แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 3 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report question
  Q.

  ข้อใดเป็นแถบแสดงชื่อโปรแกรมและชื่อไฟล์ปัจจุบันที่คุณเปิดใช้งานอยู่

  answer choices

  Scale Bar

  Menu Bar

  Title Bar

  Tool Bar

  Status Bar

 • Question 2
  30 seconds
  Report question
  Q.

  ข้อใดเป็นแถบเครื่องมือเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

  answer choices

  Title Bar

  Menu Bar

  Quick Access

  Tool Bar

  Status Bar

 • Question 3
  30 seconds
  Report question
  Q.

  การทำเป็นอักษรขีดเส้นใต้ต้องเลือกข้อใด

  answer choices
 • Question 4
  30 seconds
  Report question
  Q.

  การทำเป็นอักษรตัวหนาต้องเลือกข้อใด

  answer choices
 • Question 5
  30 seconds
  Report question
  Q.

  การทำเป็นอักษรตัวเอียงต้องเลือกข้อใด

  answer choices
 • Question 6
  30 seconds
  Report question
  Q.

  ข้อใดเป็นเครื่องมือในการเพิ่มขนาดตัวอักษร

  answer choices
 • Question 7
  30 seconds
  Report question
  Q.

  ข้อใดเป็นเครื่องมือในการขีดทับตัวอักษร

  answer choices
 • Question 8
  30 seconds
  Report question
  Q.

  ข้อใดเป็นเครื่องมือในการลดขนาดตัวอักษร

  answer choices
 • Question 9
  30 seconds
  Report question
  Q.

  จะใส่สัญลักษณ์หน้าหัวข้อได้ด้วยปุ่มคำสั่งใด

  answer choices
 • Question 10
  30 seconds
  Report question
  Q.

  ถ้าต้องการกำหนดระยะของกระดาษด้วยตัวเอง ต้องคลิกที่รายการใด

  answer choices

  Margins

  Orientation

  Columns

  Breaks

  Size

 • Question 11
  30 seconds
  Report question
  Q.

  ข้อใดเป็นเครื่องมือในจัดการกระจายแบบไทย

  answer choices
 • Question 12
  30 seconds
  Report question
  Q.

  จากรูปภาพเป็นคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องใด

  answer choices

  แทรกภาพตัดปะ

  แทรกรูปร่าง

  แทรกแผนภูมิ

  แทรกรูปภาพ

  แทรกตาราง

 • Question 13
  30 seconds
  Report question
  Q.

  ข้อใดคือวิธีการเปิดโปรแกรม Microsoft Office Word 2010

  answer choices

  Start --> All Program

  Start --> All Program Microsoft Office

  Start --> Microsoft Office --> Microsoft Office Word 2010

  Start --> Word

  Start --> All Program --> Office

 • Question 14
  30 seconds
  Report question
  Q.

  จากรูปภาพเป็นคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องใด

  answer choices

  แทรกภาพตัดปะ

  แทรกรูปร่าง

  แทรกแผนภูมิ

  แทรกรูปภาพ

  แทรกตาราง

 • Question 15
  30 seconds
  Report question
  Q.

  จากรูปภาพตรงกับข้อใด

  answer choices

  Decimal Tab แท็บทศนิยม

  Right Tab แท็บชิดขวา

  Left Tab แท็บชิดซ้าย

  Center Tab แท็บกึ่งกลาง

  ข้อ 2 และ 3 ถูก

 • Question 16
  30 seconds
  Report question
  Q.

  จากรูปภาพเป็นคำสั่งในการทำงานเอกสารตามข้อใด

  answer choices

  กั้นหน้าด้านซ้าย

  กั้นหน้าด้านขวา

  เค้าโครงหน้ากระดาษ

  แหล่งกระดาษ

  กึ่งกลางกระดาษ

 • Question 17
  30 seconds
  Report question
  Q.

  ให้พิจารณารูปภาพต่อไปนี้ซึ่งเป็นการจัดระยะขอบกระดาษ เกี่ยวข้องกับเรื่องใด

  answer choices

  หน้ากระดาษ

  การแทรกงาน

  เค้าโครงกระดาษ

  มุมมองนำเสนอ

  จดหมายเวียน

 • Question 18
  30 seconds
  Report question
  Q.

  จากรูปภาพเป็นคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องใด

  answer choices

  แทรกภาพตัดปะ

  แทรกรูปร่าง

  แทรกแผนภูมิ

  แทรกรูปภาพ

  แทรกตาราง

 • Question 19
  30 seconds
  Report question
  Q.

  การแก้ไขข้อความตรงตำแหน่งเคอร์เซอร์ทางขวาควรใช้ปุ่มข้อใด

  answer choices

  กดปุ่ม Backspace

  กดปุ่ม Delete

  กดปุ่ม Ctrl + C

  กดปุ่ม ESC

  กดปุ่ม Alt + C

 • Question 20
  30 seconds
  Report question
  Q.

  ข้อใดคือความหมายของคลิปบอร์ด

  answer choices

  หน่วยความจำพิเศษ

  ที่พักข้อมูลชั่วคราว

  กล่องเก็บเครื่องมือ

  แฟ้มเก็บข้อมูลชั่วคราว

  ถูกทุกข้อ

Report Quiz
Why show ads?
Report Ad
Join a game