เก็บคะแนนก่อนปลายภาค
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
40 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ธุรกิจหมายถึงข้อใด

  answer choices

  การจัดตั้งองค์กรหรือกิจการ

  กระบวนการนำทรัพยากรธรรมชาติผ่านกรรมวิธีการผลิต

  ความต้องการซื้อของผู้บริโภค

  กิจการการโอนย้ายสินค้าและบริการ

 • Question 2
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นความสำคัญของธุรกิจ

  answer choices

  สร้างความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

  เพิ่มผลประโยชน์หรือกำไร

  เพื่อสร้างความมั่นคงให้กิจการ

  เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

 • Question 3
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  องค์ประกอบธุรกิจข้อใดเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ

  answer choices

  การเงิน

  การผลิต

  การตลาด

  การค้าปลีก

 • Question 4
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  กลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญมากต่อธุรกิจคือข้อใด

  answer choices

  ผู้ขาย

  รัฐบาล

  ผู้ซื้อ

  ลูกจ้าง

 • Question 5
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงทำสัญญาร่วมลงทุนร่วมกันตรงกับรูปแบบข้อใด

  answer choices

  กิจการเจ้าของคนเดียว

  ห้างหุ้นส่วน

  บริษัท

  สหกรณ์

 • Question 6
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  “ชาวเรือออกทะเลหาปลา” จัดเป็นลักษณะประกอบการข้อใด

  answer choices

  การผลิตสินค้า

  การก่อสร้าง

  การผลิตวัตถุดิบ

  การเกษตรกรรม

 • Question 7
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดคือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

  answer choices

  กรมสรรพากร

  กรมสรรพสามิต

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดต่อไปนี้เป็นการประกอบธุรกิจแบบเจ้าของคนเดียว

  answer choices

  นางสาววันดีขายข้าวมันไก่

  นายฝันดีขายไก่ย่างห้าดาว

  นางสาวแอนขายก๋วยเตี๋ยวชายสี่บะหมี่เกี๊ยว

  ธนากรเป็นเจ้าของร้านเซเว่น อีเลฟเว่น

 • Question 9
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อเสียของการประกอบการโดยห้างหุ้นส่วนสามัญ

  answer choices

  รับผิดชอบในหนี้สินไม่จำกัด

  รับผิดชอบในหนี้จำกัด

  การเจริญเติบโตของธุรกิจไม่มีขอบเขต

  การเพิ่มเงินลงทุนทำได้ง่าย

 • Question 10
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ความหมายของการประกอบการข้อใดกล่าวถูกต้อง

  answer choices

  บุคคลที่จัดตั้งองค์กรธุรกิจ โดยยอมรับความเสี่ยงภัยเพื่อหวังผลกำไร

  จัดตั้งองค์กรหรือกิจการเพื่อดำเนินการผลิต การจำหน่าย และการให้บริการ

  ผู้ที่มีความคิดที่จะดำเนินธุรกิจโดยการก่อตั้งธุรกิจขึ้นมา

  กลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคลร่วมมือกันทำงานในการผลิต

 • Question 11
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่สำคัญที่สุดคือข้อใด

  answer choices

  ความชอบธุรกิจ

  ความรู้ในธุรกิจ

  ความตั้งใจที่จะทำ

  มีการพัฒนาตนเอง

 • Question 12
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดจัดเป็นจรรยาบรรณต่อลูกค้า

  answer choices

  ต้องเปิดเผยข้อมูล ตรงไปตรงมา

  ไม่นำเสนอข่าวสารที่ไม่เป็นความจริงสำหรับสินค้า

  ธุรกิจขนาดใหญ่ไม่เอาเปรียบธุรกิจขนาดเล็ก

  ละเว้นการประกอบธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อม

 • Question 13
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  “การขายตัดราคา” ขัดกับ จรรยาบรรณของผู้ประกอบการข้อใด

  answer choices

  จรรยาบรรณต่อผู้ถือหุ้น

  จรรยาบรรณต่อลูกค้า

  จรรยาบรรณต่อคู่แข่งขัน

  จรรยาบรรณต่อรัฐบาล

 • Question 14
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  “กาแฟลดน้ำหนักเพรียว สามารถลดน้ำหนักได้ 5 กิโลกรัม ภายใน 1 สัปดาห์” ขัดกับจรรยาบรรณของผู้ประกอบการข้อใด

  answer choices

  จรรยาบรรณต่อผู้ถือหุ้น

  จรรยาบรรณต่อลูกค้า

  จรรยาบรรณต่อคู่แข่งขัน

  จรรยาบรรณต่อพนักงาน

 • Question 15
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการคัดเลือกพนักงานได้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน คือข้อใด

  answer choices

  นายกล้าสำเร็จการศึกษาด้านช่างกลทำงานตำแหน่งบัญชี

  นายดำ สำเร็จการศึกษาด้านบัญชีทำงานตำแหน่งพิมพ์ดีด

  นางสาวลิ้นจี่ สำเร็จการศึกษาด้านเลขานุการทำงานตำแหน่งหน้าห้องผู้อำนวยการ

  นางสาวมะยม สำเร็จการศึกษาด้านคหกรรมทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

