การบริหารราชการแผ่นดิน
an hour ago
seksarn_54161
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report question
  Q.

  การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งเป็น

  answer choices

  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนประเทศ

  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

  กระทรวง ทบวง กรม

  ส่วนกลาง จังหวัด อำเภอ

 • Question 2
  30 seconds
  Report question
  Q.

  การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางแบ่งเป็น

  answer choices

  สำนักนายกฯ กระทรวง ทบวง กรม

  กรม จังหวัด อำเภอ

  จังหวัด อำเภอ

  จังหวัด อำเภอ ตำบล

 • Question 3
  30 seconds
  Report question
  Q.

  การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคแบ่งเป็น

  answer choices

  กระทรวง ทบวง กรม

  กรม จังหวัด อำเภอ

  จังหวัด อำเภอ

  จังหวัด อำเภอ ตำบล

 • Question 4
  30 seconds
  Report question
  Q.

  สำนักนายกรัฐมนตรี มีฐานะเป็น

  answer choices

  กระทรวง

  กรม

  ทบวง

  ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม

 • Question 5
  30 seconds
  Report question
  Q.

  การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ ยกเว้นข้อใดไม่ใช่

  answer choices

  ก. ส่วนกลาง

  ส่วนภูมิภาค

  ส่วนท้องถิ่น

  ส่วนรัฐวิสาหกิจ

 • Question 6
  30 seconds
  Report question
  Q.

  อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ เรียกว่าอย่างไร

  answer choices

  กฎอัยการศึก

  อำนาจรัฐ

  อำนาจอธิปไตย

  อำนาจนิติบัญญัติ

 • Question 7
  30 seconds
  Report question
  Q.

  ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการในแต่ละจังหวัด คือข้อใด

  answer choices

  ปลัดจังหวัด

  นายกเทศมนตรี

  ผู้ว่าราชการจังหวัด

  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 • Question 8
  30 seconds
  Report question
  Q.

  ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นโดยวิธีใด

  answer choices

  การคัดเลือก

  การแต่งตั้ง

  การเลือกตั้ง

  การลงสมัคร

 • Question 9
  30 seconds
  Report question
  Q.

  ข้อใดเป็นองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

  answer choices

  เทศบาลนคร

  กรุงเทพมหานคร , เมืองพัทยา

  องค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต.)

  องค์การบริหารส่วนจังหวัด ( อบจ.)

 • Question 10
  30 seconds
  Report question
  Q.

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อใด มีหน้าที่วางแผนพัฒนาความเจริญของจังหวัด

  answer choices

  เทศบาลนคร

  กรุงเทพมหานคร , เมืองพัทยา

  องค์การบริหารส่วนตำบล

  องค์การบริหารส่วนจังหวัด

Report Quiz
Why show ads?
Report Ad
Join a game