Ilmu Tafsir X Bab 3
43 minutes ago
harfad
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Report question
  Q.

  Berikut adalah karakteristik penafsiran Nabi Muhammad Saw.:

  answer choices

  Menafsirkan al-Qur`an dengan al-Qur`an

  Menafsirkan al-Qur`an dengan ra`yu

  Menafsirkan al-Qur`an dengan isrā`īliyyāt

  Menafsirkan al-Qur`an dengan ijmā’

  Menafsirkan al-Qur`an dengan meminta pendapat dari Sahabat

 • Question 2
  60 seconds
  Report question
  Q.

  Penafsiran al-Qur`an pada masa Sahabat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, kecuali....

  answer choices

  Tafsir al-Qur`an sama sekali belum dibukukan

  Mereka tidak menafsirkan al-Qur`an secara keseluruhan

  Penafsiran lebih menekankan pada al-Ma’na al-Ijmālī

  Penafsiran secara menyeluruh

  Membatasi diri pada penjelasan makna-makna lughah (bahasa)

 • Question 3
  60 seconds
  Report question
  Q.

  Berikut bukanlah termasuk sumber penafsiran pada masa tabi’in adalah.... 

  answer choices

  Al-Qur`an al-Karim

  Hadis Nabi Muhammad Saw.

  Pendapat Sahabat

  informasi ahli kitab (Isra’iliyat)

  Qiyās

 • Question 4
  60 seconds
  Report question
  Q.

  Perhatikan pernyataan berikut!

  1. Israiliyyat 4. Ijtihad sahabat

  2. Qiyas 5. Hadis

  3. Pendapat ulama

  Yang merupakan sumber penafsiran Al-Qur’an pada masa sahabat adalah .....

  answer choices

  1,2,dan 3

  2,3,dan 4

  1,2,dan 5

  2,3,dan 5

  1,4,dan 5

 • Question 5
  60 seconds
  Report question
  Q.

  Berita isrā’īliyyāt mulai masuk dengan pesat pada tafsir sehingga menjadi sebuah ciri tafsir adalah dapat dijumpai pada tafsir masa...

  answer choices

  Sahabat

  Tābi’īn

  Tadwīn

  Umaiyah

  Abbasiyah

 • Question 6
  60 seconds
  Report question
  Q.

  Usaha perbaikan tulisan dilakukan oleh Nasir bin Asim dan Yahya bin Ya’mur dimasa Khalifah .....

  answer choices

  Usman bin affan

  Abu Bakar

  Abdul Malik bin Marwan

  Ali bin Abi Talib

  Umar bin Khattab

 • Question 7
  60 seconds
  Report question
  Q.

  Hal paling mendasar yang mendesak Umar bin Khattab untuk mengusulkan pengumpulan Al’Qur’an di masa khalifah Abu Bakar adalah....

  answer choices

  Wafatnya 70 penghafal Al-Quran pada perang Yamamah

  Kuatnya hafalan para sahabat

  Terjaganya hafalan Al-Qur’an para sahabat

  Al-Qur’an masih ditulis di batang pohon, tulang, dan pelepah kurma

  Niat baik Umar untuk melakukan sesuatu yang bid’ah

 • Question 8
  60 seconds
  Report question
  Q.

  Penafsiran pada masa tadwīn/kodifikasi (pembukuan) di mulai sejak....

  answer choices

  Awal kekhalifahan bani Umaiyah

  Akhir kekhalifahan bani Abbasiyah

  Akhir masa Umaiyah dan awal masa Abbasiyah

  Masa Tābi’īn

  Pada masa mutaqaddimin

 • Question 9
  60 seconds
  Report question
  Q.

  Al-Qur’an selanjutnya Di kalangan Sahabat terdapat perbedaan pendapat dalam memahami kandungan al-Qur`an, penyebabnya adalah hal-hal berikut, kecuali....

  answer choices

  Perbedaan tingkat kemampuanan dan pengalaman sahabat

  Perbedaan pengetahuan tentang bahasa Arab

  Sering tidaknya bersama Rasulullah Saw.

  Sering tidaknya berperang bersama Rasulullah Saw.

  Perbedaan pengetahuan dan pengalaman tentang adat istiadat pada masa Jahiliyah

 • Question 10
  60 seconds
  Report question
  Q.

  Secara garis besar, ada dua sikap ulama terhadap penafsiran tabi’in, yaitu menerima dan menolak. Alasan ulama menolak adalah ...

  answer choices

  Karena status adil para tabi’in sama dengan adilnya sahabat

  Tidak ada kemungkinan seorang tabi’in mendengar langsung dari Rasulullah

  Generasi Tabiin adalah generasi terbaik

  Tabiin menyaksikan langsung peristiwa yang melatarbelakangi turunnya ayat Al-Qur’an

  Semua jawaban benar

Report Quiz
Why show ads?
Report Ad
Join a game