โคลงโลกนิติ
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
25 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  โคลงโลกนิติ มีความเป็นมาอย่างไร

  answer choices

  กรมพระยาเดชาดิศรแต่งขึ้น

  เป็นของเก่าที่แปลมาจากภาษาบาลี

  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงค้นพบ

  กรมพระยาเดชาดิศรรวบรวมงานเก่ามาชำระแล้ว นำขึ้นถวาย ร.3

 • Question 2
  45 seconds
  Q.

  โคลงโลกนิติ ที่นำมาให้เรียนนี้ทุกข้อแสดงข้อคิด ยกเว้นข้อใด

  answer choices

  การศึกษาเล่าเรียน

  การประมาณตน

  การพิจารณาคน

  ความรักชาติ

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดจัดเป็นคุณค่าที่สำคัญสูงสุดของโคลงโลกนิติ

  answer choices

  ความงามและซาบซึ้งในรสวรรณคดี

  เข้าใจการนำเสนอและการใช้ถ้อยคำ

  เห็นภาพสะท้อนสังคมในอดีตชัดเจนมากขึ้น

  นำคติที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

 • Question 4
  20 seconds
  Q.

  จุดประสงค์สำคัญในการแต่งโคลงโลกนิติตรงกับข้อใด

  answer choices

  ใช้เป็นสุภาษิตสอนใจประชาชน

  ใช้ประดับตกแต่งพระอารามในวัดโพธิ์

  มุ่งให้เป็นวรรณคดีมรดกชั้นสูงของชาติ

  เป็นสรรพวิชาที่ครอบคลุมศาสตร์ทุกแขนง

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  โคลงโลกนิติ จัดอยู่ในวรรณคดีหมวดใด

  answer choices

  บันเทิงคดี

  นิทานพื้นบ้าน

  สุภาษิต คำสอน

  บันทึกการเดินทาง

 • Question 6
  60 seconds
  Q.

  คุณแม่หนาหนักเพี้ยง พสุธา

  คุณบิดรดุจอา- กาศกว้าง

  คุณพี่พ่างศิขรา เมรุมาศ

  คุณพระอาจารย์อ้าง อาจสู้สาคร

  ข้อใดกล่าวเปรียบเทียบไม่ถูกต้อง

  answer choices

  พระคุณพ่อเปรียบกับความลึกมหาสมุทร

  พระคุณครูบาอาจารย์เปรียบกับมหาสมุทร

  พระคุณพี่เปรียบกับขุนเขาสูงใหญ่

  พระคุณแม่เปรียบกับผืนแผ่นดิน

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ

  ให้นำโคลงโลกนิติที่ชำระแล้วไปจารึกที่ใด

  answer choices

  วัดอรุณราชวราราม

  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

  วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  เหตุใดจึงยกย่องโคลงโลกนิติให้เป็น 1 ในหนังสือดี 100 เล่ม ที่คนไทยควรอ่าน

  answer choices

  เพราะเป็นสุภาษิตคำสอน

  เพราะใช้ถ้อยคำที่มีความไพเราะ

  เพราะให้ความรู้ความคิดในการปฏิบัติตน

  เพราะมีความเหมาะสมทั้งรูปแบบเนื้อหา และคุณค่าวรรณกรรม

 • Question 9
  120 seconds
  Q.

  "รักกันอยู่ขอบฟ้า เขาเขียว

  เสมออยู่หอแห่งเดียว ร่วมห้อง

  ชังกันบ่แลเหลียว ตาต่อ กันนา

  เหมือนขอบฟ้ามาปอง ป่าไม้มาบัง"

  โคลงบทนี้ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องใด

  answer choices

  ใช้คำเปรียบเทียบ

  ใช้คำที่มีความหมายตรงกัน

  เล่นอักษร

  ใช้คำโทโทษ

 • Question 10
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดสัมพันธ์กับ “เป็นชื่อเป็นเสียงได้ แต่ร้ายกับดี”

  answer choices

  หายากฝากผีไข้ ยากแท้จักหา

  บาปย่อมทำโทษซ้ำ ใส่ผู้บาปเอง

  จิตมนุษย์นี้ไซร้ ยากแท้หยั่งถึง

  โคควายวายชีพได้ เขาหนัง

 • Question 11
  120 seconds
  Q.