 • Question 16
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  สถาบันที่มีคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปทำงานร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์เดียวกันมีความหมายตรงกับข้อใด

  answer choices

  การจัดการ

  การจัดองค์การ

  องค์การ

  การบริการ

 • Question 17
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การนำวัตถุดิบหรือทรัพยากรธรรมชาติมาแปรสภาพตรงกับข้อใด

  answer choices

  หน้าที่ผลิต

  หน้าที่ผลิตภัณฑ์

  หน้าที่การจัดจำหน่าย

  หน้าที่การตลาด

 • Question 18
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่บทบาทขององค์กรธุรกิจ

  answer choices

  ยกมาตรฐานการครองชีพ

  นำเทคโนโลยีใหม่พัฒนาผลิตภัณฑ์

  เศรษฐกิจเติบโตเจริญก้าวหน้า

  มีความสามารถในการบริหารงาน

 • Question 19
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  โครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจขนาดเล็กคือข้อใด

  answer choices

  โครงสร้างแบ่งตามหน้าที่

  โครงสร้างแบ่งตามสายผลิตภัณฑ์

  โครงสร้างแบบสายงานหลัก

  โครงสร้างแบบสายการบังคับบัญชา

 • Question 20
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การบริหาร (Administration) ที่เป็นระดับการกำหนดนโยบายมักนิยมใช้สำหรับการบริหารงานประเภทใด

  answer choices

  ธุรกิจเอกชน

  หน่วยงานราชการ

  มูลนิธิ

  สมาคม

 • Question 21
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การห้ามสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม คือข้อใด

  answer choices

  Authority

  Power

  Rules

  Accountability

 • Question 22
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การกำหนดทางในการดำเนินงานและกิจกรรมล่วงหน้าตามเป้าหมายขององค์การคือข้อใด

  answer choices

  Planning

  Organizing

  Directing

  Controlling

 • Question 23
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดต่อไปนี้เป็น “จริยธรรมของผู้ประกอบการที่มีต่อสิ่งแวดล้อม”

  answer choices

  การบำบัดน้ำเสียก่อนการปล่อยลงสู่แม่น้ำ ลำคลอง

  การให้ความร่วมมือในการแข่งขันในทางที่เป็นประโยชน์

  การปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย

  การเอาใจใส่ในสวัสดิการของบุคลากรในองค์กร

 • Question 24
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริยธรรมของผู้ประกอบการ

  answer choices

  มีความอดทนและขยัน

  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

  มีความรับผิดชอบต่อสังคม

  มีเหตุผลในการตัดสินใจ

 • Question 25
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริยธรรมของนักธุรกิจต่อคู่แข่งขัน

  answer choices

  จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพกว่าคู่แข่งขันในราคาแพง

  จำหน่ายสินค้าที่ด้อยคุณภาพกว่าคู่แข่งขันในราคาแพง

  ละเว้นการให้ความร่วมมือในการทำธุรกิจ

  ละเว้นการกลั่นแกล้ง ให้ร้ายป้ายสี คู่แข่งขัน

 • Question 26
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ขายสินค้าและบริการในราคาที่ยุติธรรม เป็นจริยธรรมของใคร

  answer choices

  จริยธรรมของนักธุรกิจต่อคู่แข่งขัน

  จริยธรรมของนักธุรกิจต่อลูกค้า

  จริยธรรมของนักธุรกิจต่อพนักงาน

  จริยธรรมของนักธุรกิจต่อสังคม

 • Question 27
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  “แผนธุรกิจ” หมายถึงอะไร

  answer choices

  การกำหนดแนวทางในการดำเนินงานทางการตลาด

  เครื่องมือที่ผู้ประกอบการใช้กำหนดขั้นตอนวางแผนการดำเนินธุรกิจอย่างมีระบบ

  สิ่งที่ทำให้ผู้อ่านมองเห็นลักษณะของโครงการโดยรวมภายในเวลาจำกัด

  เป็นการตรวจสอบความสามารถ ความพร้อมของกิจการในด้านต่างๆ

 • Question 28
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การพบข้อผิดพลาดนำไปแก้ไขปรับปรุงได้ ตรงกับลักษณะการจัดทำแผนธุรกิจข้อใด

