พระพุทธศาสนา ม.2 หน่วย 3
3 hours ago
juthamat_p_76617
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
30 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Report question
  Q.

  ข้อใดกล่าวถึงธรรมคุณไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา ปฏิบัติเมื่อใดก็เห็นผลเมื่อนั้น

  answer choices

  สวากขาโต ภควตา ธัมโม

  สันทิฏฐิโก

  อกาลิโก

  เอหิปัสสิโก

 • Question 2
  60 seconds
  Report question
  Q.

  "พระธรรมเป็นคำสอนอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว เป็นความจริงแท้ เป็นหลักครองชีวิตอันประเสริฐ" หมายถึงข้อใด

  answer choices

  สวากขาโต ภควตา ธัมโม

  สันทิฏฐิโก

  โอปนยิโก

  ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ

 • Question 3
  60 seconds
  Report question
  Q.

  จากรูปเป็นการแสดงในอริยสัจ 4 ข้อใดต่อไปนี้

  answer choices

  ทุกข์

  สมุทัย

  นิโรธ

  มรรค

 • Question 4
  60 seconds
  Report question
  Q.

  รูปนี้ตรงกับหลักธรรมข้อใดในอริยสัจ 4

  answer choices

  ทุกข์

  สมุทัย

  นิโรธ

  มรรค

 • Question 5
  60 seconds
  Report question
  Q.

  ธาตุ 4 ดิน น้ำ ลม ไฟ คือส่วนประกอบของข้อใดต่อไปนี้

  answer choices

  รูป

  เวทนา

  สัญญา

  สังขาร วิญญาณ

 • Question 6
  60 seconds
  Report question
  Q.

  การรับรู้ทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ตรงกับขันธ์ 5 ในข้อใด

  answer choices

  เวทนา

  สัญญา

  สังขาร

  วิญญาณ

 • Question 7
  60 seconds
  Report question
  Q.

  ฆานวิญญาณ เป็นการรับรู้แบบใด

  answer choices

  ความรู้อารมณ์ทางตา รู้รูปด้วยตา เห็น

  ความรู้อารมณ์ทางจมูก รู้และได้กลิ่นด้วยจมูก

  ความรู้อารมณ์ทางลิ้น รู้รสด้วยลิ้น รู้รส

  ความรู้อารมณ์ทางกาย รู้สึกสัมผัส

 • Question 8
  60 seconds
  Report question
  Q.

  อายตนะเป็นองค์ประกอบของข้อใดต่อไปนี้

  answer choices

  เวทนา

  สัญญา

  สังขาร

  วิญญาณ

 • Question 9
  60 seconds
  Report question
  Q.

  ข้อใดเป็นอายตนะภายใน

  answer choices

  กาย

  รูป

  สัมผัส

  อารมณ์

 • Question 10
  60 seconds
  Report question
  Q.

  ความไม่มีทุกข์ ความหมดทุกข์ เข้าใจในสาเหตุแห่งทุกข์คือข้อใด

  answer choices

  ทุกข์

  สมุทัย

  นิโรธ

  มรรค

 • Question 11
  60 seconds
  Report question
  Q.

  ต้อมเกิดในครอบครัวที่อบอุ่น ฐานะร่ำรวย แสดงว่าต้อมมีสมบัติ 4 ตามข้อใด

  answer choices

  คติสมบัติ

  อุปธิสมบัติ

  กาลสมบัติ

  ปโยคสมบัติ

 • Question 12
  60 seconds
  Report question
  Q.

  ต้อมเกิดมาในครอบครัวที่อบอุ่น ฐานะร่ำรวย แสดงว่าต้อมมีสมบัติ 4 ตรงตามข้อใด

  answer choices

  คติสมบัติ

  อุปธิสมบัติ

  กาลสมบัติ

  ปโยคสมบัติ

 • Question 13
  60 seconds
  Report question
  Q.

  "อะตอมชายหนุ่มรูปงามสง่า สุขภาพแข็งแรง จะไปที่ไหนมักจะมีสาว ๆ รายล้อม" ข้อความดังกล่าวแสดงว่าอะตอมมีสมบัติ 4 ตามข้อใด

  answer choices

  คติสมบัติ

  อุปธิสมบัติ

  กาลสมบัติ

  ปโยคสมบัติ

 • Question 14
  60 seconds
  Report question
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่หนทางแห่ง อกุศลกรรมบถ 10

  answer choices

  กรรมชั่วทางกาย

  กรรมชั่วทางวาจา

  กรรมชั่วทางใจ

  กรรมชั่วทางตา

 • Question 15
  60 seconds
  Report question
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่กรรมชั่วทางกาย ตามอกุศลกรรมบถ 10

  answer choices

  มุสาวาท

  ปาณาติบาต

  อทินนาทาน

  กาเมสุมิจฉาจาร

 • Question 16
  60 seconds
  Report question
  Q.

  จากรูป เป็นการทำชั่วทางใด

  answer choices

  กรรมชั่วทางกาย

  กรรมชั่วทางวาจา

  กรรมชั่วทางใจ

  กรรมชั่วทางตา

 • Question 17
  60 seconds
  Report question
  Q.

  ติดการพนัน เป็นทางแห่งความเสื่อมตามหลักธรรมใด

  answer choices

  อกุศลกรรมบถ 10

  วิบัติ 4

  อบายมุข 6

  อกุศลมูล 3

 • Question 18
  60 seconds
  Report question
  Q.