  "ก้านบัวบอกลึกตื้น ชลธาร

  มารยาทส่อสันดาน ชาติเชื้อ

  โฉดฉลาดเพราะคำขาน ควรทราบ

  หย่อมหญ้าเหี่ยวแห้งเรื้อ บอกร้ายแสลงดิน

  บทประพันธ์นี้ใช้กลวิธีแต่งทุกข้อ ยกเว้นข้อใด

  answer choices

  ใช้คำตายในตำแหน่งเอก

  ใช้คำโทโทษ

  ใช้คำเอกโทษ

  ใช้สัมผัสอักษร

 • Question 12
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดกล่าวถูกต้อง

  answer choices

  ในการแต่งโคลงสี่สุภาพเราจะเติมคำสร้อยได้เฉพาะบทที่หนึ่งเท่านั้น

  ตำแหน่งเอกกับตำแหน่งโทสลับที่กันได้ทุกบท

  ตำแหน่งเอกใช้คำที่มีรูปวรรณยุกต์เอกหรือคำตายก็ได้

  คำสุดท้ายของโคลงสี่สุภาพไม่บังคับเสียงหรือรูปวรรณยุกต์

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์หลังในการแต่งโคลงโลกนิติ

  answer choices

  เพื่อรักษาโคลงสี่สุภาพไว้

  เพื่อให้มีหนังสือสุภาษิตอ่าน

  เพื่อเป็นสุภาษิตสั่งสอนใจประชาชน

  เพื่อเป็นเครื่องบำรุงสติปัญญาความคิด

 • Question 14
  120 seconds
  Q.

  “เว้นวิจารณ์ว่างเว้น สดับฟัง

  เว้นที่ถามอันยัง ไป่รู้

  เว้นเล่าลิขิตสัง- เกตว่าง เว้นนา

  เว้นดังกล่าวว่าผู้ ปราชญ์ได้ฤามี”

  จากโคลงข้างต้นข้อใดไม่ถูกต้อง

  answer choices

  นักปราชญ์ควรเว้นจากการพูดแสดงความคิดเห็น

  นักปราชญ์ควรที่จะรับฟังคนอื่นพูดอยู่ตลอดเวลา

  นักปราชญ์ควรที่จะถามในสิ่งที่ตนเองไม่รู้

  นักปราชญ์ควรที่จะเขียนหรือจดบันทึกสิ่งต่าง ๆ ไว้

 • Question 15
  120 seconds
  Q.

  “พระสมุทรสุดลึกล้น คณนา

  สายดิ่งทิ้งทอดมา หยั่งได้

  เขาสูงอาจวัดวา กำหนด

  จิตมนุษย์นี้ไซร้ ยากแท้หยั่งถึง”

  โคลงบทนี้ต้องการจะสอนตามคำประพันธ์ในข้อใด

  answer choices

  เราก็จิตคิดดูเล่าเขาก็ใจ รักกันไว้ดีกว่าชังระวังการ

  เกิดเป็นคนเชิงดูให้รู้ท่า ใจของเราไม่สอนใจใครจะสอน

  ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน

  แต่คนที่ควรชมนิยมกัน ต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมา

 • Question 16
  120 seconds
  Q.

  “เห็นท่านมีอย่าเคลิ้ม ใจตาม

  เรายากหากใจงาม อย่าคร้าน

  อุตส่าห์พยายาม การกิจ

  เอาเยี่ยงอย่างเพื่อนบ้าน อย่าท้อทำกิน”

  โคลงบทนี้ไม่ได้กล่าวถึงในข้อใด

  answer choices

  เห็นผู้มั่งมีทำสิ่งใด ก็อย่าเผลอตัวทำตาม

  ไม่ว่าเราจะยากจนก็ไม่ควรเกียจคร้าน

  ควรเอาอย่างเพื่อนบ้านที่เขาขยันทำมาหากิน

  เห็นเงินของเขาอย่าอยากได้ใคร่ดีเอามาเป็นของตน

 • Question 17
  120 seconds
  Q.

  “คุณแม่หนาหนักเพี้ยง พสุธา

  คุณบิดรดุจอา- กาศกว้าง

  คุณพี่พ่างศิขรา เมรุมาศ

  คุณพระอาจารย์อ้าง อาจสู้สาคร”

  โคลงบทนี้ใช้ภาพพจน์ตามข้อใด

  answer choices

  อุปมา

  อติพจน์

  นามนัย

  อุปลักษณ์

 • Question 18
  60 seconds
  Q.

  “ความรู้ผู้ปราชญ์นั้น นักเรียน

  ฝนทั่งเท่าเข็มเพียร ผ่ายหน้า”

  โคลงข้างต้นสอนในเรื่องใด

  answer choices

  สอนให้มีความซื่อสัตย์

  สอนให้เป็นคนประหยัด

  สอนให้ตั้งใจทำการงาน

  สอนให้มีความมานะพากเพียรในการศึกษาเล่าเรียน

 • Question 19
  120 seconds
  Q.

