้ขายปลีกจึงควรพิจารณาเลือกทำเลที่ตั้งร้านค้าขายปลีกของตนอย่างรอบคอบและระมัดระวังเป็นพิเศษ

  answer choices

  มีการแข่งขันทางตรงและทางอ้อม

  ความล้มเหลวของร้านขายปลีกมีอัตราสูง

  มาตรฐานการครองชีพอยู่ในระดับต่ำ

  สิ่งแวดล้อมของการขายปลีกไม่คงที่

 • Question 22
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ร้านขายปลีกประเภทใดจำเป็นจะต้องมีเขตการค้ากว้างขวาง

  answer choices

  Supermarket

  Specialty Store

  Department Store

  Co-Operative Store

 • Question 23
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  กิจการใดที่สำคัญที่สุดในการดำเนินงานร้านขายปลีก

  answer choices

  การควบคุมคลังสินค้า

  การจัดและตกแต่งร้านค้า

  การเลือกทำเลร้านขายปลีก

  การวางแผนจัดซื้อสินค้า

 • Question 24
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ในการพิจารณาสภาพทางสังคมประชากรในชุมชนนั้น ผู้ขายปลีกควรพิจารณาถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรก

  answer choices

  จุดเด่นของชุมชน

  นิสัยการซื้อของประชากร

  ลักษณะของประชากรใรชุมชน

  ทัศนคติและความเจริญของประชากร

 • Question 25
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ในการพิจารณาสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ผู้ขายปลีกควรพิจารณาถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรก

  answer choices

  การบริการในชุมชนนั้น ๆ

  การแข่งขันในชุมชนนั้น ๆ

  ความสะดกวในด้านการคมนาคม

  รายได้ของประชากรในชุมชนนั้น ๆ

 • Question 26
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ในการเลือกทำเลร้านค้าปลีก จะต้องพิจารณาถึงข้อใดมากที่สุด

  answer choices

  การสัญจรของูกค้า

  อาชีพของประชากร

  บริการในชุมชนนั้น ๆ

  การย้ายถิ่นของประชากร

 • Question 27
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  กิจการขายปลีกย่อมต้องมีการแข่งขันทั้งทางตรงและทางอ้อม การแข่งขันทางอ้อมหมายถึงข้อใด

  answer choices

  การแข่งขันที่มาจากผู้ขายปลีกรายอื่น

  การแข่งขันที่มาจากผู้ขายปลีกรายเดียวกัน

  การแข่งขันที่มาจากผู้ขายปลีกรายอื่นที่่ขายสินค้าและบริการไม่เหมือนกัน

  การแข่งขันที่มาจากผู้ขายปลีกรายอื่นที่่ขายสินค้าและบริการเหมือนกัน

 • Question 28
  180 seconds
  Report an issue
  Q.

  ในการศึกษาเรื่องการแข่งขัน ผู้ขายปลีกจำเป็นต้องทราบถึงข้อมูลของคู่แข่งขันในเรื่องใดเป็นสิ่งที่แสวงหาได้ยากที่สุด

  answer choices

  จำนวนคู่แข่งขัน

  ยอดขายรายปีของคู่แข่งขัน

  จำนวนพนักงานของกิจการคู่แข่งขัน

  ระยะเวลาการดำเนินงานของคู่แข่งขัน

 • Question 29
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  "บริเวณที่เหมาะสมที่จะเปิดกิจการร้านขายปลีก เพื่อขายสินค้าหรือบริการประเภทใดประเภทหนึ่ง" ข้อความข้างต้นตรงกับข้อใด

  answer choices

  Location

  Trading Area

  Shopping Center

  Merchandise Planning

 • Question 30
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  "ลักษณะเป็นย่านการค้าที่มีร้านค้าสองข้างทาง ถนนเชื่อมไปสู่ตัวเมือง มุ่งขายสินค้าให้แก่ลูกค้าที่เดินทางผ่านไปมา" ข้อความข้างต้นสอดคล้องกับข้อใด

  answer choices

  ย่านการค้าในเมือง

  ย่านการค้าชั้นสอง

  ย่านการค้าตามแนวถนน

  ย่านการค้าใกล้ที่พักอาศัย

 • Question 31
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  พ่อค้าขายส่งเป็นกลุ่มที่เล็กที่สุด ถูกหรือผิด

  answer choices

  ถูก

  ผิด

 • Question 32
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Broker หมายถึง บุคคลที่ทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายมาพบกันเพื่อทำการติดต่อซื้อขายกัน ถูกหรือผิด

  answer choices

  ถูก

  ผิด

 • Question 33
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Manufacturers Agent หมายถึง ตัวแทนผู้ผลิต ถูกหรือผิด

  answer choices

  ถูก

  ผิด

 • Question 34
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เจ้าของกิจการต้องทำหน้าที่ทั้งหมด ถูกหรือผิด

  answer choices

  ถูก

  ผิด

 • Question 35
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Chain Store หมายถุง ร้านค้าปลีกแบบลูกโซ่ ถูกหรือผิด

  answer choices

  ถูก

  ผิด

 • Question 36
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Franchise Store หมายถึง ร้านค้าปลีกที่มีการขยายสาขา โดยให้ผู้อื่นมาดำเนินการโดยอิสระ โดยกลุ่มเขจ้าของกิจการจะให้ความช่วยเหลือด้านการโฆษณา การขายสินค้า ถูกหรือผิด

  answer choices

  ถูก

  ผิด

 • Question 37
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  บริษัทจำกัด จะมีการแบ่งทุนเป็นหุ้นที่มีมูลค่าเท่า ๆ กัน แล้วจำหน่ายหุ้นให้แก่สมาชิก ถูกหรือผิด

  answer choices

  ถูก

  ผิด

 • Question 38
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  กิจการสหกรณ์ร้านค้า ตั้งขึ้นเพื่อช่วยให้สมาชิกได้ซื้อสินค้าราคาถูก ถูกหรือผิด

  answer choices

  ถูก

  ผิด

 • Question 39
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ห้างสรรพสินค้าเปรียบเสมือนร้านขายปลีกเฉพาะอย่างหลาย ๆ ร้านมารวมกัน ถูกหรือผิด

  answer choices

  ถูก

  ผิด

 • Question 40
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ห้างหุ้นส่วน คือ กิจการที่ตั้งขึ้นตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อให้บุคคลมาร่วมกันตั้งกิจการที่ไม่ผิดกฎหมาย ถูกหรือผิด

  answer choices

  ถูก

  ผิด

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game