  "เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนั้นก็ไม่มี เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนั้นก็ดับ" หมายถึงหลักธรรมที่ควรบรรลุเพื่อให้ดับทุกข์ในข้อใด

  answer choices

  สามิสสุข นิรามิสสุข

  อายตนะ ขันธ์ 5

  อกุศลมูล 3 กุศลมูล 3

  อบายมุข 6 บุพพนิมิต

 • Question 19
  60 seconds
  Report question
  Q.

  "พลอยเขียวมีความทุกข์ใจที่โดนอาจารย์จุฑาเมพ คิมจองบิว ดุ" ข้อความนี้สอดคล้องกับหลักธรรมในข้อใด

  answer choices

  เวทนา

  สัญญา

  สังขาร

  วิญญาณ

 • Question 20
  60 seconds
  Report question
  Q.

  ค้ำบุญอยู่ในครอบครัวที่มีถิ่นฐานในชุมชนแออัด ห่างไกลความเจริญ สอดคล้องกับวิบัติ 4 ข้อใด

  answer choices

  อุปธิวิบัติ

  กาลวิบัติ

  ปโยควิบัติ

  คติวิบัติ

 • Question 21
  60 seconds
  Report question
  Q.

  ลูกกอล์ฟชอบพูดโกหกและแอบนอกใจแฟนตัวเอง การกระทำของลูกกอล์ฟผิดตามหลักอกุศลกรรมบถ 10 ในข้อใด

  answer choices

  ปาณาติบาต อทินนาทาน

  มุสาวาท กาเมสุมิจฉาจาร

  มิจฉาทิฐิ อภิชฌา

  ปาณาติบาต มุสาวาท

 • Question 22
  60 seconds
  Report question
  Q.

  "เจมส์ชอบดื่มกับเพื่อน ๆ หลังเลิกงานเป็นประจำ ทำให้เจมส์ต้องกลับบ้านดึกทุกคืน" ข้อความนี้ สอดคล้องกับอบายมุขในข้อใด

  answer choices

  ติดการพนัน ชอบเที่ยวกลางคืน

  คบคนไม่เลือก ชอบเที่ยวกลางคืน ชอบดูการแสดง

  เกียจคร้านการงาน ติดการพนัน

  หลงมัวเมา คบคนชั่วเป็นมิตร

 • Question 23
  60 seconds
  Report question
  Q.

  การปฏิบัติตนตามหลักดรุณธรรม 6 ส่งผลสำคัญอย่างไร

  answer choices

  พรั่งพร้อมด้วยกัลยาณมิตร

  มีความเจริญก้าวหน้า

  มีสัมมาคารวะ

  มีความร่ำรวย

 • Question 24
  60 seconds
  Report question
  Q.

  ใครปฏิบัติตนตามหลักกุลจิรัฏฐิติธรรม 4

  answer choices

  ปอนไม่ชอบช่วยงานบ้านมักอ้างว่ามีการบ้านที่ต้องทำส่ง

  เดียร์มีนิสัยตื่นสาย มักอ้างเสมอว่านาฬิกาไม่ปลุก

  นิวทำงานบ้านช่วยคุณแม่ถึงแม้งานนั้นจะเป็นงานผู้หญิงก็ตาม

  ต้นปาล์มตั้งใจเรียนเพื่อที่จะได้มีความรู้นำไปประกอบอาชีพในอนาคต

 • Question 25
  60 seconds
  Report question
  Q.

  ธรรมข้อใดเป็นทางแห่งการกระทำของผู้ฉลาดหรือคนดี

  answer choices

  กุศลกรรมบถ 10

  กุลจิรัฏฐิติธรรม 4

  สมบัติ 4

  สติปัฏฐาน 4

 • Question 26
  60 seconds
  Report question
  Q.

  ใครมีการกระทำที่สอดคล้องกับอกุศลมูล 3

  answer choices

  กระเต็นต้องการเห็นเพื่อน ๆ 2/1 รักสามัคคีกัน

  หว่าหว๋าพยายามซ้อมเต้นเพื่อเชียร์ในงานกีฬาสีของโรงเรียน

  น้ำส้มคิดอยากให้เพื่อนทุกคนสอบผ่านวิชาสังคม

  กอล์ฟโกรธเพื่อนที่เอาการบ้านไปลอกโดยไม่รับอนุญาต

 • Question 27
  60 seconds
  Report question
  Q.

  ข้อใดจัดเป็นต้นตอแห่งความชั่วที่พึงละเว้น

  answer choices

  กุศลมูล อกุศลมูล

  อกุศลมูล อบายมุข 6

  อคติ 4 อกุศลมูล

  วิบัติ 4 นิรามิส

 • Question 28
  60 seconds
  Report question
  Q.

  ธรรมข้อใดมีความสอดคล้องกัน

  answer choices

  เบญจศีล-เบญจธรรม

  กุศลมูล เบญจธรรม

  อคติ 4 สมบัติ

  วิบัติ 4 อคติ 4

 • Question 29
  60 seconds
  Report question
  Q.

  ข้อใดเป็นหลักธรรมเกี่ยวกับครอบครัว

  answer choices

  ดรุณธรรม 6

  กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔

  บุพพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา

  สมบัติ 4

 • Question 30
  60 seconds
  Report question
  Q.

  ความโกรธแค้น พยาบาท อิจฉาริษยา ตรงกับข้อใด

  answer choices

  โลภะ

  โทสะ

  โมหะ

  อกุศลมูล 3

Report Quiz
Why show ads?
Report Ad
Join a game