  “รู้น้อยว่ารู้มาก เริงใจ

  กลกบเกิดอยู่ใน สระจ้อย

  ไป่เห็นชเลไกล กลางสมุทร

  ชมว่าน้ำบ่อน้อย มากล้ำลึกเหลือ”

  โคลงบทนี้ตรงกับสำนวนตามข้อใด

  answer choices

  กบเลือกนาย

  กบในกะลาครอบ

  กบในสระบัวบาน

  กบในสระน้อยๆ

 • Question 20
  120 seconds
  Q.

  “รักกันอยู่ขอบฟ้า เขาเขียว

  เสมออยู่หอแห่งเดียว ร่วมห้อง

  ชังกันบ่แลเหลียว ตาต่อ กันนา

  เหมือนขอบฟ้ามาป้อง ป่าไม่มาบัง”

  โคลงบทนี้สรุปความได้ตรงกับข้อใด

  answer choices

  ถ้าอยากจะรักกันนานๆ ควรอยู่ห่างไกลกัน

  ถ้าอยากให้เกลียดชังกันควรอยู่ใกล้กันไว้

  การอยู่ใกล้หรือไกลไม่ใช่อุปสรรคให้รักหรือชัง

  รักกันถึงอยู่ไกลก็เหมือนใกล้ ชังกันถึงอยู่ใกล้ก็เหมือนไกล

 • Question 21
  120 seconds
  Q.

  “อ่อนหวานมานมิตรล้น เหลือหลาย

  หยาบบ่มีเกลอกราย เกลื่อนใกล้

  ดุจดวงศศิฉาย ดาวดาษ ประดับนา

  สุริยะส่องดาราไร้ เพื่อร้อนแรงแสง”

  โคลงบทนี้ตรงกับสำนวนในข้อใด

  answer choices

  พูดไม่มีหางเสียง

  พูดดีเป็นศรีแก่ปาก

  พูดอย่างมะนาวไม่มีน้ำ

  พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง

 • Question 22
  30 seconds
  Q.

  กบเกิดในสระใต้ บัวบาน

  ฤาห่อนรู้รสมาลย์ หนึ่งน้อย

  ภุมราอยู่ไกลสถาน นับโยชน์ ก็ดี

  บินโบกมาค้อยค้อย เกลือกเคล้าเสาวคนธ์

  จากคำประพันธ์ข้อใดตรงกับลักษณะของกบ

  answer choices

  รู้น้อยแต่อวดว่ารู้มาก

  รู้งู ๆ ปลา ๆ

  ถ่อมตัว

  ขี้ขลาด

 • Question 23
  30 seconds
  Q.

  ปลาร้าพันห่อด้วย ใบคา

  ใบก็เหม็นคาวปลา คละคลุ้ง

  คือคนหมู่ไปหา คบเพื่อน พาลนา

  ได้แต่ร้ายร้ายฟุ้ง เฟื่องให้เสียพงศ์

  จากบทประพันธ์มีความหมายตรงกับสานวนในข้อใด

  answer choices

  ใกล้เกลือกินด่าง

  หนีเสือปะจระเข้

  เพื่อนมากลากไป

  คบคนพาลพาลพาไปหาผิด

 • Question 24
  30 seconds
  Q.

  1 สูงก็สอยด้วยไม้ อาจเอื้อมเอาถึง

  2 อย่าเอื้อมเด็ดดอกฟ้า มาถนอม

  3 สูงสุดมือมักตรอม อกไข้

  4 เด็ดแต่ดอกพะยอม ยามยาก ชมนาจากคำประพันธ์ที่กำหนดต้องเรียงอย่างไรจึงจะถูกต้องตามฉันทลักษณ์

  answer choices

  1 2 3 4

  2 3 4 1

  3 4 1 2

  4 1 2 3

 • Question 25
  30 seconds
  Q.

  อ่อนหวานมานมิตรล้น เหลือหลาย

  หยาบบ่มีเกลอกราย เกลื่อนใกล้

  คำประพันธ์นี้ ผู้แต่งสอนในเรื่องใด

  answer choices

  ให้รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

  สอนให้รู้จักอดทนต่อคำพูดที่ไม่ดี

  สอนให้เป็นคนมีวาจาอ่อนหวาน

  สอนให้คนต้องพูดให้คนอื่นเชื่อให้ได้

Report Quiz
Why show ads?
Report Ad
Join a game