  answer choices

  เป็นเครื่องมือควบคุมการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

  เป็นเครื่องมือในการแสวงหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุน

  มีเป้าหมายการดำเนินงานชัดเจน

  แผนธุรกิจสามารถวัดผลสำเร็จได้

 • Question 29
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  “ภายใน 1 เดือน จำหน่ายได้ 300,000 บาท” ตรงกับวัตถุประสงค์ข้อใด

  answer choices

  วัตถุประสงค์ต้องสามารถวัดผลได้

  วัตถุประสงค์ต้องเป็นที่ยอมรับของสังคม

  วัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีสิ่งจูงใจ

  วัตถุประสงค์ที่ดีต้องมีความยืดหยุ่น

 • Question 30
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  “ผู้บริโภครักษ์สุขภาพ” จัดเป็นสถานการณ์ข้อใดของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

  answer choices

  จุดแข็ง

  จุดอ่อน

  โอกาส

  กลยุทธ์ทางการตลาด

 • Question 31
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดจัดเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก

  answer choices

  ผลิตภัณฑ์

  การเงิน

  โครงสร้างองค์การ

  แนวโน้มเศรษฐกิจ

 • Question 32
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  “คู่แข่งขันเพิ่มมากขึ้น”จัดเป็นการวิเคราะห์ SWOT ข้อใด

  answer choices

  จุดแข็ง

  จุดอ่อน

  อุปสรรค

  สิ่งแวดล้อม

 • Question 33
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ตรงกับข้อใด

  answer choices

  จัดทำขวดนมเด็กเป็นรูปตัวการ์ตูน

  ซื้อแชมพูแถมครีมนวด

  จำหน่ายสินค้าทางเว็ปไซต์

  พนักงานขายอธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ์

 • Question 34
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทจำกัด

  answer choices

  เป็นลักษณะการประกอบการซึ่งมีผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 100 คนและไม่เกิน 7 คน

  แต่ละคนถือหุ้นมากน้อยเท่าใดก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 2 หุ้น

  ต้องมีการทำหนังสือบริคณห์สนธิ

  ผู้เริ่มก่อการและผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นให้ชำระเงินค่าหุ้นมาอย่างน้อย 25% ของมูลค่าหุ้น

 • Question 35
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดต่อไปนี้เป็นความหมายของภาษีอากร

  answer choices

  สิ่งที่รัฐบาลบังคับเก็บจากราษฎร เพื่อใช้เป็นประโยชน์ส่วนรวม

  เป็นภาษีที่จัดเก็บจากประชาชนคิดเป็นร้อยละ 30 ของรายได้

  เป็นภาษีธุรกิจเฉพาะ

  เป็นการประกอบกิจการซื้อขายและบริการ

 • Question 36
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตรงกับข้อใด

  answer choices

  VET

  VAT

  TAX

  TEX

 • Question 37
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เวลาทำงานปกติในหนึ่งสัปดาห์ไม่เกินกี่ชั่วโมง

  answer choices

  32 ชั่วโมง

  36 ชั่วโมง

  46 ชั่วโมง

  48 ชั่วโมง

 • Question 38
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจ้างแรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

  answer choices

  แจ้งการจ้างแรงงานต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 15 วัน

  จัดทำบันทึกสภาพการจ้างไว้ ณ สถานประกอบการ

  แจ้งการเลิกจ้างต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 7 วัน

  แจ้งการเลิกจ้างต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 15 วัน

 • Question 39
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นความหมายของความพอเพียง

  answer choices

  แนวทางการดำเนินชีวิตโดยเน้นความอดทน ความเพียร และความรอบคอบ

  การตัดสินใจในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับพอเพียง

  ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงมีพฤติกรรมคุ้มกันที่ดี

  การเตรียมความพร้อมเพื่อรับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

 • Question 40
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  นักเรียนจัดทำ”โครงการจำหน่ายขนมปังปิ้ง” โดยเลือกขนมปังที่มีคุณภาพมาจำหน่าย ตรงกับการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงข้อใด

  answer choices

  ความพอประมาณ

  ความมีเหตุผล

  การมีภูมิคุ้มกันที่ดี

  การมีคุณธรรม

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game